Barbarzyńcy – 50 tytułów do czytania

Piąta część artykułów z książkami i opracowaniami i narazie wystarczy, kolejne być może dopiero w nowym roku, tutaj tylko 50 tytułów, ale łacznie w tych pięciu częściach jest ponad 500 książek i opracowań, a niżej jest conajmniej kilkanaście bardzo ciekawych książek, które warto przeczytać, wiedza nie boli, czytamy = wiemy więcej, zapraszam do lektury 🙂

BARBARZYŃCYScytowie, Goci, Vandale, Lugiowie, Markomanowie, Kwadowie, Wenedowie, Swebowie, Hunowie, Sarmaci, Longobardowie, Chazarowie, Awarowie, Wikingowie.

 1. Germania Tacyta – mało znany przekład Adama Naruszewicza z 1804 roku
  http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20rzymski/06.%20tacyt%20korneliusz%20gajusz%20-%20germania.pdf
 2. O pochodzeniu i czynach Gotów – Jordanes / tłum. Natalia Iwanicka
  https://www.academia.edu/15551523/Jordanes_O_pochodzeniu_i_czynach_Got%C3%B3w
 3. Historia wojen. Tom I. Wojna z Persami i Wandalami – Prokopiusz z Cezarei, przeł. z greckiego Dariusz Brodka
  https://1lib.pl/book/5453511/ea6a2f
 4. Swewi są Słowianie, a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy (pierwsze 15 stron) – W. A Maciejowski / 1852
  http://www.sbc.org.pl/Content/91194/ii4620-1852_3.pdf
 5. Historyja Attyli i jego następców aż do usadowienia się Węgrów w Europie tom 1 i 2 – Amadeusz Thierry / 1873
  https://books.google.pl/books?id=_UJCAQAAMAAJ
  https://books.google.pl/books?id=og5TtJozElkC
 6. Postrzyżyny u Słowian i Germanów – Karol Potkański / 1895 https://pl.wikisource.org/wiki/Postrzy%C5%BCyny_u_S%C5%82owian_i_German%C3%B3w
 7. Sarmaci i Roxolanie w sztuce rzymskiej – Piotr Bieńkowski / 1900  https://9lib.org/document/nq7nerz6-sarmaci-i-roxolanie-w-sztuce-rzymskiej.html
 8. Czy Getowie wierzyli w jednego Boga? : studyum z zakresu religii i mitologii porównawczej – Stanisław Schneider / 1905
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/22268
 9. Wenedowie w źródłach historycznych i w świetle kartografii prehistorycznej – Leon Kozłowski / 1937
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/569968
 10. Ze studiów nad starytnościami słowiańskimi. Lugiowie i Swebowie – Kazimierz Tymieniecki / 1950 
  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1950-t41/Przeglad_Historyczny-r1950-t41-s102-132/Przeglad_Historyczny-r1950-t41-s102-132.pdf
 11. Goci i Gepidowie nad dolną Wisłą i ich wędrówka ku Morzu Czarnemu i Dacji – Ludwik Piotrowicz / 1951
  https://docplayer.pl/173954888-Goci-i-gepidowie-nad-dolna-w-isla-i-ich-wedrowka-ku-morzu-czarnemu-i-d-a-c-ji.html
 12. Taktyka rzymska w wojnach z barbarzyńcami na przykładzie walk w Brytanii i Germanii w I w. n.e. – Mariusz Ziółkowski / 1975 
  https://9lib.org/document/oy81vprz-taktyka-rzymska-wojnach-barbarzyncami-przykladzie-walk-brytanii-germanii.html
 13. Sarmaci – Tadeusz Sulimirski / 1979
  https://docer.pl/doc/xen8v8x
 14. Goci. Rzeczywistość i legenda – Jerzy Strzelczyk / 1980
  https://docer.pl/doc/5nssxe
 15. Trudności zachodnich wyprawy Belizariusza – Piotr Krupczyński / 1981  
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/13934
 16. Wielki świat nomadów – Romuald Wojna / 1983
  https://docer.pl/doc/5vs5xs
 17. Wenetowie w Europie środkowej i wschodniej: lokalizacja i rzeczywistość etniczna – Jerzy Kolendo / 1984   https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1984-t75-n4/Przeglad_Historyczny-r1984-t75-n4-s637-653/Przeglad_Historyczny-r1984-t75-n4-s637-653.pdf
 18. Wandalowie i ich afrykańskie państwo – Jerzy Strzelczyk / 1989
  https://docer.pl/doc/-5nssx1#5nssx1
 19. Arianizm jako religia narodowa Germanów – Jan Gliściński / 1991   https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r1991-t61-n1/Collectanea_Theologica-r1991-t61-n1-s81-87/Collectanea_Theologica-r1991-t61-n1-s81-87.pdf
 20. Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów – Marek Wilczyński / 1994
  https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2135/PM176–Zagraniczna-i-wewnetrzna-polityka-afrykanskiego-panstwa-Wandalow–Wilczynski.pdf
 21. Rola Sycylii w wojnach wandalskich i gockich Justyniana – Teresa Wolińska / 2000  
  https://9lib.org/document/q05gj9vy-rola-sycylii-w-wojnach-wandalskich-i-gockich-justyniana.html
 22. Historia Gotów – Herwig Wolfram / pol. wyd. 2003
  https://docer.pl/doc/1nvsn8
 23. Italia wobec inwazji Longobardów – Andrzej Buko / Andrzej Buko / 2003
  https://9lib.org/document/oy8xg44q-pomiedzy-antykiem-wczesnym-sredniowieczem-italia-wobec-inwazji-longobardow.html
 24. Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie – Lech A. Tyszkiewicz / 2004
  https://docer.pl/doc/secsns
 25. Barbarzyńska Europa – Karol Modzelewski / 2004
  https://1lib.pl/book/1160654/5c8498
 26. Starożytna Polska – Andrzej Kokowski / 2005
  https://docer.pl/doc/v5xc1n
 27. Zapomniane narody Europy – Jerzy Strzelczyk / 2006
  https://docer.pl/doc/s5n0xe
 28. Ruś Wikingów – Władysław Duczko / 2007
  https://docer.pl/doc/e1sc0c
 29. Czas przemian Barbaricum między Bałtykiem a środkowym Dunajem w dobie wojen markomańskich – Marek Olędzki / 2008   https://www.academia.edu/34931797/CZAS_PRZEMIAN_BARBARICUM_MI%C4%98DZY_BA%C5%81TYKIEM_A_%C5%9ARODKOWYM_DUNAJEM_W_DOBIE_WOJEN_MARKOMA%C5%83SKICH
 30. Goci gniazdowi – Wojciech Kempa / 2009
  https://www.magnapolonia.org/wp-content/uploads/2017/09/goci_gniazdowi.pdf
 31. Słowianie i Awarowie. Organizacja plemienna Słowian – Lech A. Tyszkiewicz / 2009
  https://1lib.pl/book/3352789/515db9?id=3352789
 32. Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy – Peter Heather / 2010
  https://1lib.pl/book/3688868/7a8a56
 33. Pola Katalaunijskie – Daniel Gazda / 2010
  https://docer.pl/doc/ec8vss
 34. Królestwo Swebów – Marek Wilczyński / 2011
  https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/2143
 35. Lugiowie i Wandalowie a ziemie polskie w starożytności – Kazimierz Jan Paczesny / 2014   https://www.academia.edu/24406389/Lugiowie_i_Wandalowie_a_ziemie_polskie_w_staro%C5%BCytno%C5%9Bci
 36. Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości – Jan Chochorowski / 2014 https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/22102/chochorowski_scytowie_a_europa_srodkowa_historyczna_interpretacja_archeologicznej_rzeczywistosci_2014.pdf
 37. Barbarzyńcy według Salwiana z Marsylii – Tadeusz Kołosowski / 2014
  https://9lib.org/document/z1d59e48-barbarzy%C5%84cy-wed%C5%82ug-salwiana-z-marsylii.html
 38. Chazaria. Dzieje królestwa żydowskiego w Europie – Abraham Nahum Polak / 2015
  https://1lib.pl/book/2866223/1e1e5a
 39. Goci: Od Skandzy do Campi Gothorum – Andrzej Kokowski / 2016
  https://1lib.pl/book/6128311/9f1874
 40. Markomanowie i Kwadowie w system „państw” klientelnych Imperium Romanum – Marek Olędzki / 2016  https://www.academia.edu/34931573/Markomanowie_i_Kwadowie_w_systemie_pa%C5%84stw_klientelnych_Imperium_Romanum_Pax
 41. Celtowie w natarciu – M. Olędzki, A. Dubicki / 2017  https://www.academia.edu/36862176/M_Ol%C4%99dzki_A_Dubicki_Celtowie_w_natarciu_pdf
 42. Drużyna Gotów – Masłomęcz – Paulina Tobiasz-Lis, Karolina Dmochowska-Dudek / 2017   https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/21273
 43. Nazewnictwo i symbolika ozdób starogermanskich – Andrzej Piotr Kowalski / 2017  
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/25436
 44. Barbarzyńskie tsunami – Narodowe Centrum Nauki / 2017
  http://www.mpov.uw.edu.pl/userfiles/pl/Badania/Publikacje/tsunamiinternetzokladka.pdf
 45. Sarmaci znad Morza Czarnego – Zbigniew Kaźmierczyk / 2018   https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10500/1/Z_Kazmierczyk_Sarmaci_znad_Morza_Czarnego.pdf
 46. Belizariusz. Wódz Bizancjum – Ian Hughes / 2019
  https://docer.pl/doc/s1s0cc5
 47. Plemienny świat Germanów – Marek Olędzki / 2020 
  https://www.academia.edu/48997111/Plemienny_%C5%9Bwiat_German%C3%B3w_The_Tribal_World_of_the_Germanic_Peoples
 48. O scytyzacji Gotów Wschodnich, o Herulach i zmierzchu królestwa Hermanaryka / artykuł
  https://ioh.pl/artykuly/pokaz/szkice-gockie—–o-scytyzacji-gotw-wschodnich-o-herulach-i-zmierzchu-krlestwa-hermanaryka,1082/
 49. Hunowie i ich wpływ na układ sił w Europie / artykuł https://www.konflikty.pl/historia/starozytnosc/hunowie-i-ich-wplyw-na-uklad-sil-w-europie/
 50. Słowianie a Wandalowie i inni Germanie Wschodni – etnolingwistyczne początki naszej ery / artykuł
  https://archeologia.com.pl/slowianie-wandalowie-germanie-wschodni/

Kamil Vandal

7/12/2021

Piastowie i Jagiellonowie – 125 tytułów do czytania

Czwarta część z książkami i opracowaniami do czytania – 127 tytułów (aktualizacja na dzień 10 grudnia), ale widzę po statystykach na blogu, że jest ,,branie” na WIEDZĘ i ludzie trochę jeszcze czytają, to bardzo dobrze, jutro jeszcze będzie link z książkami i opracowaniami o Barbarzyńcach starożytnych, a potem zrobię jakąś przerwe, bo te 5 części z 10-ciu miałem częściowo przygotowane, a kolejne 5 trzeba będzie od początku robić, grzebać w zakładkach i potem układać chronologicznie.

Przeważająca ilość poniższych opracowań i książek jest związana z tematyką piastowską, to jest około 100 linków jak dobrze policzyłem, a 20 jest związana z Jagiellonami, stety lub niestety takie mam w mojej ,,online bibliotece”, jakieś opracowanie i książka o Zygmuncie III Wazie też mi się tu zaplątały, ale on miał w sobie po kądzieli krew Jagiellonów (syn Katarzyny Jagiellonki) więc je zostawiłem, ogólnie jest co poczytać, serdecznie zapraszam 🙂

PIASTOWIE i JAGIELLONOWIE

 1. Esterka : powieść historyczna – Tadeusz Bułharyn / 1829  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1968
 2. Piasty. Rys historyczny – Kazimierz Stadnicki / 1842  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/11262
 3. Bolesław Chrobry : opowiadanie historyczne – Karol Szajnocha / 1849   https://9lib.org/document/ozl78ly4-boleslaw-chrobry-opowiadanie-historyczne-wedlug-zrodel-spolczesnych.html
 4. Bolesław Chrobry: i Odrodzenie sie polski za Wladyslawa Lokietka – Karol Szajnocha / 1859  https://archive.org/details/boleslawchrobry00szajgoog/page/n6
 5. Jadwiga i Jagiełło – Karol Szajnocha. Tomy 1-4 / 1861  https://archive.org/details/jadwigaijagieoo05szajgoog/page/n6  https://archive.org/details/jadwigaijagieoo00unkngoog/page/n6  https://archive.org/details/jadwigaijagieoo01unkngoog/page/n5  https://archive.org/details/jadwigaijagieoo06szajgoog/page/n7
 6. Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, czyli Obraz stanu, narodu i kraju wystawiający: religią, obyczaje, […] zgoła wszystko, co do dokładnego obrazu wieku tego należy. T. 1 – Franciszek Siarczyński / 1861 
  https://9lib.org/document/eqo0o0q1-panowania-zygmunta-polskiego-szwedzkiego-wystawiajacy-religia-obyczaje-dokladnego.html
 7. Dzieje Polski podług ostatnich badań: Piastowie – Józef Szujski / 1862 
  https://books.google.pl/books?id=qAk7AQAAIAAJ
 8. Dzieje Polski podług ostatnich badań: Jagiellonowie – Józef Szujski / 1862 
  https://books.google.pl/books?id=CQo7AQAAIAAJ
 9. Epoka piastowska – Melchior Buliński / 1873 
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/46489
 10. Konrad : książę na Mazowszu i zakon niemiecki – August Sokołowski / 1873 
  https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/13329
 11. Stara Baśń – Józef Ignacy Kraszewski / 1876  https://pl.wikisource.org/wiki/Stara_ba%C5%9B%C5%84/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87
 12. Królewscy synowie – Józef Ignacy Kraszewski / 1877  https://pl.wikisource.org/wiki/Kr%C3%B3lewscy_synowie/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87
 13. Mieszko Stary i jego wiek – Stanisław Smolka / 1881 
  https://1lib.pl/book/2203567/79b866
 14. Masław – Józef Ignacy Kraszewski / 1887 
  https://pl.wikisource.org/wiki/Mas%C5%82aw/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87
 15. Granice Polski w X wieku – Wojciech Kętrzyński / 1892 
  https://polona.pl/item/granice-polski-w-x-wieku,MTQ5MDYxNjc/6/
 16. Esterka i inne kobiety Kazimierza Wielkiego – Ernest Sulimczyk Świeżawski / 1894 
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/12594
 17. Genealogia Piastów – Oswald Balzer / 1895 
  https://archive.org/details/GenealogiaPiastw
 18. Ludność wieśniacza w Polsce w dobie piastowskiej – Franciszek Piekosiński / 1896 
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/10945
 19. Przyczynki do historyi Piastowiczów i Polski piastowskiej – Wojciech Kętrzyński / 1898 
  https://polona.pl/item/przyczynki-do-historyi-piastowiczow-i-polski-piastowskiej,MTQ5MzY3ODM/6/#info:metadata
 20. Dzieje Polski za Piastów – Feliks Koneczny / 1902 
  https://1lib.pl/book/2203732/41fb00
 21. Dzieje Polski za Jagielonów – Feliks Koneczny / 1903 
  https://archive.org/details/koneczny-dzieje-polski-za-jagiellonow-1903
 22. Nad Wieprzem i Bugiem w wieku XI i XII – Stanisław Zakrzewski / 1905 
  https://9lib.org/document/z1d1o3ez-nad-wieprzem-i-bugiem-w-wieku-xi-xii.html
 23. Prohor i Prokulf w katalogach biskupów krakowskich – Alfons J. Parczewski / 1907 
  https://9lib.org/document/qmj31e7q-prohor-i-prokulf-w-katalogach-biskup%C3%B3w-krakowskich.html
 24. Studya i szkice z czasów Kazimierza Jagiellończyka – Fryderyk Papée / 1907 
  https://archive.org/details/studyaiszkicezc00papgoog
 25. Stosunek podania Gallusowego o Piaście do legendy o ś. Germanie – Justyn Feliks Gajsler / 1908 
  https://9lib.org/document/qmj3179q-stosunek-podania-gallusowego-o-pia%C5%9Bcie-legendy-%C5%9B-germanie.html
 26. Czy Polacy walczyli na Sycylii w 1025 r – Teofil Emil Modelski / 1911 
  https://9lib.org/document/zx52jwnq-czy-polacy-walczyli-na-sycylii-w-r.html
 27. Królowie Kazimierz Jagiellończyk i Jerzyk Czeski – Antoni Prochaska / 1913 
  https://9lib.org/document/y8g09g0z-kr%C3%B3lowie-kazimierz-jagiello%C5%84czyk-i-jerzyk-czeski.html
 28. Piastowie – Maciej Gawęda / 1914 
  https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/74499
 29. O zawiązkach państwa polskiego i skąd pochodzą nazwy Polan i Polski – Kazimierz Krotoski / 1920 
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/13567
 30. Bolesław Śmiały, Krzywousty i jego synowie – Cecylia Niewiadomska / 1921  https://pl.wikisource.org/wiki/Boles%C5%82aw_%C5%9Amia%C5%82y,_Krzywousty_i_jego_synowie/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87
 31. Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego – Stanisław Zakrzewski / 1921 
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/112819
 32. Bolesław Chrobry Wielki – Stanisław Zakrzewski / 1925 
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/3746
 33. Bolesław Chrobry – Wacław Sobieski / 1925 
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/14729
 34. Bolesław Chrobry – Kazimierz Sochaniewicz / 1926 
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/14731
 35. Danina stołu książęcego w Polsce Piastowskiej – Józef Widajewicz / 1926 
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/15315
 36. Polska a Zakon Krzyżacki w ostatnich latach Władysława Łokietka – Stanisław Zajączkowski / 1929 
  https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/58309
 37. Śmierć Przemysława II – Karol Górski / 1929 
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/41188
 38. Wichman – Józef Widajewicz / 1933 
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/105312
 39. Epitafjum Bolesława Chrobrego – Józef Birkenmajer / 1936 
  https://pl.wikisource.org/wiki/Epitafjum_Boles%C5%82awa_Chrobrego
 40. Mieszko I i powstanie państwa polskiego – Zygmunt Wojciechowski / 1936 
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/117225
 41. Czasy Zygmunta III – Stanisław Herbst / 1937 
  https://9lib.org/document/zwv37n1q-czasy-zygmunta-iii.html
 42. Szaniec Bolesławów – Anonim z II WŚ / 1941 
  https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/59468
 43. Karol Wielki i Bolesław Chrobry – Stanisław Kętrzyński / 1946 
  https://9lib.org/document/qo5d0nky-karol-wielki-i-boles%C5%82aw-chrobry.html
 44. Dagome iudex – Stanisław Kętrzyński / 1950 
  https://9lib.org/document/qvlvwvry-dagome-iudex.html
 45. Z badań nad początkami państwa polskiego – Przegląd Historyczny / 1950  
  https://9lib.org/document/yr3olo7y-z-bada%C5%84-nad-pocz%C4%85tkami-pa%C5%84stwa-polskiego.html
 46. Orły piastowskie w Opolu – Roman Horoszkiewicz / 1950  https://9lib.org/document/qo5pr4vm-or%C5%82y-piastowskie-w-opolu.html
 47. Nagrobek Bolesława Chrobrego – Ryszard Gansiniec / 1951 
  http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/981/C_II_472-C_II_473BP-1951_7-8_81.pdf
 48. Bolesław Szczodry : zarys dziejów panowania. Cz. 1 – Tadeusz Grudziński / 1953 
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14347
 49. Wczesnośredniowieczny gród w Gnieźnie – Witold Dalbor / 1955  https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1955-t21/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1955-t21-s161-246/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1955-t21-s161-246.pdf
 50. Chrzest Polski – Jerzy Dowiat / 1958  https://ia903005.us.archive.org/34/items/DowiatJerzyPolskaPastwemredniowiecznejEuropy/Jerzy%20Dowiat/Dowiat%20Jerzy%20-%20Chrzest%20Polski.pdf
 51. Początki państwa Polan – Kazimierz Tymieniecki / 1959  https://9lib.org/document/z3dn0xmy-pocz%C4%85tki-pa%C5%84stwa-polan.html
 52. Państwo Mieszka a Europa – Tadeusz Manteuffel / 1960  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/31621
 53. Paweł Jasienica – Polska Piastów / 1960 
  https://docer.pl/doc/nxs8s8
 54. Metryka chrztu Mieszka i jej geneza – Jerzy Dowiat / 1961 
  https://ia903005.us.archive.org/34/items/DowiatJerzyPolskaPastwemredniowiecznejEuropy/Jerzy%20Dowiat/Dowiat%20Jerzy%20-%20Metryka%20chrztu%20Mieszka%20I%20i%20jej%20geneza.pdf
 55. Paweł Jasienica – Polska Jagiellonów / 1963 
  https://docer.pl/doc/5e1ev
 56. Bizantyńska symbolika zjazdu gnieźnieńskiego i jej prawno-polityczna wymowa – Tadeusz Wasilewski / 1966  
  https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1966-t57-n1/Przeglad_Historyczny-r1966-t57-n1-s1-14/Przeglad_Historyczny-r1966-t57-n1-s1-14.pdf
 57. Epilog zabiegów Siemowita IV o koronę polską – Janusz Bieniak / 1973 
  https://9lib.org/document/dzxvex4y-epilog-zabiegow-siemowita-iv-o-korone-polska.html
 58. Przezwiska Piastów w średniowieczu : z badań nad antroponomastyką historyczną – Jacek Hertel / 1980 
  https://9lib.org/document/8yd2wljq-przezwiska-piastow-w-sredniowieczu-badan-nad-antroponomastyka-historyczna.html
 59. Kazimierz Wielki – Jerzy Wyrozumski / 1982
  https://book4you.org/book/4982708/bc143a
 60. Bolesław Krzywousty a cesarz Lotar w świetle wydarzeń 1135 r – Kazimierz Myśliński / 1987 
  https://9lib.org/document/6zkdxe4q-view-boles%C5%82aw-krzywousty-cesarz-lotar-%C5%9Bwietle-wydarze%C5%84-roku.html
 61. Pierwsze państwo polskie – Gerard Labuda / 1989 
  https://1lib.pl/book/1261721/5cc3ba
 62. Wczesne dzieje Polan – Jacek Brunon Siwiński / 1990 
  https://books.google.pl/books?id=p1IAgw4NQlQC
 63. Bolesław i Peredsława : uwagi o uroczystości stanowienia władcy w związku z wejściem Chrobrego do Kijowa – Jacek Banaszkiewicz / 1990  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/18984
 64. „Zamek Chrobrego na ostrowie przy Gnieźnie” – w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie – Jadwiga Rył, Władysław Zientarski / 1991 
  https://9lib.org/document/yevn327z-zamek-chrobrego-ostrowie-gnie%C5%BAnie-zbiorach-archiwum-archidiecezjalnego-gnie%C5%BAnie.html
 65. Litwa w polityce Piastów – Jerzy Wyrozumski / 1992 
  https://9lib.org/document/oz12mn3y-litwa-w-polityce-piastow.html
 66. Pierwsi Piastowie nad Odrą – Władysław Korcz / 1992 
  https://9lib.org/document/q7wxpv2v-pierwsi-piastowie-nad-odr%C4%85.html
 67. Rodowód pierwszych Piastów – Kazimierz Jasiński / 1993 
  https://1lib.pl/book/3516421/93166d?id=3516421
 68. Monarsze sekrety – Jerzy Jankowski / 1995 
  https://docer.pl/doc/xvcc8n
 69. Kultowo-rezydencjonalny ośrodek pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim – Janusz Górecki / 1995 
  https://9lib.org/document/yr3599vy-kultowo-rezydencjonalny-o%C5%9Brodek-pierwszych-piast%C3%B3w-na-ostrowie-lednickim.html
 70. Przydomek Bolesława Krzywoustego – Kazimierz Jasiński / 1995  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/245369
 71. Historiograficzny bilans polityki ostatniego z Jagiellonów – Tadeusz Szulc / 1995 
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/31209
 72. Początki państwa polskiego : pytania – problemy – hipotezy – Andrzej Buko / 1999  
  https://9lib.org/document/qmj54j8q-pocz%C4%85tki-pa%C5%84stwa-polskiego-pytania-problemy-hipotezy.html
 73. Kazimierz Wielki – inicjator statutów wiślickich – Lidia Korczak / 1999 
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/31218
 74. Piastowie i Ekkehardynowie – Herbert Ludat / 2000 
  https://9lib.org/document/z1dgwnpz-piastowie-i-ekkehardynowie.html
 75. Konsekwencje zjazdu gnieźnieńskiego roku 1000 dla Polski i jej sąsiadów – Jarosław Dudek / 2000 
  https://9lib.org/document/yr38r43o-konsekwencje-zjazdu-gnie%C5%BAnie%C5%84skiego-roku-polski-i-s%C4%85siad%C3%B3w.html
 76. Thietmar jako polityk i kronikarz – Andrzej Wałkówski / 2000  https://9lib.org/document/q5m9j16j-thietmar-jako-polityk-i-kronikarz.html
 77. Papieskie apele do Polski w pomocy dla Ziemi Świętej (XII-X1V w.) – Anna Kowalska / 2000  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/13510
 78. Pacta matrimonialia domu Jagiellonów – Urszula Borkowska / 2000 
  https://9lib.org/document/8yd02d6z-view-of-pacta-matrimonialia-domu-jagiellon%C3%B3w.html
 79. Jadwiga Andegaweńska i kształtowanie się Europy Środkowowschodniej – Oskar Hałecki / 2000
  https://1lib.pl/book/5419258/a6ed5a
 80. Uwarunkowania dziejowe zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku – Tomasz Butkiewicz / 2001 
  https://9lib.org/document/y96rnj5j-uwarunkowania-dziejowe-zjazdu-gnie%C5%BAnie%C5%84skiego-w-roku.html
 81. Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 r.) – Ryszard Grzesik / 2003 
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/10145
 82. Bolesław Chrobry – Jerzy Strzelczyk / 2003 
  https://1lib.pl/book/5424360/7a1d53
 83. Kilka uzupełnień do itinerarium króla Władysława Jagiełły – Jan Tęgowski / 2003 
  https://rcin.org.pl/Content/5893/WA303_8812_SZ41-r2003-R41_Studia-Zrodloznawcze_06_Tegowski.pdf
 84. Świętosława, Sygryda, Gunhilda. Tożsamość córki Mieszka I i jej skandynawskie związki – Rafał T. Prinke / 2004 
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/437495
 85. Testament ostatniego Piasta mazowieckiego – Jan Tęgowski / 2005  https://9lib.org/document/zpnwm6vy-testament-ostatniego-piasta-mazowieckiego.html
 86. Epitafium Bolesława Chrobrego nowy przekład – Elżbieta Zechenter – Spławińska / 2006 
  http://www.mediewistyka.pl/Chrobry.pdf
 87. Polska i Polacy za pierwszych Piastów – Maria Miśkiewicz / 2008 
  https://9lib.org/document/ky65o1gz-polska-i-polacy-za-pierwszych-piastow.html
 88. Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego – Gerard Labuda / 2008 
  https://1lib.pl/book/5974580/62a6aa
 89. Trudne początki Polski – Przemysław Urbańczyk / 2008  https://monografie.fnp.org.pl/book/93/trudne-poczatki-polski
 90. Kazimierz Wielki jako reformator i człowiek – Janusz Skodlarski / 2008  https://9lib.org/document/myjd33my-kazimierz-wielki-jako-reformator-i-czlowiek.html
 91. Piastowie a idea wypraw krzyżowych w czasie pierwszej i drugiej wyprawy krzyżowej – Darius von Guttner / 2009  https://www.academia.edu/3069989/Piastowie_a_idea_wypraw_krzy%C5%BCowych_w_czasie_pierwszej_i_drugiej_wyprawy_krzy%C5%BCowej
 92. Małżeństwo Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną a idea unii polsko-litewskiej – Nina Kapuścińska / 2009  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/5185
 93. Przemysł II – odnowiciel Królestwa Polskiego – Jerzy Strzelczyk / 2010  https://9lib.org/document/yj7jv12y-przemys%C5%82-ii-odnowiciel-kr%C3%B3lestwa-polskiego.html
 94. Piastowie i Giedyminowicze. Dzieje wzajemnych stosunków w średniowieczu – Jan Tęgowski / 2011 
  https://9lib.org/document/ozlvgwly-piastowie-i-giedyminowicze-dzieje-wzajemnych-stosunkow-w-sredniowieczu.html
 95. Pierwsi Piastowie w kręgach arystokratycznych Cesarstwa – Piotr Pranke / 2011 
  https://9lib.org/document/qvl9pm81-pierwsi-piastowie-w-kr%C4%99gach-arystokratycznych-cesarstwa.html
 96. Swoi czy obcy? Obraz relacji pierwszych Piastów z przedstawicielami dynastii oraz arystokracji Imperium Ludolfingów – Piotr Pranke / 2012 
  https://www.researchgate.net/publication/274286184_Swoi_czy_obcy_Obraz_relacji_pierwszych_Piastow_z_przedstawicielami_dynastii_oraz_arystokracji_Imperium_Ludolfingow1
 97. Relacja Ibrahima ibn Jakuba – Piotr Pranke / 2012  https://www.academia.edu/13087894/RELACJA_IBRAHIMA_IBN_JAKUBA
 98. Mieszko Pierwszy Tajemniczy – Przemysław Urbańczyk / 2012  https://monografie.fnp.org.pl/monografie/images/Files/7ODUzqwJLZCnla1S8INQEfYcM6s2bVWh.pdf
 99. Dagome a Mieszko – Wojciech Banasik / 2013 
  https://9lib.org/document/4zp4104z-widok-dagomea-mieszko.html
 100. Geneza wczesnopiastowskiego dworu – Joanna Zięba / 2013 
  https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/51201
 101. Cedynia i okolice przez wieki – Paweł Migdalski / 2013  
  https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15411/Bitwa_pod_Cidini_w_historiografii_oraz.pdf
 102. Porównanie Zygmunta III z Władysławem II Jagiełłą – Przemysław Spaczyński / 2013 
  https://9lib.org/document/zkw7n3l1-por%C3%B3wnanie-zygmunta-w%C5%82adys%C5%82awem-jagie%C5%82%C5%82%C4%85-comparison-sigismund-w%C5%82adys%C5%82aw-jagie%C5%82%C5%82o.html
 103. Chrzest Mieszka I i Polaków, ale czy Polski? Postrzeganie konwersji władcy i społeczeństwa w świetle najdawniejszych przekazów (Thietmar z Merseburga, Gall Anonim) – Stanisław Rosik / 2015 
  https://9lib.org/document/nq74r7rq-polak%C3%B3w-postrzeganie-konwersji-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-najdawniejszych-przekaz%C3%B3w-thietmar-merseburga.html
 104. Polski książę Lambert Mieszko i król polski Mieszko II – Krystyna Łukasiewicz / 2015 
  https://9lib.org/document/7q0n7lxy-widok-polski-ksi%C4%85%C5%BC%C4%99-lambert-mieszko-kr%C3%B3l-polski-mieszko.html
 105. Niedynastyczne małżeństwa Jagiellonów i królów elekcyjnych – Tadeusz Szulc / 2016  
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/23240
 106. Wojownik, polityk… i ojciec. Kilka słów o potomstwie Bolesława Chrobrego – Marek Stefański / 2016  
  https://9lib.org/document/wyep934z-wojownik-polityk-ojciec-kilka-s%C5%82%C3%B3w-potomstwie-boles%C5%82awa-chrobrego.html
 107. Jak miała na imię żona Mieszka I? : jeszcze raz o problemie: „Dobrawa” czy „Dąbrówka” – Michał Łuczyński / 2016 
  https://9lib.org/document/zlgn8k6y-mia%C5%82a-imi%C4%99-%C5%BCona-mieszka-jeszcze-problemie-dobrawa-d%C4%85br%C3%B3wka.html
 108. Jeszcze o prapolskim etnonimie Polanie – Michał Łuczyński / 2016 
  https://9lib.org/document/rz327l9q-widok-jeszcze-o-prapolskim-etnonimie-polanie.html
 109. Mieszko Pierwszy. Chrzest i początki Polski – Jerzy Strzelczyk / 2016 
  https://1lib.pl/book/3719920/77a2e6
 110. Mieszko I : przyczynki do biografii – Edward Skibiński / 2016 
  https://9lib.org/document/wq2rnlpz-mieszko-i-przyczynki-do-biografii.html
 111. Dzwon Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim : symbol dynastii piastowskiej – od jego „narodzin” do poświęcenia – Andrzej M. Wyrwa / 2016 
  https://9lib.org/document/yevn340z-mieszko-dobrawa-ostrowie-lednickim-dynastii-piastowskiej-narodzin-po%C5%9Bwi%C4%99cenia.html
 112. Bolesław Chrobry i Karol Wielki : legitymizacja między kultem a imitacją – Miłosz Sosnowski / 2016  
  https://9lib.org/document/nzw65dvy-boles%C5%82aw-chrobry-karol-wielki-legitymizacja-mi%C4%99dzy-kultem-imitacj%C4%85.html
 113. Polskie Imperium. Wszystkie kraje podbite przez Rzeczpospolitą – Michael Morys-Twarowski / 2016
  https://docer.pl/doc/x1e51es
 114. Narodziny potęgi. Wszystkie podboje Bolesława Chrobrego – Michael Morys-Twarowski / 2017
  https://doci.pl/hildahasz/morys-twarowski-michael-narodziny-potgi-wszystkie-podboje-bolesawa-chrobrego+fes8mx1
 115. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu – Magda Miciak / 2017 
  http://studialednickie.pl/wiadomosci/tom-xvi/818bd956d6dfddafc3bcc258f64791ab.pdf
 116. Bolesław Chrobry Lew Ryczący – Przemysław Urbańczyk / 2017
  http://monografie.fnp.org.pl/monografie/images/Files/OVot2GUc8ylbZ5Wf6eTCvsN4aIpPLMwk.pdf
 117. Chrzest Polski – Marek Jędraszewski / 2017
  https://9lib.org/document/ky6g5v5q-chrzest-polski.html
 118. Rodowód pierwszych Piastów Wielkopolskich – Tomasz Kruszewski / 2017
  https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89094/PDF/Rodowod_pierwszych_Piastow_wielkopolskich.pdf
 119. Dziedzictwo Piastów – Zamek Królewski w Warszawie / 2017
  http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/Dziedzictwo-Piast%C3%B3w2.pdf
 120. Jagiellonowie. Miłosne sekrety wielkiej dynastii – Iwona Kienzler / 2017
  https://1lib.pl/book/16792433/7a40ab
 121. Jagiellonowie. Schyłek średniowiecza – Sławomir Koper / 2017
  https://1lib.pl/book/7221988/0fa113
 122. Ze studiów nad elitarną kulturą ludności grodów tzw. centralnych państwa pierwszych Piastów, czyli ponownie o wczesnośredniowiecznym grzebieniu ze Stroszek pod Gieczem. Ujęcie porównawcze – Michał Kara / 2019  
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/22223/21196
 123. Z nieprzyjaciela w wiernego sojusznika, czyli relacje Siemowita IV z Jadwigą Andegaweńską i Władysławem Jagiełłą – Jan Jeż / 2019
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/31062
 124. Początki polskiego mennictwa w świetle nowszych badań – Stanisław Suchodolski / 2019  
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/22225/21197
 125. Srebro pierwszych Piastów. Uwagi w związku z książką Dariusza Adamczyka – Władysław Duczko / 2020
  https://9lib.org/document/nq7434rq-srebro-pierwszych-piast%C3%B3w-uwagi-zwi%C4%85zku-ksi%C4%85%C5%BCk%C4%85-dariusza-adamczyka.html
 126. Czy wojownicy Bolesława Chrobrego brali udział w inwazji na Anglię? – Michael Morys-Twarowski / artykuł 
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/10/20/czy-wojownicy-boleslawa-chrobrego-brali-udzial-w-inwazji-na-anglie/
 127. Żony i faworyty Jagiellonów – Jerzy Jankowski / artykuł 
  https://www.ruinyizamki.pl/spisy%20tresci/artykuly/zony-i-faworyty-jagiellonow.html

Kamil Vandal

7/12/2021

Kultury archeologiczne, cmentarzyska, znaleziska, skarby – 140 tytułów do czytania

Lecimy dalej z ciekawymi książkami i opracowaniami do czytania, dziś trzeci taki artykuł, dwa poprzednie były wczoraj i przedwczoraj :
https://vandalskaslavia.home.blog/2021/12/04/pochodzenie-poczatki-i-dzieje-slowian-100-tytulow-do-czytania/
https://vandalskaslavia.home.blog/2021/12/05/mitologia-slowian-wierzenia-kultura-ludowa-i-obyczaje-ponad-100-tytulow-do-czytania/

Dziś kategoria nr 1 w moim zestawieniu, aktualizacja na dzień 02/01/2022 – 152 tytuły, czyli :

KULTURY ARCHEOLOGICZNE, CMENTARZYSKA, ZNALEZISKA, SKARBY :

 1. Hipoteza Kossinny o germańskiem pochodzeniu indoeuropejczyków, a prawda w nauce : studium krytyczne – Erazm Majewski / 1905
  https://9lib.org/document/zgw37v8y-hipoteza-kossinny-germa%C5%84skiem-pochodzeniu-indoeuropejczyk%C3%B3w-prawda-studium-krytyczne.html
 2. Grób wojownika z epoki Cesarstwa Rzymskiego z Przygodzic w Wielkopolsce – Józef Kostrzewski / 1912
  https://9lib.org/document/yng78l1z-gr%C3%B3b-wojownika-epoki-cesarstwa-rzymskiego-przygodzic-ostrowskim-wielkopolsce.html
 3. Młodsza epoka kamienna w Polsce (neolit) – Leon Kozłowski / 1924
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/569694
 4. Wczesnohistoryczne posągi kamienne odkryte na ziemiach Polski – Joanna Sokołowska / 1924 
  https://9lib.org/document/yj7v6o2y-wczesnohistoryczne-pos%C4%85gi-kamienne-odkryte-na-ziemiach-polski.html
 5. Wczesna, starsza i środkowa epoka bronzu w Polsce w świetle subborealnego optimum klimatycznego i jego wpływu na ruchy etniczne i zaludnienie Polski – Leon Kozłowski / 1928  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/569802
 6. Groby ciałopalne w obstawie kamiennej w Nowodworach koło Warszawy – Jadwiga Antoniewiczowa / 1929 
  https://9lib.org/document/z3d3vemy-groby-cia%C5%82opalne-w-obstawie-kamiennej-nowodworach-ko%C5%82o-warszawy.html
 7. Miecze bronzowe z Wojciechowic w pow. jędrzejowskim w woj. kieleckiem – Zofja Podkowińska / 1932
  https://9lib.org/document/q2n786rq-miecze-bronzowe-z-wojciechowic-pow-j%C4%99drzejowskim-woj-kieleckiem.html
 8. O kilku oszczepach krzemiennych znalezionych na ziemiach polskich – Władysław Antoniewicz / 1934 
  https://9lib.org/document/z3d3vl8y-o-kilku-oszczepach-krzemiennych-znalezionych-na-ziemiach-polskich.html
 9. Brązowy skarb z Niedzielisk, pow. Przemyślany – Tadeusz Sulimirski / 1936
  https://9lib.org/document/y8g7vp5z-br%C4%85zowy-skarb-z-niedzielisk-pow-przemy%C5%9Blany.html
 10. Brązowy skarb halsztacki z Kiełczewa – Jarosław Paternak / 1936
  https://9lib.org/document/q2n783rq-br%C4%85zowy-skarb-halsztacki-z-kie%C5%82czewa.html
 11. Grzechotki z grobów cmentarzyska łużyckiego w Laskach – Michał Ćwirko-Godycki, Adam Wrzosek / 1937
  http://archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1936_-_1937-t17-s171-254.pdf
 12. Zabytki okresu wczesno-lateńskiego na ziemiach Polski -Janina Rosen – Przeworska / 1939 
  https://9lib.org/document/yd78wlly-zabytki-okresu-wczesno-late%C5%84skiego-na-ziemiach-polski.html
 13. Nowe materialy do poznania kultury wenedzkiej – Stefan Nosek / 1939
  https://9lib.org/document/q5m3v47y-nowe-materia%C5%82y-do-poznania-kultury-wenedzkiej.html
 14. Cmentarzysko wczesnodziejowe w Łowiczu – Krystyna Musianowicz / 1939 
  https://9lib.org/document/y8g7v2wz-cmentarzysko-wczesnodziejowe-w-%C5%82owiczu.html
 15. Zabytki celtyckie na ziemiach polskich – Janina Rosen – Przeworska / 1946 
  http://archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1946_-_1947-t19-s179-322.pdf
 16. Poczatki rozwoju kultury łużyckiej w dorzeczu dolnej Wisły – Andrzej Żaki / 1948 
  https://9lib.org/document/yr3gwojy-pocz%C4%85tki-rozwoju-kultury-%C5%82u%C5%BCyckiej-w-dorzeczu-g%C3%B3rnej-wis%C5%82y.html
 17. Ślady kultury trzcinieckiej w powiecie miechowskim – Andrzej Żaki / 1948
  https://9lib.org/document/zwv9e41q-%C5%9Blady-kultury-trzcinieckiej-w-powiecie-miechowskim.html
 18. Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie – Stefan Nosek / 1950
  https://9lib.org/document/ozlmppry-kultura-amfor-kulistych-na-lubelszczyznie.html
 19. Ludność kultury fatianowskiej w świetle badań antropologicznych – Jerzy Dąmbski / 1955 
  https://9lib.org/document/zx5oervq-ludno%C5%9B%C4%87-kultury-fatianowskiej-w-%C5%9Bwietle-bada%C5%84-antropologicznych.html
 20. Problem pobytu Celtów w Małopolsce – Janina Rosen – Przeworska / 1957 
  https://rcin.org.pl/Content/37037/WA308_35897_P319_PROBLEM-POBYTU_I.pdf
 21. Uwagi o chronologii ceramiki zachodniosłowiańskiej z wczesnego średniowiecza – Konrad Jażdżewski / 1958 
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/77599
 22. Grodziska pomorskie w najdawniejszych przekazach źródeł pisanych – Ryszard Kiersnowski / 1958
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/37178
 23. Nowe znaleziska ,,scytyjskie” z Polski – Zbigniew Bukowski / 1959 
  https://rcin.org.pl/Content/39421/WA308_37496_P319_NOWE-ZNALEZISKA_I.pdf
 24. Ogólne wiadomości o Czermnie-Czerwieniu – Konrad Jażdżewski / 1959
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/37276
 25. Brązowy skarb halsztacki z miejscowości Ginetówka, pow. Grójec – Bolesława Chomentowska / 1960 
  https://9lib.org/document/y6emv3nz-br%C4%85zowy-skarb-halsztacki-z-miejscowo%C5%9Bci-ginet%C3%B3wka-pow-gr%C3%B3jec.html
 26. Kultura Łużycka na Górnym Śląsku – Marek Gedl / 1962 https://www.academia.edu/34401037/Marek_Gedl_Kultura_%C5%81u%C5%BCycka_na_G%C3%B3rnym_%C5%9Al%C4%85sku_Lu%C5%BEick%C3%A1_kultura_v_Horn%C3%ADm_Slezsku_Lusatian_culture_in_Upper_Silesia
 27. Kurhany z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w Piastowie pow. Przasnycz – Andrzej Niewęgłowski / 1962
  https://9lib.org/document/z1d4mx8z-kurhany-wczesnego-%C5%9Brodkowego-okresu-late%C5%84skiego-miejscowo%C5%9Bci-piast%C3%B3w-przasnysz.html
 28. Znaleziska monet rzymskich w Kieleckiem – Jan Gurba / 1962
  https://9lib.org/document/y8g7vv0z-znaleziska-monet-rzymskich-w-kieleckiem.html
 29. Nowa próba interpretacji funkcji znaków na dnach wczesnośredniowiecznych naczyń słowiańskich -Zoja Kołos-Szafrańska / 1962
  https://9lib.org/document/q5m3vvjy-nowa-pr%C3%B3ba-interpretacji-funkcji-znak%C3%B3w-wczesno%C5%9Bredniowiecznych-naczy%C5%84-s%C5%82owia%C5%84skich.html
 30. Topory wczesnośredniowieczne z obszaru Śląska – Wanda Sarnowska / 1962
  https://9lib.org/document/yev1pjrz-topory-wczesno%C5%9Bredniowieczne-z-obszaru-%C5%9Bl%C4%85ska.html
 31. Obrządek pogrzebowy ludności Kultury łużyckiej – Tadeusz Malinowski / 1962  https://rcin.org.pl/Content/60245/WA308_79486_PIII149_Obrzadek-pogrzebowy_I.pdf
 32. Uwagi w kwestii zabytków awarskich znalezionych na terenie Polski – Wojciech Szymański / 1962 
  http://rcin.org.pl/Content/36544/WA308_39142_P319_UWAGI-W-KWESTII_I.pdf
 33. Na temat pobytu Celtów w Polsce południowej – Gabriel Leńczyk / 1962
  https://9lib.org/document/zgw377vy-na-temat-pobytu-celt%C3%B3w-w-polsce-po%C5%82udniowej.html
 34. Przeżytki celtyckie i celtycko-scytyjskie na obszarze Polski -Janina Rosen Przeworska / 1963  http://rcin.org.pl/iae/Content/35969/WA308_39692_P319_PRZEZYTKI-CELTYCKIE_I.pdf
 35. Próba wyjaśnienia genezy tzw. Kultury amfor kulistych – Tadeusz Wiślański / 1963  https://rcin.org.pl/Content/35973/WA308_39705_P319_PROBA-WYSWIETLENIA_I.pdf
 36. Ze studiów nad ciałopalnym obrządkiem Kultury przeworskiej – Jerzy Szydłowski / 1964  https://rcin.org.pl/iae/Content/38744/WA308_40243_P319_ZE-STUDIOW_I.pdf
 37. Masowy grób kultury trzcinieckiej w Kosinie, pow. Kraśnik – Bolesława Chomentowska / 1964 
  https://9lib.org/document/qo51e67y-masowy-gr%C3%B3b-kultury-trzcinieckiej-w-kosinie-pow-kra%C5%9Bnik.html
 38. Cmentarzyska okresu rzymskiego na Mazowszu – Andrzej Kempisty / 1965
  https://9lib.org/document/zlg13woy-cmentarzyska-okresu-rzymskiego-na-mazowszu.html
 39. Skarb brązowy z Witowa nad Wisłą – Józef Marciniak / 1965
  https://9lib.org/document/y960p5wv-skarb-br%C4%85zowy-z-witowa-nad-wis%C5%82%C4%85.html
 40. Z historii badań w zakresie archeologii slowiańskiej – Witold Hensel / 1966
  https://9lib.org/document/zgw3pv8y-z-historii-bada%C5%84-w-zakresie-archeologii-s%C5%82owia%C5%84skiej.html
 41. Osada kultury pucharów lejkowatych we wsi Mokrelipie, pow. Zamość – Zdzisław Sochacki / 1966 
  https://9lib.org/document/qo51m87y-osada-kultury-puchar%C3%B3w-lejkowatych-wsi-mokrelipie-pow-zamo%C5%9B%C4%87.html
 42. Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Białołęce Dworskiej : teren Wielkiej Warszawy – Bolesława Chomentowska / 1966
  https://9lib.org/document/zx5ok74q-cmentarzysko-kultury-grob%C3%B3w-kloszowych-bia%C5%82o%C5%82%C4%99ce-dworskiej-wielkiej-warszawy.html
 43. Relikty wczesnośredniowieczne odkryte przy ulicy Batalionów Chłopskich w Wiślicy – Barbara Penkala, Maria Weber- Kozińska / 1967
  https://9lib.org/document/yngwkg0z-relikty-wczesno%C5%9Bredniowieczne-odkryte-przy-ulicy-batalion%C3%B3w-ch%C5%82opskich-wi%C5%9Blicy.html
 44. Wstęp do chronologii kultury złockiej – Zygmunt Krzak / 1968
  https://9lib.org/document/yng73gkz-wst%C4%99p-do-chronologii-kultury-z%C5%82ockiej.html
 45. Zagadnienia podziału, chronologii i genezy popielnic twarzowych z wczesnej epoki żelaza w Polsce – Janusz Kruk / 1969
  https://rcin.org.pl/Content/36647/WA308_42558_P319_ZAGADNIENIA-PODZIALU_I.pdf
 46. Dzieje regionu mazursko-warmińskiego w I-VI wieku n.e – Jerzy Okulicz / 1970 
  https://9lib.org/document/7qveekdz-dzieje-regionu-mazursko-warmi%C5%84skiego-vi-wieku-naszej-ery.html
 47. Miecze średniowieczne z ziem polskich – Marian Głosek, Andrzej Nadolski / 1970
  https://9lib.org/document/1y96ddly-miecze-sredniowieczne-z-ziem-polskich.html
 48. Kobiece cmentarzyska z późnego okresu wpływów rzymskich na Mazowszu wschodnim – Tadeusz Malinowski / 1971
  http://archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1971-t32-s163-181.pdf
 49. Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką zachodniosłowiańską – Jiro Hasegawa / 1973 
  https://9lib.org/document/4yr3wwoy-z-badan-nad-wczesnosredniowieczna-ceramika-zachodnioslowianska.html
 50. Kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej – Jan Gurba / 1973 https://9lib.org/document/y8g8kk0z-kultura-wo%C5%82y%C5%84sko-lubelskiej-ceramiki-malowanej.html
 51. ,,Starożytne” posągi kamienne na Łysej Górze – Eligia Gąssowska, Janusz Kuczyński / 1975 
  https://9lib.org/document/yngpg4jz-staro%C5%BCytne-pos%C4%85gi-kamienne-na-%C5%82ysej-g%C3%B3rze.html
 52. Osada kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych w Szeligach, płockie – Bolesława Chomentowska / 1975 
  https://9lib.org/document/y6emrooz-osada-kultury-pomorskiej-kultury-grob%C3%B3w-kloszowych-szeligach-p%C5%82ock.html
 53. Prahistoria ziem polskich tom 1 – Paleolit i Mezolit / PAN 1975
  https://docer.pl/doc/ncxc118
 54. Ze studiów nad zagadnieniem upadku grodów Kultury łużyckiej – Janusz Ostoja – Zagórski / 1976  http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/8572/1/03_Janusz_Ostoja_Zag%C3%B3rski_Ze_studi%C3%B3w_nad_zagadnieniem_upadku_grod%C3%B3w_39-74.pdf
 55. Prahistoria ziem polskich tom 2 – Neolit / PAN 1978
  https://docer.pl/doc/ncxc11x
 56. Prahistoria ziem polskich tom 3 – Wczesna epoka brązu / PAN 1978
  https://docer.pl/doc/n1x081x
 57. Prahistoria ziem polskich tom 4 – Od środkowej epoki brązu / PAN 1979
  https://docer.pl/doc/ncxc110
 58. Problemy Kultury pomorskiej – Muzeum Okręgowe Koszalin / 1979  https://bibliotekacyfrowa.eu/Content/8910/13404-00001.pdf
 59. Prahistoria ziem polskich tom 5 – Późny okres lateński / PAN 1981
  https://docer.pl/doc/ncxc11s
 60. Geneza popielnic twarzowych i grobów podkloszoych w Kulturze pomorskiej – Tadeusz Malinowski / 1981 
  https://rcin.org.pl/Content/60233/WA308_79565_PIII149_W-sprawie-genezy-pop_I.pdf
 61. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska – Andrzej Buko / 1981 
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/12882
 62. Eneolityczny zespół grobowy kultury ceramiki sznurowej w Siesławicach, gm. Busko-Zdrój w woj. kieleckim – Zygmunt Włodzimierz Pyzik / 1982
  https://9lib.org/document/yr3852jy-eneolityczny-zesp%C3%B3%C5%82-grobowy-kultury-ceramiki-sznurowej-sies%C5%82awicach-kieleckim.html
 63. Dwa znaleziska przedmiotów brązowych z III okresu epoki brązu z terenu Polski Środkowej – Krystyna Nadolska- Horbacz, Tadeusz Janusz Horbacz / 1982
  https://9lib.org/document/4yr31g8y-znaleziska-przedmiotow-brazowych-okresu-brazu-terenu-polski-srodkowej.html
 64. Cmentarzysko i kościół św. Marcina w Wiślicy – Ewa Twarowska / 1982 http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1982-t35-s195-256.pdf
 65. Cmentarzysko i osada kultury łużyckiej w Leśnie, gm. Brusy – Krzysztof Walenta / 1983 
  https://9lib.org/document/ky6ep8nz-cmentarzysko-i-osada-kultury-luzyckiej-lesnie-gm-brusy.html
 66. Kultura pomorska w północnej części Dolnego Śląska – Adam Kołodziejski / 1983 https://zbc.uz.zgora.pl/Content/51250/3_kolodziejski_kultura.pdf
 67. Uwagi o elementach „obcych” w uzbrojeniu w okresie rzymskim na ziemiach Polski – Tadeusz Janusz Horbacz / 1983
  https://9lib.org/document/nzwv1ggq-uwagi-elementach-obcych-uzbrojeniu-okresie-rzymskim-ziemiach-polski.html
 68. O przyborach toaletowych w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim – Katarzyna Nadolska- Horbacz / 1983
  https://9lib.org/document/myj7rn5y-o-przyborach-toaletowych-w-okresie-rzymskim-pomorzu-wschodnim.html
 69. Oddziaływanie kultury celtyckiej na kultury autochtoniczne na środkowym Nadodrzu w drugiej połowie ostatniego tysiącelecia przed naszą erą – Adam Kołodziejski / 1984 http://zbc.uz.zgora.pl/Content/51271/7_kolodziejski_oddzialywanie.pdf
 70. Grób podwójny z cmentarzyska Piaski, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie, a niektóre zagadnienia obrządku pogrzebowego kultury przeworskiej – Marek Olędzki / 1984
  https://9lib.org/document/1y961mdy-podwojny-cmentarzyska-kleszczow-piotrkowskie-niektore-zagadnienia-pogrzebowego-przeworskiej.html
 71. Próba periodyzacji kultury wielbarskiej na Pomorzu – Tadeusz Grabarczyk / 1985 https://9lib.org/document/myj7rw5y-proba-periodyzacji-kultury-wielbarskiej-na-pomorzu.html
 72. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Kucowie, gm. Kleszczów, woj. Piotrków Tryb. (stan. 7) – Marek Olędzki / 1985
  https://9lib.org/document/nzwv14gq-cmentarzysko-okresu-rzymskiego-kucowie-kleszczow-piotrkow-tryb-stan.html
 73. Kultura pradziejowa na ziemiach polskich / Jerzy Gąssowski 1985
  https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gassowski1986/0009/image
 74. Cmentarzysko przy kościele św. Ducha w Wiślicy – Joanna Kalaga / 1986
  https://9lib.org/document/y962k1vy-cmentarzysko-przy-ko%C5%9Bciele-%C5%9Bw-ducha-w-wi%C5%9Blicy.html
 75. Przyczynek do poznania kultury wielbarskiej – Beata Górska, Tadeusz Grabarczyk / 1988 
  https://9lib.org/document/dy4wmp5q-przyczynek-do-poznania-kultury-wielbarskiej.html
 76. Kultura amfor kulistych na Kujawach – Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandry Cofty-Broniewskiej / 1990 https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9779/1/BADANIA%20OSADNICTWA%20KULTURY%20AMFOR%20KULISTYCH2.pdf
 77. Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Starej, stan. 2, gm. Aleksandrów, woj. piotrkowskie – Mirosław Szukała / 1991
  https://9lib.org/document/6qmjkn4q-cmentarzysko-cialopalne-ludnosci-kultury-luzyckiej-starej-aleksandrow-piotrkowskie.html
 78. Grób wojownika kultury przeworskiej z Orońska w woj. radomskim – Andrzej Kokowski / 1991 
  https://9lib.org/document/ozle40lq-grob-wojownika-kultury-przeworskiej-z-oronska-woj-radomskim.html
 1. Pochówki dziecięce z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Odrach – Elżbieta Grzelakowska / 1991
  https://9lib.org/document/dy4wm05q-pochowki-dzieciece-z-cmentarzyska-kultury-wielbarskiej-w-odrach.html
 2. Skarb z III okresu epoki brązu (Mont.) grupy konstantynowskiej kultury łużyckiej z Prawęcic w woj. łódzkim – Zdzisław Kaszewski /1992
  https://9lib.org/document/8yd7k06y-skarb-okresu-brazu-konstantynowskiej-kultury-luzyckiej-prawecic-lodzkim.html
 3. Z badań nad tzw. horyzontem starosznurowym w rozwoju późnoneolitycznej kultury społeczeństw Kujaw – Aleksander Kośko / 1992
  https://9lib.org/document/nzwv1n7q-badan-horyzontem-starosznurowym-rozwoju-poznoneolitycznej-kultury-spoleczenstw-kujaw.html
 4. Nieznane bagienne miejsce ofiarne z okresu rzymskiego na terenie Wielkopolski – Tadeusz Makiewicz / 1992 
  https://9lib.org/document/rz3dm7dy-nieznane-bagienne-miejsce-ofiarne-okresu-rzymskiego-terenie-wielkopolski.html
 5. Inkrustowane miecze rzymskie z Barbaricum i obszarów przylimesowych Imperium Romanum : wybrane zagadnienia – Tadeusz J. Horbacz, Marek Olędzki / 1992
  https://9lib.org/document/nq7wegvz-inkrustowane-rzymskie-barbaricum-obszarow-przylimesowych-imperium-romanum-zagadnienia.html
 6. Charakter kontaktów imperium rzymskiego z barbaricum środkowoeuropejskim – Eugeniusz Konik / 1994
  https://9lib.org/document/eqo3670q-charakter-kontaktow-imperium-rzymskiego-z-barbaricum-srodkowoeuropejskim.html
 7. „Lednicka nekropolia” – wystawa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński / 1994
  https://9lib.org/document/yngnpepz-lednicka-nekropolia-wystawa-muzeum-pierwszych-piast%C3%B3w-lednicy.html
 8. Jak datować wczesne średniowiecze? – Jerzy Gąssowski / 1994
  https://9lib.org/document/q2n74ojq-jak-datowa%C4%87-wczesne-%C5%9Bredniowiecze.html
 9. Datowanie absolutne i wzgledne wybranych stanowisk wczesnośredniowiecznych Słowiańszczyzny Zachodniej – Marek Dulinicz / 1994
  https://9lib.org/document/zlg162ry-datowanie-absolutne-wzgl%C4%99dne-wybranych-stanowisk-wczesno%C5%9Bredniowiecznych-s%C5%82owia%C5%84szczyzny-zachodniej.html
 10. Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej – Andrzej Rozwałka, Jan Gurba, Ewa Banasiewicz, Stanisław Gołub, Marek Florek / 1995
  https://9lib.org/document/7q06083q-formowanie-sie-wczesnosredniowiecznego-osadnictwa-polski-srodkowowschodniej.html
 11. Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć archeologicznych – Jerzy Gąssowski / 1995 
  https://9lib.org/document/yj7v1p5y-schy%C5%82kowe-poga%C5%84stwo-ziemiach-polskich-w-%C5%9Bwietle-odkry%C4%87-archeologicznych.html
 12. Import futer z Barbaricum na teren Cesarstwa Rzymskiego – Jerzy Kolendo / 1996
  https://9lib.org/document/y96d4gwy-import-futer-z-barbaricum-na-teren-cesarstwa-rzymskiego.html
 13. Kurhany kultury trzcinieckiej (?) w miejscowości Haliczany, woj. chełmskie – Andrzej Bronicki / 1997
  https://9lib.org/document/1y9nnvwz-kurhany-kultury-trzcinieckiej-w-miejscowosci-haliczany-woj-chelmskie.html
 14. Z badań nad pograniczem chronologicznym kultury trzcinieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie – Józef Niedźwiedź / 1997
  https://9lib.org/document/myjeelkq-badan-nad-pograniczem-chronologicznym-kultury-trzcinieckiej-luzyckiej-lubelszczyznie.html
 15. Uwagi o kulturze łużyckiej na Lubelszczyźnie – Stanisław Czopek / 1997 https://9lib.org/document/7q011rlz-uwagi-o-kulturze-luzyckiej-na-lubelszczyznie.html
 16. Schyłek kultury trzcinieckiej na Lubelszczyźnie w świetle dotychczasowych badań – Halina Taras / 1997 
  https://9lib.org/document/9ynll1lq-schylek-kultury-trzcinieckiej-lubelszczyznie-w-swietle-dotychczasowych-badan.html
 17. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kraśniku – Piaskach, stan. 2 – Zbigniew Wichrowski / 1997 
  https://9lib.org/document/6zk335ey-cmentarzysko-kultury-przeworskiej-w-krasniku-piaskach-stan.html
 18. Wstępne wyniki badań osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, woj. lubelskie – Waleria Misiewicz, Marta Polańska / 1997
  https://9lib.org/document/ozlmm6gy-wstepne-wyniki-badan-kultury-przeworskiej-nieszawie-kolonii-lubelskie.html
 19. Charakterystyka antropologiczna szczątków kostnych z grobów ludności kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki sznurowej w Malicach Kościelnych (stan. 1), woj. tarnobrzeskie – Wanda Kozak-Zychman, Ewa Gauda / 1998
  https://9lib.org/document/rz3nnp8q-charakterystyka-antropologiczna-szczatkow-ludnosci-pucharow-lejkowatych-koscielnych-tarnobrzeskie.html
 20. Stan i perspektywy badań kultury ceramiki sznurowej w międzyrzeczu górnej Wisły, Bugu i Dniestru – Jan Machnik / 1998
  https://rcin.org.pl/Content/27488/WA308_43034_P243_STAN-I-PERSPEKTYWY_I.pdf
 21. Skarby i pojedyncze znaleziska monet rzymskich z bursztynem w kulturze przeworskiej – Przemysław Wielowiejski / 1998
  https://9lib.org/document/q2n741eq-skarby-pojedyncze-znaleziska-monet-rzymskich-bursztynem-kulturze-przeworskiej.html
 22. Monety rzymskie znalezione w osadzie kultury łużyckiej w Liwiu w mazowieckim – Aleksander Bursche, Władysława Roszyk / 1999
  https://9lib.org/document/yev17v1z-monety-rzymskie-znalezione-osadzie-%C5%82u%C5%BCyckiej-miejscowo%C5%9Bci-wojew%C3%B3dztwo-mazowieckie.html
 23. Znaleziska toków z obszaru kultury przeworskiej – Bartosz Kontny / 1999
  https://9lib.org/document/qo51937y-znaleziska-tok%C3%B3w-z-obszaru-kultury-przeworskiej.html
 24. Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Sobieszynie (stan. 14), pow. Ryki, woj. lubelskie : II sezon badań – Piotr Łuczkiewicz / 2000 https://9lib.org/document/7q01gggz-osada-kultury-przeworskiej-mlodszego-przedrzymskiego-rzymskiego-sobieszynie-lubelskie.html
 25. Eksport niewolników pochodzących z Europy barbarzyńskiej na teren cesarstwa rzymskiego – Jerzy Kolendo / 2000
  https://9lib.org/document/zkw1m7mz-eksport-niewolnik%C3%B3w-pochodz%C4%85cych-europy-barbarzy%C5%84skiej-teren-cesarstwa-rzymskiego.html
 26. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na prawobrzeżu górnej Wisły, materiały do badań nad geografią osadnictwa – Agnieszka Czekaj-Zastawny / 2001
  https://drive.google.com/file/d/1o6EAduGD9LKlduE-dUoOjG_L-6h8SIGi/view
 27. Osady ludności kultury łużyckiej jako obiekty kultowe – Jan Dąbrowski / 2001
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/79848
 28. Znaleziska monet rzymskich na tle osadnictwa Pomorza w okresie wpływów rzymskich i Wędrówek Ludów – Renata Ciołek / 2001
  https://9lib.org/document/zwv92m0q-znaleziska-rzymskich-osadnictwa-pomorza-okresie-wp%C5%82yw%C3%B3w-rzymskich-w%C4%99dr%C3%B3wek.html
 29. Relacje kulturowe na pograniczu kujawsko-pomorskim w epoce brązu i początkach epoki żelaza – Jacek Woźny / 2001
  https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/6194
 30. Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Charłupii Małej koło Sieradza – Marek Olędzki / 2002 https://www.academia.edu/35098796/Cmentarzysko_ludno%C5%9Bci_kultury_przeworskiej_w_Char%C5%82upii_Ma%C5%82ej_ko%C5%82o_Sieradza
 31. Bródno Stare, st. I : wstępne wyniki badań osady wczesnośredniowiecznej – Agnieszka Jaremek / 2002
  https://9lib.org/document/zkw1ml8z-br%C3%B3dno-stare-st-wst%C4%99pne-wyniki-bada%C5%84-osady-wczesno%C5%9Bredniowiecznej.html
 32. Uzbrojenie wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego – Piotr Świąkiewicz / 2002 
  https://9lib.org/document/6qmjo09q-uzbrojenie-wczesnosredniowieczne-z-pomorza-zachodniego.html
 33. Broń jako wyraz zmian w obrządku pogrzebowym. Analiza zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej od mlodszego okresu wpływów rzymskich do początków okresu wędrówek ludów – Bartosz Kontny / 2002
  http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r2002-t4_(45)-nB-s101-144.pdf
 34. Problem istnienia celtyckiego nemetonu na Ślęży – Zenon Woźniak/ 2004  https://rcin.org.pl/Content/60072/WA308_79791_PIII149_Problem-istnienia_I.pdf
 35. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z czasów Imperium Rzymskiego – Stefan Woyda / 2006
  http://docplayer.pl/18857757-Mazowieckie-centrum-metalurgiczne-z-czasow-imperium-rzymskiego.html
 36. Starożytne centrum metalurgiczne koło Warszawy – Eugeniusz Tomczak / 2007  http://rcin.org.pl/Content/34436/WA308_44737_P319_STAROZYTNE-CENTRUM_I.pdf
 37. Konstrukcje drewniane z grobów ciałopalnych z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na Podlasiu – Jacek Andrzejowski, Kinga Stanek / 2007
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/7862
 38. Kurhan 1 kultury ceramiki sznurowej na stan. 25 w Łubczu, pow. tomaszowski – Jolanta Bagińska, Halina Taras / 2007
  https://9lib.org/document/eqodrkkz-kurhan-kultury-ceramiki-sznurowej-stan-lubczu-pow-tomaszowski.html
 39. Nietypowy zespół grobowy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Biejkowie, stan. 9, pow. Białobrzegi – Andrzej Szela / 2007
  https://9lib.org/document/nzwodkly-nietypowy-zespol-grobowy-cmentarzyska-kultury-przeworskiej-biejkowie-bialobrzegi.html
 40. Skarb ozdób brązowych ze środkowego okresu epoki brązu z Pogroszyna, pow. przysuski, stan. 1 – Elżbieta Małgorzata Kłosińska / 2008
  https://9lib.org/document/9ynlxp0q-skarb-ozdob-brazowych-srodkowego-okresu-brazu-pogroszyna-przysuski.html
 41. Nowe spojrzenie na geneze ceramiki wczesnośredniowiecznej – Zofia Kurnatowska / 2008  https://rcin.org.pl/Content/49820/WA308_65023_P321_Nowe-spojrzenie-na_I.pdf
 42. Zabytki krzemienne znalezione na stanowisku kultury łużyckiej w Opoczce Małej, pow. kraśnicki – Jerzy Libera / 2008
  https://9lib.org/document/nzw3krgy-zabytki-krzemienne-znalezione-stanowisku-kultury-luzyckiej-opoczce-krasnicki.html
 43. Badania nad osadnictwem paleolitycznym północnego obrzeżenia Wyżyny Sandomierskiej – Michał Przeździecki, Witold Migal, Katarzyna Pyżewicz / 2009
  https://9lib.org/document/zwv926gq-badania-nad-osadnictwem-paleolitycznym-p%C3%B3%C5%82nocnego-obrze%C5%BCenia-wy%C5%BCyny-sandomierskiej.html
 44. Zwyczaje pogrzebowe społeczności Kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach – Łukasz Pospieszny / 2009  https://www.researchgate.net/publication/286053697_Zwyczaje_pogrzebowe_spolecznosci_kultury_ceramiki_sznurowej_w_Wielkopolsce_i_na_Kujawach_Mortuary_practices_of_the_Corded_Ware_culture_societies_in_Greater_Poland_and_Cuiavia
 45. Fortyfikacje „wielkich grodów” kultury łużyckiej na obszarze Polski Środkowej – Radosław Janiak / 2009 
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/31929
 46. Mennica celtycka pod Kaliszem – Marcin Rudnicki, Sławomir Miłek, Leszek Ziąbka, Adam Kędzierski / 2009
  https://journals.pan.pl/Content/114066/PDF/document%20-%202019-09-27T090648.247.pdf
 47. Kultura wielbarska nad Łyną, Pasłęką i górną Drwęcą – Adam Cieśliński / 2009 https://studylibpl.com/doc/1151225/pruthenia-pismo-po%C5%9Bwi%C4%99cone-prusom-i-ludom-ba%C5%82tyjskim
 48. Obecność warego-ruska na Mazowszu w świetle źródeł archeologicznych – Andrzej Gregorczyk / 2009
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/5211
 49. Kurhan, rów i palisada w tradycji kultury ceramiki sznurowej. Próba rekonstrukcji scenariuszy rytualnych – Hanna Kowalewska-Marszałek, Piotr Kowalczyk / 2011 https://9lib.org/document/q7w8dnkz-kurhan-palisada-tradycji-ceramiki-sznurowej-rekonstrukcji-scenariuszy-rytualnych.html
 50. Grodziska strefy lasostepu pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza. Wstęp do dyskusji – Marcin Ignaczak / 2011
  https://9lib.org/document/lzgl447q-grodziska-strefy-lasostepu-pontyjskiego-wczesnej-zelaza-wstep-dyskusji.html
 51. Osada ludności kultury łużyckiej w Rudzie gm. Grudziądz (stanowisko 3-6) na tle osadnictwo Kotliny Grudziądzkiej (dr), t. 1/Zasiedlenie społeczeństwa Łużyckiej Kultury Urn w Rudzie gm. Grudziądz (stanowisko 3-6) – Anna Rembisz-Lubiejewska / 2011 https://www.academia.edu/43829147/Osada_ludno%C5%9Bci_kultury_%C5%82u%C5%BCyckiej_w_Rudzie_gm_Grudzi%C4%85dz_stanowisko_3_6_na_tle_osadnictwo_Kotliny_Grudzi%C4%85dzkiej_PhD_t_1_Settlement_of_the_Lusatian_Urnfield_Cultures_society_at_Ruda_Grudzi%C4%85dz_commune_site_3_6_
 52. Groby dziecięce w Kulturze wielbarskiej – Kalina Skóra / 2012  https://www.academia.edu/4086154/Groby_dzieci%C4%99ce_kultury_wielbarskiej_Infant_Burials_in_Wielbark_Culture
 53. Mennictwo celtyckie na Kujawach – Małgorzata i Mirosław Andrałojć / 2012 http://archeo.edu.pl/mennictwoceltyckie/mennictwo%20celtyckie%20na%20Kujawach%20v9.pdf
 54. Lugidunum, antyczna stolica Związku Lugijskiego to dzisiejsze Krosno Odrzańskie? / 2013
  http://docplayer.pl/23603901-Lugidunum-antyczna-stolica-zwiazku-lugijskiego-to-dzisiejsze-krosno-odrzanskie.html
 55. Krosno Odrzańskie było znane już w 150 roku naszej ery / 2013 http://docplayer.pl/29318062-Krosno-odrzanskie-bylo-znane-juz-w-150-roku-naszej-ery-badacze-z-berlina-rozgryzli-antyczna-mape.html
 56. Antyczne Scurgum to nie Koszalin, lecz… okolice Chojnic / 2013 http://docplayer.pl/26929527-Antyczne-scurgum-to-nie-koszalin-lecz-okolice-chojnic.html
 57. Rzymskie prowincje wokół granic dzisiejszej Polski / 2013
  http://docplayer.pl/36558771-Rzymskie-prowincje-wokol-granic-dzisiejszej-polski.html
 58. Jak Marek Aureliusz podbił Sądeczczyznę i Żywieczczyznę / 2013
  http://docplayer.pl/36375099-Jak-marek-aureliusz-podbil-sadeczczyzne-i-zywieczczyzne.html
 59. Najdawniejsze opisy demografii antycznej Calisii / 2014
  http://docplayer.pl/39213673-Najdawniejsze-opisy-demografii-antycznej-calisii.html
 60. Wioska Gotów w Masłomęczu – WCZORAJ i DZIŚ / 2014
  http://docplayer.pl/27019607-Wioska-gotow-w-maslomeczu-wczoraj-i-dzis.html
 61. Górnictwo z epoki kamienia – Krzemionki – Muzeum Historyczno-archeologiczne w Ostrowcu Św. / 2014 
  http://krzemionki.pl/assets/Krzemionki.pdf
 62. Najdawniejsze dzieje ziem polskich Tom 1 (do VII w.) – Janusz Krzysztof Kozłowski, Piotr Kaczanowski / 2014
  https://docer.pl/doc/e00n8ec
 63. Tożsamość wojownika w grupie krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej – Rafał Skrzyniecki / 2014
  https://9lib.org/document/rz3nnp8q-charakterystyka-antropologiczna-szczatkow-ludnosci-pucharow-lejkowatych-koscielnych-tarnobrzeskie.html
 64. Celtowie w międzyrzeczu Prosny i Warty u schyłku epoki La Tène – Marek Olędzki / 2014 https://www.academia.edu/35497955/Celtowie_w_mi%C4%99dzyrzeczu_Prosny_i_Warty_u_schy%C5%82ku_epoki_La_T%C3%A8ne
 65. Nieznane oblicze Związku Lugijskiego – o mennictwie celtyckim na ziemiach polskich – Małgorzata i Mirosław Andrałojć / 2014 http://archeo.edu.pl/mennictwoceltyckie/Nieznane%20oblicze%20v8%20final.pdf
 66. Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa? – Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski / 2015
  http://muzeum.bialystok.pl/wp-content/uploads/2017/08/obiekty-do-www-dobre.pdf
 67. Starożytna metalurgia żelaza na ziemiach polskich przez pryzmat Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego – Marcin Woźniak / 2015  https://www.academia.edu/15195289/Staro%C5%BCytna_metalurgia_%C5%BCelaza_na_ziemiach_polskich_przez_pryzmat_Mazowieckiego_Centrum_Metalurgicznego
 68. Nowe odkrycia „brązów kujawskich” na Pomorzu Środkowym – Anna Rembisz-Lubiejewska / 2016 https://www.academia.edu/29587500/Nowe_odkrycia_br%C4%85z%C3%B3w_kujawskich_na_Pomorzu_%C5%9Arodkowym_New_Discoveries_of_the_Kuyavia_Bronzes_in_Central_Pomerania
 69. Kolejne znaleziska ozdób z okresu wpływu rzymskich na Pomorzu Środkowym – Anna Rembisz-Lubiejewska / 2016 https://www.academia.edu/29587718/Kolejne_znaleziska_ozd%C3%B3b_z_okresu_wp%C5%82yw%C3%B3w_rzymskich_na_Pomorzu_%C5%9Arodkowym_Next_Finds_of_the_Roman_Period_Jewellery_in_Central_Pomerania
 70. Grób z mieczem wojownika kultury przeworskiej na 223 w Łodzi Chocianowicach – Marek Olędzki / 2016 https://www.academia.edu/34977370/Gr%C3%B3b_z_mieczem_wojownika_kultury_przeworskiej_odkryty_na_stanowisku_223_w_%C5%81odzi_Chocianowicach
 71. Casus Casuriusa. W kwestii napływu środkowogalijskich naczyń na obszar Barbaricum w okresie wojen markomańskich – Lubomira Tyszler / 2016
  https://9lib.org/document/rz3o4l7z-casuriusa-kwestii-naplywu-srodkowogalijskich-naczyn-barbaricum-okresie-markomanskich.html
 72. Rola Wisły w rozwoju społeczności „popielnicowych” Kotliny Grudziądzkiej – Anna Rembisz-Lubiejewska / 2017 https://www.academia.edu/16410245/Rola_Wis%C5%82y_w_rozwoju_spo%C5%82eczno%C5%9Bci_popielnicowych_Kotliny_Grudzi%C4%85dzkiej_Die_Bedeutung_der_Wis%C5%82a_f%C3%BCr_der_Entwicklung_der_Urnenfelder_Gruppen_im_Talkessel_von_Grudzi%C4%85dz
 73. Ozdoby stroju wykonane z paciorków w kulturze wielbarskiej – Kinga Żyto / 2018 
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/27857
 74. Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu – Monika Michnik / 2019 http://muzeum.gliwice.pl/images/upload/Wydarzenia/2020/04_kwiecien/23_cmentarzyska/Halsztackie_cmentarzyska…_katalog.pdf

Kamil Vandal

6/12/2021

Mitologia Słowian, wierzenia, kultura ludowa i obyczaje – ponad 100 tytułów do czytania

We wczorajszym artykule wszystko wyjaśniłem w temacie wrzucanych ciekawych tytułów do czytania, więc nie będę się powtarzał, tylko proszę ewentualnie zajrzeć do poniższego linku, wszystkie książki i opracowania podzieliłem na 10 kategorii :
https://vandalskaslavia.home.blog/2021/12/04/pochodzenie-poczatki-i-dzieje-slowian-100-tytulow-do-czytania/

Idziemy za ciosem i dziś kolejny post, a w mojej numeracji to kategoria numer 4, w której jest w tej chwili 112 tytułów, czyli :

MITOLOGIA SŁOWIAN, WIERZENIA, KULTURA LUDOWA i OBYCZAJE

 1. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony – Łukasz Gołębiowski / 1830
  https://archive.org/details/ludpolskijegozw00gogoog
 2. Wywód praw spadkowych słowiańskich – Józef Hube / 1832
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2113
 3. Zbiór Pieśni Sławiańskich / 1849
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/328960
 4. Wiadomość o bożyszczu słowiańskiém znalezioném w Zbruczu w r. 1848 – Mieczysław Potocki / 1851
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=12691
 5. Podania i baśni ludu w Mazowszu – Roman Zamarski / 1852
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8478
 6. Bałwochwalstwo słowiańskie – Joachim Lelewel / 1853
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3045
 7. Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski – Joachim Lelewel / 1857
  https://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=4550
 8. Dzieła wszystkie – Oskar Kolberg (84 tomy) / od 1857
  http://oskarkolberg.pl/pl-PL/Page/64
 9. Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej – Józef Ignacy Kraszewski / 1860
  https://pl.wikisource.org/wiki/Sztuka_u_S%C5%82owian,_szczeg%C3%B3lnie_w_Polsce_i_Litwie_przedchrze%C5%9Bcija%C5%84ski%C3%A9j
 10. Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincyach – Franciszek Salezy Dmochowski / 1860
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2882
 11. Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych. T.1 – Ryszard Berwiński / 1862
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/edition/66996
 12. Słowiańscy bogowie – Joachim Antoni Szyc / 1865
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3663
 13. O kamieniach mikorzyńskich. Sprawozdanie ś.p. hr. Aleksandra Przezdzieckiego odczytane dnia 13 stycznia 1870 r. na posiedzeniu Komisyi runograficznej delegowanej przez Oddział Archeologii i sztuk pięknych Towarzystwa Naukowego Krakowskiego – Aleksander Przezdziecki, Aleksander / 1872
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/11818
 14. Podanie o Kraku i Wandzie – Kazimierz Romer / 1872
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/92784
 15. O Sobótce, czyli tak zwanych ogniach świętojańskich : przyczynek do mitologii słowiańskiej – Romuald Frydrychowicz / 1877
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3682
 16. Słoworód ludowy – Jan Karłowicz / 1878
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/36224
 17. Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskiej wskrzeszona – Romuald Świerzbieński / 1880
  http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2852
 18. Mythyczna historya polska i mythologia słowiańska – Kazimierz Szulc / 1880
  https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/7554
 19. Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Cz. 1. Zwierzęta, Cz. 2, Rośliny – Bronisław Gustawicz / 1881-1882
  https://polona.pl/item/podania-przesady-gadki-i-nazwy-ludowe-w-dziedzinie-przyrody-cz-1-zwierzeta,MTg5ODU1NTg/6
  https://polona.pl/item/podania-przesady-gadki-i-nazwy-ludowe-w-dziedzinie-przyrody-cz-2-rosliny,MTg5ODU1NTk/6/
 20. Wąż w mowie i pojęciach ludu przeważnie polskiego – Erazm Majewski / 1893
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=11208
 21. O religii pogańskich Słowian – Antoni Miecznik / 1894
  https://sbc.org.pl/dlibra/publication/10037
 22. Wierzenia mazurskie z dodatkiem, zawierającym klechdy i baśnie Mazurów – Max Töppen / 1894
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/163798
 23. Postrzyżyny u Słowian i Germanów – Karol Podkański / 1895
  https://polona.pl/item/postrzyzyny-u-slowian-i-germanow,MTA2MTU1Njc/6/
 24. Ze staropolskich anegdot i przypowieści – Aleksander Brückner / 1896
  https://pl.wikisource.org/wiki/Ze_staropolskich_anegdot_i_przypowie%C5%9Bci
 25. Historya porównawcza praw słowiańskich. Główne kierunki rozwoju nauki i jej istotne zadanie – Oswald Balzer / 1900
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/7605
 26. Bogurodzica : rozwiązanie zagadki – Aleksander Brückner / 1901 https://rcin.org.pl/dlibra/publication/168342
 27. Sztuka ludowa w Polsce – Kazimierz Mokłowski / 1903
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/179934
 28. Słowiański Czarny bóg w Anglii – Edward Bogusławski / 1905
  https://9lib.org/document/q2n785pq-s%C5%82owia%C5%84ski-czarny-b%C3%B3g-w-anglii.html
 29. Lud – rys ludoznawstwa polskiego – Jan Karłowicz / 1906
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2951
 30. Runy i runiczne pomniki słowiańskie – Jan Leciejewski / 1906  http://rcin.org.pl/Content/5654/WA308_591_II10101_RUNY-I-RUNICZNE_I.pdf
 31. Lud Polski i Rusi : wśród Słowian i Aryów. Ks. 1. Obrzędy weselne – Michał Żmigrodzki / 1907
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/879
 32. Słowianie : uroczystości i obrzędy – Jadwiga Teresa Papi / 1908
  https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/5766
 33. Olimp polski podług Długosza – Szymon Matusiak / 1908
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=347308
 34. Wiano i posag – Szymon Matusiak / 1912
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/148388
 35. Początki kultury słowiańskiej – Aleksander Bruckner / 1912
  http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=3276
 36. Obrazki z dziejów ojczystych i powszechnych z szczególnem uwzględnieniem dziejów kultury – Paweł Bobek / 1913
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/336918
 37. Słowiańskie obrzędy rodzinne : obrzędy związane z narodzeniem – Jan Stanisław Bystroń / 1916
  https://bc.radom.pl/dlibra/publication/26351
 38. Podania mityczne dziejów Polski w oświetleniu wiaroznawstwa porównawczego i obrzędów ludowych – Wincenty Trojanowski / 1917
  http://rcin.org.pl/Content/5642/WA308_15805_B2320_PODANIA-MITYCZNE_I.pdf
 39. Studya nad zwyczajami ludowymi – Jan Stanisław Bystroń / 1917
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/edition/265703
 40. Mitologia słowiańska – Aleksander Bruckner / 1918  https://slowianskamitologia.files.wordpress.com/2019/02/aleksander-bruckner-mitologia-sc582owiac584ska.pdf
 41. Czasy przedchrześcijańskie – Cecylia Niewiadomska / 1918  https://pl.wikisource.org/wiki/Czasy_przedchrze%C5%9Bcija%C5%84skie/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87
 42. Bogoznawstwo Sławjan ; Dzwon Wolności – Jan Sas Zubrzycki / 1925
  https://sbc.org.pl/dlibra/publication/45056
 43. Lud polski: podręcznik etnografji Polski – Adam Fischer / 1926
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/307496
 44. Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego – Henryk Biegeleisen / 1927
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/7886
 45. Żeńska twarz – Stanisław Ciszewski / 1927
  https://polona.pl/item/zenska-twarz,NzIxMzg2NzQ/6
 46. Krwawa zemsta u Słowian – Iwan Czomow / 1929
  https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication/87576
 47. Kultura ludowa Słowian – Kazimierz Moszyński / 1929-1939
  https://docer.pl/doc/xx88588
  https://docer.pl/doc/8vvnvc
  https://docer.pl/doc/8vvnvx
 48. U kolebki ; Przed ołtarzem ; Nad mogiłą – Henryk Biegeleisen / 1929
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/7754
 49. Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego – Henryk Biegeleisen / 1930
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8320
 50. Dzieje kultury polskiej T. 1-3 – Aleksander Brückner / 1931
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/68223#structure
 51. Legenda łysogórska o B. Chrobrym – Józef Birkenmajer / 1931
  https://pl.wikisource.org/wiki/Legenda_%C5%82ysog%C3%B3rska_o_Boles%C5%82awie_Chrobrym
 52. Wspólne podstawy historji praw słowiańskich – Stanisław Kutrzeba / 1933
  https://polona.pl/item/wspolne-podstawy-historji-praw-slowianskich,Njc4NjM1ODA/2
 53. Bogowie Słowian – Stanisław Jakubowski / 1933
  https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1931
 54. Rok obrzędowy na Pomorzu – Bożena Stelmachowska / 1933
  https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/13499
 55. Przegląd dziejów chłopa polskiego. Cz. 1-2 – Paweł Bobek / 1934
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/147922
 56. Legenda o królu Wendów – Mieczysław Karwowski / 1937
  https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11329
 57. Kultura bezdziejów – Antoni Wacyk / 1945
  https://docer.pl/doc/nv8cn8e
 58. Religia pogańskich Słowian – Stanisław Urbanczyk / 1947  https://slowianskamitologia.files.wordpress.com/2019/02/stanisc582aw-urbac584czyk-religia-pogac584skich-sc582owian-1947.pdf
 59. Kabłączki skroniowe : próba typologii i chronologii – Krystyna Musianowicz / 1948  https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1948_1949-t20/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1948_1949-t20-s115-232/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1948_1949-t20-s115-232.pdf
 60. Ślady kultu bożka Welesa u plemion wczesnopolskich – Włodzimierz Szafrański / 1959
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/37989
 61. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI-XVIII -Jan Stanisław Bystroń / 1960
  https://1lib.pl/book/2771902/cbcdfa
 62. O schyłkowym pogaństwie na ziemiach polskich – Jan Tyszkiewicz / 1966
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/31033
 63. Słowiański mit początku – Alina Witkowska / 1969
  https://9lib.org/document/y8g1212z-s%C5%82owia%C5%84ski-mit-pocz%C4%85tku.html
 64. Archeologia o schyłkowym pogaństwie – Jerzy Gąssowski / 1997  https://www.academia.edu/24624407/Archeologia_o_schyłkowym_pogaństwie
 65. Religia Słowian i jej upadek – Henryk Łowmiański / 1979  https://slowianskamitologia.files.wordpress.com/2019/02/lowmianski_religia_slowian_i_jej_upadek_w_vi-xiii.pdf
 66. Magia, czary i kultura ludowa w Polsce XV i XVI wieku – Stanisław Bylina / 1990
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/edition/36415
 67. Dawni Słowianie wiara i kult – Stanisław Urbańczyk / 1991  https://slowianskamitologia.files.wordpress.com/2020/05/urbanczyk1991.pdf
 68. Ślęża, Radunia, Wieżyca : miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu – Leszek Paweł Słupecki / 1992
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/edition/3707
 69. Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych : zarys problematyki – Barbara Kuźnicka / 1992
  https://9lib.org/document/nq760goy-znaczenie-roslin-halucynogennych-polskich-tradycjach-kulturowych-zarys-problematyki.html
 70. Słowiański świat zmarłych u schyłku pogaństwa : wyobrażenia przestrzenne – Stanisław Bylina / 1993
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/edition/1854
 71. Problemy słowiańskiego świata zmarłych. Kategorie przestrzeni i czasu – Stanisław Bylina / 1995
  http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1995-t40-s9-25.pdf
 72. Ciało w kulturze ludowej w XIX i XX w. : zarys zagadnienia – Zbigniew Liberda / 1995 
  https://9lib.org/document/9yn15ljz-cia%C5%82o-w-kulturze-ludowej-xix-xx-zarys-zagadnienia.html
 73. Dlaczego opisy prasłowiańskich wierzeń są tak różnorodne – Leszek Moszyński / 1998
  http://sms.zrc-sazu.si/pdf/01/SMS_01_Moszynski.pdf
 74. Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian – Jerzy Strzelczyk / 1998
  https://1lib.pl/book/1105675/8cdb8e
 75. Słowiańskie wiece plemienne – Piotr Boroń / 1999 https://core.ac.uk/download/pdf/228327575.pdf
 76. Czarownice. Dzieje procesów o czary – Kurt Baschwitz / 1999 https://1lib.pl/book/11482362/cea095
 77. Religia Slowian – Andrzej Szyjewski / 2003
  https://docer.pl/doc/n5eex
 78. Polskie ludowe słownictwo mitologiczne – Renata Dźwigoł / 2004  https://slowianskamitologia.files.wordpress.com/2020/05/dzwigol2004.pdf
 79. Zarys kosmologii dawnych Słowian – Artur Kowalik / 2005  http://www.taraka.pl/zarys_kosmologii_dawnych_slowian
 80. Mitologia Słowian – Aleksander Gieysztor / 2006
  https://1lib.pl/book/1181070/99339b
 81. Słowianie (Mitologie swiata) – Robert Sypek, Tomasz Ławecki, Magdalena Turowska-Rawicz / 2007
  https://1lib.pl/book/1077162/0eda43
 82. Niesamowita Słowiańszczyzna – fantazmaty literatury – Maria Janion / 2007
  https://docer.pl/doc/n8110nn
 83. Ośrodek kultu pogańskiego w krajobrazie Słowiańszczyzny Zachodniej wczesnego średniowiecza – Andrzej Kuczkowski / 2008  https://www.academia.edu/294160/O%C5%9Brodek_kultu_poga%C5%84skiego_w_krajobrazie_S%C5%82owia%C5%84szczyzny_Zachodniej_wczesnego_%C5%9Bredniowiecza
 84. Kaptorgi – Przykład kunsztu wczesnośredniowiecznego złotnictwa – Agata Sztyber / 2008  https://www.academia.edu/23576167/Kaptorgas_the_example_of_Early_medieval_goldsmithing_craft
 85. Funkcja i znaczenie kaptorg we wczesnym średniowieczu – Agata Sztyber / 2010  https://www.academia.edu/23922234/Sztyber_A_2010_The_function_and_the_meaning_of_kaptorgas_in_the_Early_medieval_period
 86. Domowy kult kamieni. Religioznawcze studium porównawcze – Joanna Wawrzeniuk / 2010  https://www.academia.edu/27446757/_Domowy_kult_kamieni_Religioznawcze_studium_por%C3%B3wnawcze
 87. Słowiańskie kamienne ołtarze – stan badań, potrzeby badawcze – Joanna Wawrzeniuk / 2010  https://www.academia.edu/27446464/S%C5%82owia%C5%84skie_kamienne_o%C5%82tarze_stan_bada%C5%84_potrzeby_badawcze
 88. Sarmata i demony. Obraz demonologii ludowej w polskiej literaturze przedromantycznej – Michał Łuczyński / 2011
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/80708
 89. Panteon słowiański w świetle etymologii. Perun – Weles – Swaróg i bóstwa pokrewne – Alicja Tempłowicz / 2011
  http://kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2011_1_5/Templowicz.pdf
 90. Maski w kulturze pogańskich Słowian Zachodnich. Atrybut rytualno-obrzędowy, czy fetysz religijny? – Piotr Szczepanik / 2012  https://www.academia.edu/3398157/Maski_w_kulturze_poga%C5%84skich_S%C5%82owian_Zachodnich_Atrybut_rytualno_obrz%C4%99dowy_czy_fetysz_religijny
 91. Biblia ludowa – Magdalena Zowczak / 2013  https://monografie.fnp.org.pl/monografie/images/Files/biblia%20ludowa_open.pdf
 92. Dlaczego w leszczynę pioruny nie biją? Polskie wierzenia o leszczynie na tle wierzeń słowiańskich – Olga Kielak / 2014
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/26036
 93. Rusałki – słowiańskie ondyny – Michał Fijałkowski / 2014
  https://9lib.org/document/4zpnvpry-rusalki-slowianskie-ondyny.html
 94. „Światowid ” ze Zbrucza – kontrowersyjny symbol pogańskiej Słowiańszczyzny – Michał Łuczyński / 2015 
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/9903/17160
 95. Baba Jaga – bogini czy wiejska znachorka? O różnych spojrzeniach na wierzenia Słowian – Bogumiła Dziel / 2015  https://www.academia.edu/17553976/Baba_Jaga_bogini_czy_wiejska_znachorka_O_r%C3%B3%C5%BCnych_spojrzeniach_na_wierzenia_S%C5%82owian
 96. Baba Jaga jako realizacja archetypu Dzikiej Kobiety na przykładzie baśni polskich – Bogumiła Dziel / 2015  https://www.academia.edu/17552152/Baba_Jaga_jako_realizacja_archetypu_Dzikiej_Kobiety_na_przyk%C5%82adzie_ba%C5%9Bni_polskich
 97. Kilka refleksji na temat prób rekonstrukcji wierzeń mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu – Joanna Wawrzeniuk / 2016  https://www.academia.edu/30129767/Kilka_refleksji_na_temat_pr%C3%B3b_rekonstrukcji_wierze%C5%84_mieszka%C5%84c%C3%B3w_ziem_polskich_we_wczesnym_%C5%9Bredniowieczu
 98. Średniowieczne wierzenia – nieczysta siła w kulturze Słowian – Marta Nowaczyk / 2016 
  https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/23139
 99. Pstrokate konie i kamienne trony. Obrzędy intronizacyjne u Słowian – Piotr Boroń / 2017  https://www.academia.edu/29922407/Boron_Piotr_Pstrokate_konie_i_kamienne_trony_Obrz%C4%99dy_intronizacyjne_u_S%C5%82owian
 100. Dusza, ciało i tabu : studia nad sakralnością praindoeuropejskiego formantu *u w łacińskiej terminologii anatomicznej – Katarzyna Tilgner / 2017
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/418340
 101. Góra Chełmska miejscem kultu i pełniąca inne funkcje – Władysław Goliński / 2017 po korekcie
  http://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/27.pdf
 102. Chrześcijanie i poganie. O problemach interpretacji odkryć archeologicznych związanych z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich – Andrzej Buko / 2017  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/10321/9882
 103. Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku – Dorota Krystyna Rembiszewska / 2017  https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/126
 104. Religie dawnych Słowian – Dariusz Andrzej Sikorski / 2018
  https://docer.pl/doc/s15s1x5
 105. Zagadnienie tzw. grodów kultowych na wczesnośredniowiecznym Pomorzu – Kamil Kajkowski / 2018 
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18092/18755
 106. Pogańskie brzmienia w chrześcijańskiej Bogurodzicy – Jolanta Doschek / 2019 https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8283/1/J_Doschek_Poganskie_brzmienia_w_chrzescijanskiej_Bogurodzicy.pdf
 107. Kult Trzygława w Szczecinie lat 20. XII stulecia. Między monolatrią a „dwuwiarą” – Stanisław Rosik / 2019 
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/22021/21064
 108. Badania nad wierzeniami Słowian – Grzegorz Antosik, Michał Łuczyński / 2020
  http://muzeumslowianskie.pl/wp-content/uploads/ksiazki/Badania_nad_wierzeniami_Slowian_ebook.pdf
 109. Ludowa historia Polski – Adam Leszczyński / 2020
  https://1lib.pl/book/11681685/cbd3d0
 110. Ślady pogańskich wierzeń na przykładzie znalezisk z Ostrowa Lednickiego – Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka / 2020
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/25222/23155
 111. Legendy i wierzenia Słowian oraz ich odzwierciedlenie w polskich i angielskich nazwach roślin – Alina Szwajczuk / 2020
  https://9lib.org/document/6zkv30mq-legendy-wierzenia-s%C5%82owian-odzwierciedlenie-polskich-angielskich-nazwach-ro%C5%9Blin.html
 112. Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów – pod red. Jakuba Lubomira Banasiaka, Aleksandra Kiklewicza i Julii Mazurkiewicz – Sułkowskiej / 2021 
  https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1933

Kamil Vandal

5/12/2021

Pochodzenie, początki i dzieje Słowian – 100 tytułów do czytania

,,WIEDZA NIE BOLI” – 10 DUŻYCH POSTÓW Z KSIĄŻKAMI I RÓŻNYMI OPRACOWANIAMI DO CZYTANIA JUŻ NIEDŁUGO U MNIE NA BLOGU.
Nadszedł czas, żeby 6000 linków które mam zapisane, ogarnąć i wybrać z nich ciekawe opracowania i książki, a następnie podzielić je tematycznie i chronologicznie od daty wydania.

Zrobiłem 10 kategorii tematycznych, więc będzie to seria 10 postów z bloga, żeby to miało ręce i nogi, a taki podział powoduje, że posty bedą ,,ruchome” i gdy znajdę jakiś ciekawy tytuł, lub coś przegapię i mi się przypomni, to dorzucę do danej kategorii.

Wszystkie książki i opracowania, które wrzucę, będą tylko po polsku, bo tytułów w obcych językach mam drugie tyle, to już byłoby przegięcie gdybym jeszcze miał nad nimi siedzieć!

KATEGORIE :

 1. Kultury archeologiczne, cmentarzyska, znaleziska, skarby.
 2. Starożytni i wczesnośredniowieczni Barbarzyńcy – Scytowie, Goci, Vandale, Wenedowie, Swebowie, Hunowie, Sarmaci, Chazarowie, Awarowie.
 3. Pochodzenie, początki i dzieje Słowian.
 4. Mitologia Słowian, wierzenia, kultura ludowa, obyczaje.
 5. Piastowie i Jagiellonowie.
 6. Kroniki i historia Polski w całokształcie.
 7. Polska regionalna – Pomorze, Mazury, Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska, Śląsk etc. oraz Słowianie zza Odry.
 8. Tematyka bałtyjska – Litwini, Prusowie i Jaćwingowie.
 9. Książki dotyczące języka, gramatyki, słowniki, encyklopedie.
 10. Inne ciekawe tytuły o różnej tematyce.

Kategorie spod numeru 3 i 4 osiągnęły 100 tytułów, wiec je wypuszczam jako pierwsze do czytania, nie znaczy to oczywiście, że w każdej kategorii będzie setka, tego nie jestem w stanie obiecać, ale jak skończe wszystko, to jeszcze będzie napewno aktualizacja, bo nie przejrzałem całej swojej ,,online biblioteki” więc te cyferki moga urosnąć jeszcze o kolejne tytuły w każdym wypuszczonym artykule, niżej setka z kategorii nr. 3.

POCHODZENIE, POCZĄTKI i DZIEJE SŁOWIAN

 1. Dzieje starożytne od poczatku czasów historycznych do drugiey połowy wieku VI – Joachim Lelewel / 1818
  https://books.google.pl/books?id=wGpVAAAAcAAJ
 2. Śledzenie początku narodów słowiańskich: rosprawa czytana na publiczném posiedzeniu Krolewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyiacioł Nauk w dniu 24 stycznia 1824 / Wawrzyniec Surowiecki
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/322542
 3. O Słowiańszczyźnie przed chrześciaństwem – Adam Czarnocki / 1835  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/10649
 4. Starożytności słowiańskie tom 1 i 2 – Paweł Józef Szafarzyk / 1842 -1844
  https://books.google.pl/books?id=m6x5wrdxackC
  https://books.google.pl/books?id=fXSArXxDCKUC
 5. Szafarzyka słowiański narodopis / 1843
  https://pl.wikisource.org/wiki/P._J._Szafarzyka_s%C5%82owia%C5%84ski_narodopis/ca%C5%82a_ksi%C4%85%C5%BCka
 6. Tadeusza Wolańskiego odkrycie najdawniejszych pomników narodu polskiego. Cz.1-2 / 1843
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=142421
 7. Tadeusza Wolańskiego listy o starożytnościach słowiańskich / 1845  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=274646
 8. Sławianie w badaniach początkowych z historyi powszechnéj – Baltazar Pietraszewski / 1845
  https://books.google.pl/books?id=rmxYAAAAcAAJ
 9. Narody na ziemiach sławiańskich przed powstaniem Polski – Joachim Lelewel / 1853
  https://archive.org/details/lelewel-narody-na-ziemiach-slawianskich…-1853
 10. Lechicki początek Polski – Karol Szajnocha / 1858
  https://books.google.pl/books?id=cjtdAAAAcAAJ
 11. Helmolda Kronika Sławiańska z XII wieku / przekład Jana Papłońskiego z 1862
  http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7734
 12. Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów – Wojciech Michna / 1873
  https://polona.pl/item/poglad-na-dzieje-slowian-i-ich-stosunki-z-sasiadami-od-pierwotnych-az-do-naszych-czasow,OTI4OTg0Njg/4/
 13. Chrobacya – Rozbiór Starożytności Słowiańskich – Tadeusz Wojciechowski / 1873
  http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=19540
 14. Słowo o praojcach – Jan Guszkiewicz / 1875
  https://archive.org/details/sowoopraojcach00gusz/page/n3/mode/2up
 15. Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Łabą (Elbą) a granicami dawnej Polski od czasu wystąpienia ich na widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych – Karol Emil Sieniawski / 1881
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/122927
 16. Pra-Słowianie i Pra-Łotwa – Szczęsny Morawski / 1882
  https://books.google.pl/books?id=jRyNA_a9gfYC
 17. Dzieje Słowiańszczyzny płn-zach. do połowy XIII wieku, tom 1-4 – Wilhelm Józef Bogusławski / 1887
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/4460/edition/4382#structure
 18. Co Al Bekri opowiedział o Słowianach i ich sąsiadach – Władysław Łabiński / 1887
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106664
 19. Historya Słowan – Edward Bogusławski / 1888
  https://polona.pl/item/historyja-slow-an-t-1,ODQ5MTMzNjU/6
 20. Škice lito-windyjské, Lito-windyjskie i windyjskie nazwy gór, řek, jezǒr i osad w Europie – E Bogusławski / 1889
  https://polona.pl/item/skice-lito-windyjske-1-lito-windyjskie-i-windyjskie-nazwy-gor-rek-jezor-i-osad-w,NzE1MTUxMzI/6/
 21. Księgi Rodu Sławiańskiego – Paweł Stalmach / 1889
  https://sbc.org.pl/Content/320121/Publikacja-KC-7646.pdf
 22. Sarmacia – Lechia – Polska : trójlistek słowiański : obrazki z starożytnych dziejów trójimiennego, a trójjednego narodu naszego – Maksymilian Władysław Łukasiewicz / 1890
  https://polona.pl/item/sarmacia-lechia-polska-trojlistek-slowianski-obrazki-z-starozytnych-dziejow,ODk3NTY5MTc/4/
 23. Lechia : sarmaty, puny i ślachta – Szczęsny Morawski / 1896
  https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/2788
 24. Lachowie i Lechici – Karol Potkański / 1897
  https://archive.org/details/LachowieILechiciNapisaKarolPotkaskiKrakw1897/page/n5/mode/2up
 25. Lęchica : pogląd krytyczny na dotychczasowe traktowanie kwestyi lechickiej – Ernst Arist Kunik / 1898 
  https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/13319
 26. O Słowianach mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i czeską granicą – Wojciech Kętrzyński / 1899
  https://polona.pl/item/o-slowianach-mieszkajacych-niegdys-miedzy-renem-a-laba-sala-i-czeska-granica,MTQ5MzY3NjE/6/
 27. Ślady Wendów we Frankonii : materyały do poszukiwań nad Słowiańszczyzną na Zachodzie – Erazm Majewski / 1900
  https://9lib.org/document/z1d4xvvz-%C5%9Blady-wend%C3%B3w-frankonii-materya%C5%82y-poszukiwa%C5%84-nad-s%C5%82owia%C5%84szczyzn%C4%85-zachodzie.html
 28. Co wiedzą o Słowianach pierwsi ich dziejopisowie Jordanes i Prokopiusz? – Wojciech Kętrzynski / 1901
  https://polona.pl/item/co-wiedza-o-slowianach-pierwsi-ich-dziejopisarze-prokopiusz-i-jordanes,MTQ5MDYxNDk/2/
 29. Germania wielka i Sarmacya nadwiślańska według Klaudiusza Ptolemeusza – Wojciech Kętrzyński / 1901
  https://polona.pl/item/germania-wielka-i-sarmacya-nadwislanska-wedlug-klaudyusza-ptolemeusza,MTQ5MDYxNjQ/4/
 30. O ukazaniu się Słowian w Niemczech – Rudolf Virchow / 1901
  https://9lib.org/document/q5m3klgy-ukazaniu-s%C5%82owian-niemczech-przek%C5%82ad-wyg%C5%82oszonej-zgromadzeniu-antropologicznego-wrze%C5%9Bnia.html
 31. Starożytni Słowianie na ziemiach dzisiejszej Germanii – Erazm Majewski / 1903
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/10236
 32. Słowianie w czasach przedhistorycznych podług znalezionych w ziemi pamiątek ich bytu i z okresu panowania nad niemi Scytów, Sarmatów, Gotów i Litwinów, a rownież opisanie archeologicznych zbiorów – Józef Choynowski / 1904
  http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=30665
 33. Lech czy Lęch? – Szymon Matusiak / 1904
  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/148390
 34. Lechici w świetle historycznej krytyki – Antoni Małecki / 1907
  https://archive.org/details/lechiciwwietleh01magoog/page/n7/mode/2up
 35. Ślady po Wendach czyli Windach (Słowianach) w dzisiejszych Niemczech zwłaszcza Zachodnich – Edward Bogusławski / 1907
  http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1907-t8-s35-63.pdf
 36. Starożytności słowiańskie t. 1 z. 1 i 2 – Lubor Niedere / 1907 – 1910
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/9579
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/9582
 37. O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w prehistorycznych czasach – Józef Rostafiński / 1908
  https://polona.pl/item/o-pierwotnych-siedzibach-i-gospodarstwie-slowian-w-przedhistorycznych-czasach,Njc4NjczODI/6/
 38. Słowianie doby przed i wczesnohistorycznej – Marian Wawrzeniecki / 1910
  http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=12553
 39. Dowody autochtonizmu Słowian na przestrzeni zajmowanej przez nich w wiekach średnich – Edward Romuald Bogusławski /1912
  https://polona.pl/item/dowody-autochtonizmu-slowian-na-przestrzeni-zajmowanej-przez-nich-w-wiekach-srednich,OTY3NTQ1MjQ/4/
 40. Opis grodów i terytoryów z północnej strony Dunaju, czyli T.Z. Geograf Bawarski – Stanisław Zakrzewski / 1917
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/557789
 41. Słowianie i wojna : uwagi na czasie – Alesander Bruckner / 1918
  https://archive.org/details/sowianieiwojnauw00br/page/n6/mode/2up
 42. Wawel przeddziejowy. Wywody na tle polskiej sztuki pogańskiej – Jan Sas Zubrzycki / 1918
  https://sbc.org.pl/dlibra/publication/45904
 43. Mir – sława znak krzyżowy. Rozbiór najdawniejszego pierwiastka architektonicznego – Jan Sas Zubrzycki / 1922
  https://sbc.org.pl/dlibra/publication/45066
 44. Pierwotne osiedlenie pojezierza Gopła – Stanisław Kozierowski / 1922  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/226419
 45. Sława – Jan Sas Zubrzycki / 1924
  https://sbc.org.pl/dlibra/publication/45057
 46. Słowianie w Andaluzji – Karol Szajnocha / 1924
  http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=32656
 47. Starożytności słowiańskie – Aleksander Bruckner / 1926
  https://polona.pl/item/starozytnosci-slowianskie,MTE0MzA0NQ/0/
 48. Sztuka wojenna u pierwotnych Słowian – Ludwik Łakomy / 1933
  https://polona.pl/item/sztuka-wojenna-u-pierwotnych-slowian,OTY0NzM4NjA/2/
 49. Zagadnienie Prasłowiańszczyzny w świetle prehistorii – Stefan Nosek / 1946 
  http://archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1946_-_1947-t19-s1-177.pdf
 50. Skąd przyszli Radymicze i Wjatycze na Ruś? – Franciszek Bujak / 1948 
  http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1948_-_1949-t20-s59-114.pdf
 51. Z metodyki badań nad starożytnościami słowiańskimi – Kazimierz Tymieniecki / 1948 
  https://9lib.org/document/zpn2le4y-z-metodyki-bada%C5%84-nad-staro%C5%BCytno%C5%9Bciami-s%C5%82owia%C5%84skimi.html
 52. Zagadnienie pochodzenie Słowian w świetle nauki polskiej i rosyjskiej – Tadeusz Lehr – Spławiński / 1948 
  https://9lib.org/document/y8g7vnwz-zagadnienie-pochodzenia-s%C5%82owian-w-%C5%9Bwietle-nauki-polskiej-rosyjskiej.html
 53. Osadnictwo słowiańskie i niewolnicy słowiańscy w krajach muzułmańskich według średniowiecznych pisarzy arabskich – Tadeusz Lewicki / 1952
  https://9lib.org/document/qmj39e7q-osadnictwo-s%C5%82owia%C5%84skie-niewolnicy-s%C5%82owia%C5%84scy-krajach-muzu%C5%82ma%C5%84skich-%C5%9Bredniowiecznych-arabskich.html
 54. Przedpiastowski ośrodek państwa polskiego – Mikołaj Rudnicki / 1953  http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/1291/C_II_472-C_II_473BP-1953_9-10_103.pdf
 55. Początki Polski: z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e. – Henryk Łowmiański tom 1-5 / 1963 – 1973
  https://1lib.pl/book/5414850/eeac5f
  https://1lib.pl/book/5414851/ecc2c7
  https://1lib.pl/book/5414852/2c0a37
  https://1lib.pl/book/5414853/7bb100
  https://1lib.pl/book/5414854/38df3d
 56. Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku) – Jerzy Gąssowski / 1964
  https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gassowski1964/01
 57. Nauka niemiecka wobec odkryć archeologicznych na byłych ziemiach zachodniosłowiańskich – Józef Kostrzewski / 1966
  http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/4020/C_II_472-C_II_473BP-1966_4-121.pdf
 58. Niektóre zagadnienia historiografii dawnych Słowian – Włodzimierz Antoniewicz / 1966
  http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1966-t27-s24-93.pdf
 59. Słowiański rodowód – Paweł Jasienica / 1978
  https://docer.pl/doc/5e5e8
 60. Praojczyzna Słowian – Witold Mańczak / 1981
  https://sciarium.com/file/249629/
 61. Świat dawnych Słowian – Zdenek Vana / 1985
  https://docer.pl/doc/5v15vc
 62. Od Prasłowian do Polaków – Jerzy Strzelczyk / 1987
  https://1lib.pl/book/712538/a41a96
 63. Słowianie zachodni: Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy – Lech Leciejewicz / 1989
  https://1lib.pl/book/3516417/2b3b8d
 64. Słowianie w północno-wschodniej Bawarii w średniowieczu : dzieje problemu – Jerzy Strzelczyk / 1990 
  https://9lib.org/document/7qvje4dq-slowianie-w-polnocno-wschodniej-bawarii-sredniowieczu-dzieje-problemu.html
 65. Problemy pochodzenia Bałtów i Słowian w świetle źródeł archeologicznych i językoznawczych – Jerzy Okulicz / 1991
  https://bg.uwb.edu.pl/pcr/RB/files/RB16_008.pdf
 66. Dawne siedziby Słowian (I wiek p.n.e – VI wiek n.e.) – Witold Hensel / 1991
  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8109/1/01_Witold_Hensel.pdf
 67. Zastosowanie modelu paleodemograficznego do rekonstrukcji historycznego procesu etnogenezy Słowian – Janusz Piontek / 1992
  https://9lib.org/document/ozlglo2y-zastosowanie-modelu-paleodemograficznego-rekonstrukcji-historycznego-procesu-etnogenezy-slowian.html
 68. Wędrówki Słowian w Europie wczesnego średniowiecza -Maria Miśkiewiczowa / 1999 
  https://9lib.org/document/zlg18noy-w%C4%99dr%C3%B3wki-s%C5%82owian-w-europie-wczesnego-%C5%9Bredniowiecza.html
 69. Słowiańszczyzna zachodnia – Kazimierz Wachowski, Gerard Labuda / 2000
  https://1lib.pl/book/1261077/5fc432
 70. Fenotyp dawnych Słowian (VI-X wiek) – Łukasz M. Stanaszek / 2001
  http://archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r2001-t3_(44)-nB-s205-212.pdf
 71. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej Tom 1-3 – Gerard Labuda / 2002
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/496301
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/496304
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/496305
 72. Zagadnienie praojczyzny Słowian – Witold Mańczak / 2003  https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2003-t94-n1/Przeglad_Historyczny-r2003-t94-n1-s77-81/Przeglad_Historyczny-r2003-t94-n1-s77-81.pdf
 73. Uwagi o apokryficznej kronice tzw. Prokosza – Piotr Boroń / 2004  https://www.academia.edu/33215008/Boro%C5%84_Piotr_Uwagi_o_apokryficznej_kronice_tzw_Prokosza_pdf
 74. Obraz Słowian w źródłach: okrucieństwo i dzikość kontra cnotliwość i gościnność – Michał Janik / 2005  https://www.academia.edu/3675773/Obraz_S%C5%82owian_w_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82ach_okrucie%C5%84stwo_i_dziko%C5%9B%C4%87_kontra_cnotliwo%C5%9B%C4%87_i_go%C5%9Bcinno%C5%9B%C4%87
 75. Piraci słowiańscy w XII wieku – Michał Janik / 2006 https://www.academia.edu/4820760/Piraci_s%C5%82owia%C5%84scy_w_XII_wieku_Slavic_pirates_in_the_twelfth_century_
 76. Wojskowość dawnych Słowian w świetle faktów językowych – Łukasz Godecki / 2007 rozprawa doktorska
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14252
 77. Słowianie zachodni – Tutejsi czy przybysze? – Janusz Piontek / 2007  https://www.academia.edu/13278079/S%C5%82owianie_zachodni_-_tutejsi_czy_przybysze
 78. Antropologia o pochodzeniu Słowian – Janusz Piontek / 2008  https://www.academia.edu/36551313/Antropologia_o_pochodzeniu_S%C5%82owian
 79. Ludność kultury łużyckiej a problem dotyczący Słowian – Janusz Piontek, Beata Iwanek / 2009  https://www.academia.edu/7728650/Piontek_J_Iwanek_B_2010_Ludno%C5%9B%C4%87_kutury_%C5%82u%C5%BCyckiej_a_problem_pochodzenia_S%C5%82owian
 80. Etnogeneza Słowian: od mitów ku faktom – Janusz Piontek / 2009
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/65467
 81. Kniaziowie, królowie, carowie : tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu – Piotr Boroń / 2010
  http://www.sbc.org.pl/Content/21418/kniaziowie_krolowie_carowie.pdf
 82. Problem tożsamości Słowian – Edmund Lewandowski / 2010
  https://9lib.org/document/4zprlgoq-problem-to%C5%BCsamo%C5%9Bci-s%C5%82owian.html
 83. Kanon wiedzy na temat tzw. etnogenezy Słowian – Karolina Borowiec / 2012
  http://kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2012_1_9/Borowiec_2012_1.pdf
 84. Etnogeneza Słowian w świetle badań kopalnego DNA – Anna Juras . Praca doktorska / 2012 https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2702/1/Anna%20Juras%20Praca%20doktorska.pdf
 85. Wokół zagadnień etnogenezy Słowian – Janusz Piontek / 2013  https://www.academia.edu/7728653/Piontek_J._2013._Wok%C3%B3%C5%82_zagadnie%C5%84_etnogenezy_S%C5%82owian
 86. Słowianska moc – Zdzislaw Skrok / 2013
  https://docer.pl/doc/xn0150c
 87. Czy wikingowie stworzyli Polskę – Zdzisław Skrok / 2013
  https://docer.pl/doc/5s11xv
 88. Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka – Hanna Popowska-Taborska / 2014
  https://1lib.pl/book/3353363/86e5a3
 89. Genetyka populacyjna a problem etnogenezy Słowian – Marta Noińska / 2016  https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4255/3560
 90. Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Z pochodzenia pochodzenia mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI w. i początkach XVII w. – Paweł Migdalski / 2016  https://wnus.edu.pl/pzp/pl/issue/72/article/418/
 91. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian – seria łacińska tom 1 Starożytność i pisarze najdawniejsi – Przekład i opracowanie : Anna Kotłowska i Ryszard Grzesik przy współudz. Barbary Grunwald – Hajdasz / 2016
  https://docplayer.pl/56104129-Testimonia-dziejow-slowian.html
 92. Wyprawa Rusów na Konstantynopol w 866 r. – Jeremi Kołecki / 2016  https://www.academia.edu/28426073/Wyprawa_Rus%C3%B3w_na_Konstantynopol_w_866_roku
 93. Sztuka wojenna słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty – Łukasz Różycki / 2016 
  https://9lib.org/document/wye0wp7q-widok-sztuka-wojenna-s%C5%82owian-%C5%9Bwietle-dzie%C5%82a-teofilakta-symokatty.html
 94. Geograf Bawarski – nowe odczytania – Michał Łuczyński / 2017
  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/84031
 95. Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik : konteksty filologiczne i kulturoznawcze. T. 1 – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / 2017
  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/418987
 96. Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim – Henryk Machajewski / 2018
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18060/18752
 97. Etnogeneza Słowian. Historia badań – Barbara Oczkowa / 2019
  https://www.ejournals.eu/PKKS/2019/Vol-XV/art/15245/
 98. Etnogeneza Słowian jako obszar badań interdysciplinarnych. Punkt widzenia antropologii fizycznej – Janusz Piontek / 2020
  https://www.academia.edu/44786940/Etnogeneza_S%C5%82owian_jako_obszar_bada%C5%84_interdysciplinarnych_Punkt_widzenia_antropologii_fizycznej
 99. Etnogeneza Słowian w polskich kronikach średniowiecznych – Ryszard Grzesik / 2020 
  https://9lib.org/document/lzgk6k6y-widok-etnogeneza-s%C5%82owian-w-polskich-kronika-ch-%C5%9Bredniowiecznych.html
 100. Relacja o słowiańskich Rugianach w średniowiecznych kronikach Helmolda i S.Gramatyka – Iwona Galas / 2021 
  https://9lib.org/document/4yrlrvpy-relacja-s%C5%82owia%C5%84skich-rugianach-%C5%9Bredniowiecznych-kronikach-helmolda-saxo-gramatyka.html

Kamil Vandal

4/12/2021

Pierwsi Słowianie. Część 2 – Jerzy Gąssowski

Kontynuujemy czytanie książki ,,Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku)” — Jerzy Gąssowski, Warszawa, 1964, dziś część 2 pt. PIERWSI SŁOWIANIE.

Zanim przypomnę kim był autor, bo nie zrobiłem tego w części 1, tylko dałem link do mojego postu na facebooku, w którym jest ta treść (zmarł w tym roku), to powiem, że napewno nie można go nazwać oszołomem.

Ta część jest dużo ciekawsza od jedynki, a Gąssowski ani razu nie używa nazwy ,,Wandalowie”, ale są u niego Wenedowie jako Słowianie, a kultura przeworska jest kulturą słowiańską a nie germańską.

Oddziela również wyraźnie Gotów od Słowian i bardzo słusznie, oraz napisał, że Słowianie handlowali z mocno zhellenizowaną cywilizacją scytyjską, która była dla nich w jakimś stopniu atrakcyjna np. z powodu importów greckich nad Morzem Czarnym, ale ten handel ukrócił się około III wieku p.n.e gdy Scytów i ich ziemie podbili Sarmaci.

Sugeruje również że ludy, które Bizantyjczycy na początku średniowiecza nazywali ,,Sklawinami/Sklawenami” to prawdopodobnie potomkowie Lugiów, czyli z tego płynie prosty wniosek, że również Lugiowie byli Słowianami oprócz Wenedów, czym wylał mi jeszcze więcej miodu na serducho!

Za wikipedią :

Jerzy Filip Gąssowski (ur. 23 sierpnia 1926 w Siedlcach, zm. 1 lutego 2021 w Pułtusku) – polski archeolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Studia ukończył w 1951 na Uniwersytecie Warszawskim. W 1958 obronił pracę doktorską Osadnictwo wczesnośredniowiecznej Sandomierszczyzny. W 1979 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1978–1980 był wicedyrektorem Polish Studies Center Indiana University w Bloomington (USA).

W latach 1984–1987 był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1987–1989 dyrektorem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Prowadził badania w zakresie archeologii wczesnego średniowiecza i sztuki pradziejowej, w Polsce, Wielkiej Brytanii, Bułgarii oraz we Francji.

W 2008 prowadził wykopaliska we Fromborku, podczas których został odnaleziony szkielet Mikołaja Kopernika – koniec cytatu.
https://www.wikiwand.com/pl/Jerzy_G%C4%85ssowski

Dziś 29 stron a więc prawie 2 x więcej niż w części 1, która była wczoraj i miała stron 15:
https://vandalskaslavia.home.blog/2021/11/24/praslowianie-czesc-1-jerzy-gassowski/

ZAPRASZAM!
KV.

Po tych dwóch częściach zrobimy małą przerwę i w grudniu jeszcze będą dwie albo trzy takie wrzutki, następna część to ,,Wielkie wędrówki Słowian (V-VIII wiek)” albo może je ominę i odrazu przeskoczymy do ,,Państwa Samona”, zobaczymy, ale napewno ciąg dalszy nastąpi…

25/11/2021

Prasłowianie. Część 1 – Jerzy Gąssowski

Fantastyczna książka wpadła mi miesiąc temu w ręce pt. ,,Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku)” — Jerzy Gąssowski, Warszawa, 1964.

W związku z nią był na moim facebooku 31 października post i ciekawa mapa :
https://www.facebook.com/kamil.bernard.1023/posts/999514067563205

A teraz bedzie kilka postów na blogu, bo przeczytałem ją całą i zgadzam się praktycznie z kazdym słowem Autora, więc zachęcam do lektury wybranych rozdziałów, które u mnie będą w częściach.

Cała książka składa się z 9 rozdziałów i ma niecałe 200 stron, całej nie będe wrzucał, ale zeskanuje strona po stronie najciekawsze 4 lub 5 części (rozdziałów), dziś część 1 pt. PRASŁOWIANIE, 15 stron, zapraszam do przeczytania.

KV.

C…d…n…

24/11/2021

Zagadka pochodzenia Etrusków

Pytania o pochodzenie różnych starożytnych ludów niemal od zawsze rozpalały umysły profesjonalnych badaczy i amatorów, prowadząc do tworzenia oryginalnych, a czasem karkołomnych koncepcji. Tajemnica pochodzenia Etrusków, twórców pierwszej cywilizacji miejskiej na terenie Italii, już od czasów starożytnych wzbudza liczne kontrowersje.

Starożytni autorzy, począwszy od ojca historii, Herodota i Dionizjusza z Halikarnasu przedstawiali zupełnie przeciwstawne i niemożliwe do pogodzenia teorie na ten temat.

Spis treści

Starożytni o pochodzeniu Etrusków

Żyjący w I w. przed Chr. Dionizjusz z Halikarnasu uważał Etrusków za rodzimą, italską ludność, zamieszkującą Półwysep Apeniński niejako „od zawsze”: „(…) Dlatego wydaje mi się, że bliżsi prawdy są ci, którzy widzą w nich ludność autochtoniczną, a w żadnym wypadku nie napływową (…)” („Starożytności rzymskie” I, 30, 2). Podkreślał, że Etruskowie są bardzo starym ludem, a ich język i zwyczaje wyraźnie odróżniają ich od innych grup etnicznych. Dionizjusz odrzucał sugestie, że Etruskowie są przybyszami z Lidii, kraju położonego w zachodniej Azji Mniejszej, czy Pelazgami, którzy przypłynęli tu z obszarów położonych nad Morzem Egejskim. Nazywał Etrusków Tyrrenami i podkreślał, że ich język różni się zarówno od pelazgijskiego, jak i od lidyjskiego.

Etruskowie określali sami siebie nazwą Rasenna. Żyjący w V w. przed Chr. rodak Dionizjusza, Herodot utrzymywał, że Tryrrenowie byli przybyszami z Lidii, którzy wyemigrowali do Italii z powodu panującego w ich ojczyźnie głodu: „(…) wtedy król podzielił wszystkich Lidyjczyków na dwie części i jednej kazał ciągnąć losy na pozostanie w kraju, drugiej – na emigrację. I nad tą częścią, której los dał pozostać na miejscu, wyznaczył sam siebie jako króla, nad emigrantami zaś swego syna, który nazywał się Tyrrenos. Po losowaniu więc jedni z nich wywędrowali z kraju, udali się do Smyny i pobudowali sobie statki. Na nie włożyli całe ruchome mienie, jakie im było potrzebne, i odpłynęli, aby poszukać sobie środków do życia i ziemi. W końcu, minąwszy wiele ludów, przybyli oni do Umbrów, gdzie założyli miasta i po dziś dzień mieszkają. Nazwę Lidyjczyków zastąpili inną, wziętą od imienia królewskiego syna, który ich tu przywiódł: od niego tworząc swe miano, nazwali się Tyrrenami. (…)”. („Dzieje” I, 94).

Etruskowie Kim Byli
Terakotowy sarkofag etruskiej pary małżeńskiej (VI w. przed Chr.), Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia w Rzymie (fot. (fot. Sailko, CC BY-SA 4.0, z Wikimedia Commons)

Dwaj Grecy z Halikarnasu stali się prekursorami głównych teorii dotyczących pochodzenia Etrusków: autochtonicznej, zakładającej, że Etruskowie są italskimi tubylcami i allochtonicznej, utrzymującej, że przybyli na Półwysep Apeniński z zewnątrz. Dionizjusz z Halikarnasu zwracał uwagę, że historyk Ksantos z Lidii (żył w V w. przed Chr.), który doskonale znał dzieje Azji Mniejszej w ogóle nie wspominał o migracji Tyrrenów do Italii, ani o lidyjskim władcy Tyrrenosie. Dionizjusz z niewątpliwą erudycją zrelacjonował funkcjonujące w znanej mu literaturze koncepcje pochodzenia Etrusków, dzięki czemu możemy poznać relacje autorów, których dzieła nie zachowały się do naszych czasów, takich jak wspomniany Ksantos czy Hellanikos z Lesbos.

Z drugiej strony nie możemy zapominać, że był on starożytnym mówcą, a nie współczesnym badaczem, dysponującym aparatem naukowym. Jego celem było przedstawienie Etrusków jako rdzennych, italskich barbarzyńców. Z kolei opowieść Herodota o podróży grupy Lidyjczyków do Italii została wyraźnie skonstruowana na wzór relacji o greckich kolonistach zasiedlających różne zakątki basenu Morza Śródziemnego pod wodzą najbardziej przedsiębiorczych jednostek. W starożytności dość powszechnie przyjmowano prawdziwość opowiadania ojca historii o przybyciu Tyrrenów z Azji Mniejszej. Koncepcja Dionizjusza pozostała odosobnioną ciekawostką.

Jeszcze większe zamieszanie wprowadził rzymski historyk Tytus Liwiusz, który stwierdził, że Etruskowie są spokrewnieni z alpejskim ludem Retów: „(…) Także narody alpejskie mają niewątpliwie to samo pochodzenie, głównie zaś Retowie, którzy wskutek samej przyrody zamieszkiwanych okolic tak zdziczeli, że z dawnego stanu nie pozostało im nic oprócz dźwięku mowy, i to już mocno skażonego. (…)” („Dzieje Rzymu od założenia miasta” V, 33). Pomysł Liwiusza przejął encyklopedysta Pliniusz Starszy, który spopularyzował go w swojej „Historii Naturalnej”. Trzeba pamiętać, że starożytni greccy i rzymscy autorzy pisali o wczesnej historii różnych ludów z perspektywy swoich czasów i okoliczności, w których przyszło im żyć.

Dziś, po setkach lat, historykom nie jest łatwo ocenić rzeczywistą wartość podawanych przez nich informacji. Mimo to, właśnie teorie starożytnych pisarzy wyznaczyły ramy współczesnej dyskusji o pochodzeniu Etrusków. Zwolennicy i przeciwnicy tych koncepcji do dziś ostro się spierają, przytaczając rozmaite argumenty natury historycznej, archeologicznej, antropologicznej i językowej, a ostatnio także wyniki badań genetycznych.

Sprzeczne koncepcje i kłopotliwe zabytki

Od czasów renesansu wzrastało w Italii zainteresowanie historią i kulturą Etrusków, które przybierało niekiedy postać prawdziwej obsesji. W czasach nowożytnych Etrusków uważano zwykle za italskich autochtonów. Ten pogląd stał się szczególnie popularny w XIX wieku, w czasach Risorgimento, kiedy to kulturę etruską postrzegano jako rodzimą i prężną, przeciwstawiając ją dominującym, brutalnym Rzymianom i napływowym Grekom. Innego zdania był niemiecki historyk i filolog, pochodzący z Brzegu, Karl Otfried Müller (1797-1840). Twierdził on, że Etruskowie byli mieszanką przybyszów z Grecji i zza Alp. Müller starał się wesprzeć swoją dokumentację znaleziskami archeologicznymi, które właśnie zaczęły wysuwać się na pierwszy plan w dyskusjach o pochodzeniu różnych starożytnych ludów.

Stela z Lemnos
Stela z Lemnos, pochodząca z VI w. pn.e. (fot. domena publiczna, z Wikimedia Commons)

W 1885 roku w murze kościoła pobliżu wioski Kaminia na greckiej wyspie Lemnos odkryto kamienną stelę nagrobną z przedstawieniem uzbrojonego wojownika i inskrypcją w lokalnej odmianie greckiego alfabetu. Kiedy badacze przystąpili do odczytywania widocznego na steli napisu, okazało się, że jego język jest bardzo podobny do etruskiego. Znalezisko pozostawało w zgodzie z teoriami opartymi na przekazie o migracji Etrusków z Azji Mniejszej i basenu Morza Egejskiego. Pobudziło ono także badania nad językiem etruskim i jego związkami z innymi narzeczami. Archeolodzy przypomnieli sobie przekaz greckiego historyka z V w. przed Chr., Tukidydesa, który pisał o Pelazgach Tyrreńskich, zamieszkujących niegdyś wyspę Lemnos („Wojna Peloponeska” IV, 109). Populacja mówiąca lokalnym językiem lemnijskim zamieszkiwała wyspę co najmniej do VI w. przed Chr., kiedy to podbili ją Ateńczycy pod dowództwem sławnego wodza Miltiadesa. Dla wielu badaczy stela z Lemnos stała się koronnym dowodem prawdziwości relacji Herodota i Tukidydesa oraz tezy o przybyciu Etrusków na Półwysep Apeniński ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Dla niemieckiego historyka starożytności Eduarda Meyera (1855-1930) była ona jedynie świadectwem korsarskich wypraw Tyrrenów, którzy przybyli z Italii, by zasiedlić egejską wyspę. Do dziś stela z Lemnos pozostaje jednym z najważniejszych punktów dyskusji o pochodzeniu Etrusków. W 1928 roku na wyspie odnaleziono dwa inne napisy w języku lemnijskim, tym razem widniejące na fragmentach naczynia ceramicznego, a w 2009 roku, w trakcie wykopalisk w ruinach Hefajstei, starożytnego miasta położonego w północnej części Lemnos – kolejny napis, tym razem umieszczony na kamiennym cokole. Istnienie na wyspie ludności używającej języka bliskiego etruskiemu nie może budzić już żadnych wątpliwości.

Mimo odkryć dokonanych na Lemnos, w pierwszej połowie XX wieku coraz większą popularność zaczęła zyskiwać zapożyczona od Tytusa Liwiusza idea przybycia Etrusków zza Alp, z Recji. Podchwycili ją głównie uczeni niemieccy, którzy uważali że Etruskowie przywędrowali z północy i podbili rdzenną, ludność Italii, tworząc pierwszą na Półwyspie Apenińskim miejską kulturę. Wizja panującego, wysoce cywilizowanego ludu, podbijającego półdzikich autochtonów świetnie pasowała do czasów imperializmu, kolonialnej rywalizacji i wojen światowych. Włoscy starożytnicy, którzy popierali hipotezę o migracji, woleli mówić przybyciu ze wschodu Etrusków, którzy przynieśli na italską ziemię elementy wysoko rozwiniętej kultury greckiej i „orientalizującej”. Badacze umieszczali migrację Tyrrenów z regionu egejskiego do Italii pod koniec epoki brązu, lub we wczesnej epoce żelaza.

Dziś zwolennicy teorii migracyjnej upatrują kolebkę Etrusków w basenie Morza Egejskiego. Ich hipotetyczni przodkowie, określani w inskrypcji ze steli faraona Merenptaha mianem Tursza, mieli wziąć udział w najazdach Ludów Morza na wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego. Do Italii dotarli w X w. przed Chr. i stali się twórcami kultury Villanova. Przybysze ze wschodu mieli się stać elitą panującą w etruskich miastach, jak twierdził m. in. brytyjski archeolog John Bryan Ward-Perkins (1912-1981). Dominacja koncepcji migracyjnej została przełamana po II wojnie światowej dzięki działalności włoskiego archeologa i etruskologa Massimo Pallotino (1909-1995). Pallotino uznał, że wszystkie starożytne świadectwa dotyczące postulowanej migracji Etrusków są bardzo niepewne i mocno problematyczne. Inskrypcja ze steli z Lemnos także nie była dla niego argumentem wspierającym tezę o wędrówce. Uważał, że migracja z basenu Morza Egejskiego do Italii pod bokiem Greków, u progu epoki historycznej była po prostu niemożliwa. Zwracał uwagę na fakt, że znaleziska archeologiczne z Etrurii nie potwierdzały przybycia jakiegokolwiek obcego ludu na ten obszar.

Panująca w Toskanii w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza kultura Villanova płynnie przekształciła się w miejską cywilizację etruską, przesiąkniętą greckimi wpływami. Pallotino postrzegał kwestię pochodzenia Etrusków raczej jako proces kształtowania się grupy etnicznej na miejscu, niż jako wynik wędrówek różnych grup ludzkich. Poglądy włoskiego archeologa zdominowały współczesne naukowe rozważania o Etruskach. Pojawiły się teorie mające pogodzić niewątpliwy fakt obecności na Lemnos ludności mówiącej językiem zbliżonym do etruskiego z koncepcją autochtoniczną. Twórcy napisu na steli z Lemnos mieliby przywędrować na wyspę z Italii pod koniec epoki brązu i skolonizować ją. Koncepcja migracji italskiej ludności z zachodu na wschód nie zyskała jednak powszechnej akceptacji w świecie nauki.

Grób ciałopalny kultury Villanova
Grób ciałopalny kultury Villanova (VIII w. przed Chr.), Museo Etrusco Guarnacci, Volterra (fot. Sailko, CC BY 3.0, z Wikimedia Commons)

Do akcji wkracza genetyka

Już w latach 50-tych XX wieku pojawiały się pomysły dotyczące zaprzęgnięcia metod biologii i antropologii do rozwiązania kwestii pochodzenia Etrusków. Niektórzy badacze porównywali szkielety współczesnych i starożytnych mieszkańców Toskanii, inni proponowali badania dotyczące grup krwi i charakterystyki genetycznej współczesnej ludności tego regionu. Jednak dopiero w początkach XXI wieku pojawiły się realne możliwości zbadania starożytnego i współczesnego DNA oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, skąd pochodziła populacja starożytnej Etrurii. Zespół genetyków pod kierunkiem Cristiano Vernesi’ego analizujący w 2004 roku starożytne genomy zachowane w kościach wydobytych z etruskich cmentarzysk z doliny Padu i Kampanii chciał się dowiedzieć, czy Etruskowie stanowili spójną populację charakteryzującą się wspólnym pochodzeniem, czy też raczej wspólnotę kulturową i językową, której przedstawiciele mieli bardzo różnych przodków. Pragnął także odpowiedzieć na pytanie, czy starożytna ludność wspomnianych regionów jest w jakiś sposób powiązana z ich współczesnymi mieszkańcami.

Badania wykazały, że Etruskowie byli grupą spójną pod względem genetycznym i wywodzili się od grupy wspólnych przodków. Wyniki badań wskazywały na ciągłość populacyjną od późnej epoki brązu, aż po okres rozkwitu etruskich miast. Etruskowie zamieszkiwali zatem swój ojczysty kraj od dawna i mało prawdopodobne, by byli przybyszami z zewnątrz. Z drugiej strony te same badania wykazały, że starożytna populacja Etrurii była w pewnym stopniu genetycznie powiązana z mieszkańcami wschodniej i południowej części basenu Morza Śródziemnego, choć jej DNA było ogólnie spójne z genami innych Europejczyków. Wyniki badań zespołu Vernesiego były krytykowane przez innych badaczy, głównie za pobieranie próbek DNA ze starych, potencjalnie zanieczyszczonych kolekcji muzealnych.

W 2007 roku pojawiły się wyniki badań wskazujące na powiązania etruskiego DNA z populacjami zamieszkującymi Bliski Wschód. Przez chwilę zwolennicy hipotezy migracyjnej złapali wiatr w żagle. Wyglądało na to, że już po okresie neolitycznym do Toskanii przybyła z Anatolii lub innego zakątka Bliskiego Wschodu jakaś grupa ludności. Jednak późniejsze badania wykazały, że udział bliskowschodnich genów w puli genetycznej Toskańczyków był dużo mniejszy, niż przypuszczano, a powiązania między populacjami Toskanii i Anatolii sięgają głęboko w czasy wczesnego neolitu.

Volterra, Toskania
Volterra, Toskania – widok z Palazzo dei Priori (domena publiczna, z Pixabay)

Przybysze czy tutejsi?

Wobec wątpliwości dotyczących interpretacji analiz ludzkiego DNA, specjaliści wpadli na pomysł, by wziąć pod lupę udomowione bydło. Przeprowadzone w 2007 roku badania genomu 11 włoskich ras bydła wskazało na występowanie bliskowschodnich haplotypów u ras wywodzących się z Toskanii. Okazało się jednak, że jest to związane po prostu z faktem, że bydło udomowiono właśnie na Bliskim Wschodzie w początkach neolitu. Występowanie bliskowschodnich haplogrup u ludzi i bydła nie musi być dowodem na migrację z Anatolii, czy innego zakątka wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w czasach historycznych. Jest ono raczej związane z rozprzestrzenianiem się rolniczej gospodarki w Europie w czasach neolitu. Badacze wskazują, że nawet odkrycie bezsprzecznie bliskowschodnich haplotypów nie stanowi dostatecznego dowodu na wędrówkę Tyrrenów z tego regionu. W końcu, w I tysiącleciu przed Chr. różne grupy ludności przemierzały wody Morza Śródziemnego, osiedlając się i handlując w różnych miejscach, tak jak feniccy i greccy koloniści. W etruskich miastach byli obecni Sardyńczycy, Grecy, a nawet przybysze z Bliskiego Wschodu. Obok wymiany handlowej i kulturowej musiała następować także wymiana genów.

Opublikowane w 2007 roku wyniki analiz mitochondrialnego DNA populacji Toskanii przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół uczonych wskazywały na niezwykle wysoki udział bliskowschodnich haplogrup, zwłaszcza u ludzi pochodzących z Murlo, niewielkiego miasta o etruskiej genezie. Zinterpretowano ten fakt jako dowód na stosunkowo niedawną migrację do Etrurii grup ludności pochodzących z Bliskiego Wschodu, która miała miejsce dużo później niż w neolicie, co wskazywałoby na przybycie nowej populacji już w czasach historycznych. Rezultaty tych badań i ich interpretacja zostały mocno skrytykowane, zarówno przez genetyków, jak i etruskologów. Zespół badawczy, który w 2012 roku przeprowadził badania mitochondrialnego DNA osób pochowanych na etruskich cmentarzyskach, porównał je z genami średniowiecznych i współczesnych Toskańczyków. Okazało się, że tylko niektórzy mieszkańcy dzisiejszej Toskanii pochodzą bezpośrednio od starożytnych Etrusków. Jedynie geny mieszkańców Volterry i doliny Casentino wskazały na ich pochodzenie od starożytnych Tyrrenów. Badacze wykazali, że związek Etrusków z populacją zachodniej Anatolii niewątpliwe istnieje, ale sięga on odległych czasów neolitu. Rozdzielenie populacji Etrurii i zachodniej Anatolii dokonało się ponad 5000 lat temu. Tyrrenowie byli zatem ludnością zamieszkującą Półwysep Apeniński od czasów, kiedy w Europie zaczęła się upowszechniać rolnicza gospodarka.

Opublikowane w 2019 roku wyniki analiz starożytnego i pradziejowego DNA pochodzącego ze szczątków ludzkich odkrytych na 29 stanowiskach archeologicznych z okolic Rzymu zaskoczyły nie tylko genetyków. Próbki pochodziły ze szczątków ludzkich datowanych bardzo szeroko, od neolitu po średniowiecze. Jak należało się spodziewać, wykazano dużą domieszkę bliskowschodniego, pochodzącego z północno-zachodniej Anatolii DNA w genomach neolitycznych rolników pochowanych w środkowej Italii. Znaleziono także geny łączące ich z neolitycznymi mieszkańcami Iranu i Kaukazu. W genomach 11 osobników pochodzących z epoki żelaza wykryto z kolei domieszkę genów pochodzących od koczowników zamieszkujących step nadczarnomorski. Taka domieszka jest charakterystyczna dla wielu europejskich populacji z epoki brązu i żelaza. Pochodzenie mieszkańców Italii z epoki żelaza okazało się być bardzo zróżnicowane. Genomy dwóch osobników pochodzących z Latium wykazały związki ze starożytnymi populacjami Anatolii i Armenii.

Co ciekawe, geny osób pochodzących z Latium i Etrurii nie wykazywały większych różnic. Dopiero u osobników z czasów Cesarstwa Rzymskiego udało się wykryć sporą domieszkę genów pochodzących ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Mieszkańcy Rzymu i okolic w czasach Cesarstwa mieli wiele wspólnych genów z populacjami współczesnej Grecji, Malty, Cypru i Syrii. Dzielili też wiele alleli ze starożytnymi mieszkańcami Iranu, Libanu i Jordanii. Genetyczne dziedzictwo mieszkańców cesarskiego Rzymu odzwierciedla napływ ludności do stolicy wielkiego imperium na skutek kampanii wojennych, handlu niewolnikami oraz rozwoju dalekosiężnej wymiany w czasach Republiki i władzy cesarzy. Te czynniki miały potężny wpływ na skład genetyczny populacji Wiecznego Miasta i jego okolic, czego wyrazem był wzrost udziału genów pochodzących ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W tym kontekście przypominają się ksenofobiczne uwagi rzymskiego poety i satyryka Juwenalisa z przełomu I i II w. po Chr., piszącego o Orontesie wlewającym się do Tybru („Satyry” III, 62-65), czyli o napływie bliskowschodniej populacji do Rzymu.

Etruskowie kim byli?
Etruska statuetka wotywna z brązu przedstawiająca dziecko (IV-III w. przed Chr.), Muzea Watykańskie (fot. Sailko, CC BY 3.0, z Wikimedia Commons)

Skąd zatem pochodzą Etruskowie?

Wyniki badań genetycznych pozostają w zgodzie z informacjami ze źródeł historycznych, poświadczających napływ do Rzymu Greków, Syryjczyków, Egipcjan, Żydów, Frygijczyków i innych przybyszów ze wschodu. Fakt, że te same badania nie wykazały napływu genów ze wschodu w czasach rozkwitu kultury Etrusków jest wielce znaczący. Jeśli dobrze poświadczony historycznie przepływ ludności w czasach Cesarstwa pozostawił wyraźne ślady genetyczne, to dlaczego po hipotetycznej migracji Etrusków ze wschodu nie pozostał żaden ślad?

W 2018 roku zespół genetyków kierowany przez Violę Grugni zbadał chromosomy Y 817 niespokrewnionych mieszkańców współczesnych Włoch, pochodzących z dziesięciu różnych regionów kraju w nadziei poszerzenia wiedzy o historii genetycznej populacji Półwyspu Apenińskiego i ewentualnych migracjach w przeszłości. Genetycy zwrócili uwagę na obecność haplogrupy J2a-M67*, szczególnie częstej na Bliskim Wschodzie (w Iranie, Anatolii, Palestynie), ale także na wyspach i wybrzeżach Morza Śródziemnego. Sugeruje to, że nosiciele tego genu mogli rozprzestrzenić się z Bliskiego Wschodu drogą morską. Haplogrupa J2a-M67* występuje szczególnie często w południowej Italii, a także w założonym przez Etrusków mieście Volterra. Według badaczy wskazywałoby to na Azję Mniejszą, jako miejsce pochodzenia przynajmniej części etruskiej puli genów, zgodnie ze scenariuszem przedstawionym jeszcze przez Herodota. Badacze z zespołu V. Grugni nie wykluczyli żadnej możliwości, podkreślając, że dane genetyczne mogą równie dobrze wskazywać na anatolijskie lub północnoeuropejskie pochodzenie Etrusków, jak i na ich miejscowe, italskie korzenie związane z kulturą Villanova, zgodnie z koncepcją Dionizujsza z Halikarnasu.

Mimo serii badań archeogenetycznych przeprowadzonych zarówno na współczesnej populacji Toskanii, jak i na szczątkach ludzkich pochodzących ze starożytnych pochówków, kwestia pochodzenia starożytnego ludu Etrusków wciąż pozostaje otwarta. Wyniki badań starożytnych i współczesnych genomów odnoszą się przede wszystkim do historii populacji ludzkich, a w mniejszym stopniu do dziejów kultury i języka. Grupy etniczne badane przez historyków i archeologów nie muszą się koniecznie pokrywać z odkrywanymi przez genetyków wzorcami zróżnicowania ludzkich populacji. Pochodzenie języka czy tożsamość etniczna często ma niewiele wspólnego z biologicznymi korzeniami danej populacji. Wielce złożony obraz genetycznego dziedzictwa starożytnych Etrusków wskazuje na pochodzenie ich materiału genetycznego zarówno z zachodniej Europy, jak i z Azji oraz ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Genetyczna historia tego ludu była bardziej skomplikowana, niż dotąd wydawało się badaczom.

Wyniki najnowszych badań bardziej pasują do tezy podkreślającej tubylcze pochodzenie Etrusków. Nie znaczy to jednak, że kwestia początków tego ludu została definitywnie rozwiązana. Korelacja danych pochodzących z różnych rodzajów źródeł nigdy nie była rzeczą łatwą, a w kwestii pochodzenia Etrusków staje się niebywale trudna. Badacze nie mogą ignorować ani wyników badań genetycznych, ani informacji przynoszonych przez źródła historyczne i znaleziska archeologiczne, ani kłopotliwych znalezisk, takich jak Stela z Lemnos. Właśnie dlatego początki ludu określającego się mianem Rasenna pozostaną jeszcze przez długi czas przedmiotem polemik specjalistów i kolejnych prac badawczych.

24/09/2011

Źródło : https://archeologia.com.pl/etruskowie-i-zagadka-ich-pochodzenia/

Jak powstała Polska?

Czy Polanie rzeczywiście istnieli? Który gród Piastowie obrali na swe rodowe gniazdo? Czy Mieszko I był wikingiem? Od kilkudziesięciu lat archeolodzy dokopują się do fundamentów naszego kraju. Upadają fakty, uważane dotąd za pewne.

W latach 965-966 pewien zarabizowany Żyd z Hiszpanii odbył wielką podróż przez Europę podczas której dotarł aż do zachodnich krańców ziem zamieszkanych przez Słowian. Po powrocie do ojczyzny spisał relację ze swych wojaży, w której wspomniał też o państwie niejakiego Mśko. Miał to być najrozleglejszy ze słowiańskich krajów, a drużynę władcy tworzyło trzy tysiące pancernych, których „setka znaczy tyle co dziesięć setek innych”. Kraj obfitował, zdaniem podróżnika, w żywność, mięso, miód i rolę orną, a władca był dość bogaty, by swym   pancernym dawać wszystko, czego potrzebowali.

W czasie, gdy Ibrahim ibn Jakub, gdyż tak zwał się ów podróżnik, najpewniej spisywał swoje przeżycia, Niemiec Widukind z Korbei zaczął pisać kronikę „Res gestae saxonicae sive annalium libri tres”. Zawarł w niej informację o niejakim królu Misacam, któremu podlegał słowiański lud Licicaviki. Żyjący wśród Wieletów niemiecki awanturnik Wichman miał wraz ze swymi gospodarzami dwa razy pokonać owego Misacam, a nawet zabić mu brata.

toczone wzmianki o Mieszku łączy jedno – są to najstarsze pisemne informacje dotyczące państwa polskiego. Historycy od dawna zgodnie podkreślali, że na karty historii wkroczyło ono wyjątkowo nagle i to w dodatku od razu jako wielki i silny organizm. Nie mogło więc powstać z dnia na dzień. Problem w tym, że próbując poznać wydarzenia w czasach wcześniejszych historycy musieli − jak pisał prof. Gerard Labuda − „poruszać się po omacku, w krainie samych domysłów i przypuszczeń”.

Spis treści

Jak powstała Polska według naszych kronikarzy

Trochę wiedzy o wydarzeniach przed panowaniem Mieszka zawdzięczamy, co prawda żyjącemu w XII w., Gallowi Anonimowi. Dowiadujemy się z jego kroniki, że początek dynastii Piastów dał syn oracza (kołodziej pojawił się dopiero u późniejszych autorów) Piasta imieniem Siemowit, który obalił księcia Popiela, a następnie poszerzył granice swych ziem. Niestety Gall nie pozostawił nam żadnych szczegółów, co do zasięgu tych terenów. Jego następcą był Lestek, po którym rządy objął Siemomysł. W końcu nadszedł Mieszko. Część badaczy podchodziła do tej relacji z wielkim sceptycyzmem i uznawała ją za legendę.

Co prawda więcej o początkach naszej ojczyzny pisali późniejsi średniowieczni autorzy, ale opieranie się na ich dziełach jest już prawdziwym historycznym hazardem. Wincenty Kadłubek, oprócz informacji zaczerpniętych najpewniej od Galla Anonima, funduje nam naprawdę fantastyczną podróż w przeszłość. Polacy walczą nie tylko z Juliuszem Cezarem, Galami i Aleksandrem Macedońskim, ale muszą też radzić sobie ze smokami (konkretnie – wawelskim). Wśród licznych władców Polski pojawiają się Krak, Wanda, a także dwaj Pompiliusze. Drugiego z nich konsumują myszy, co wieńczy przejmowanie władzy przez pierwszego z Piastów.

U innych kronikarzy jest nie lepiej. Pewien anonimowy autor, który napisał Kronikę Wielkopolską, wprowadził jedną z najbardziej znanych legend o początkach Polski – tę o Lechu, który postanowił założyć swą siedzibę w miejscu, gdzie biały orzeł uwił gniazdo. Tak miało powstać Gniezno. Nic więc dziwnego, że wyposażeni w takie źródła historycy niewiele mogli zdziałać.

„Na podstawie naszych kronik średniowiecznych nie sposób napisać najdawniejszych dziejów Polski” – przyznał swego czasu prof. Jerzy Strzelczyk.

Nadzieja w archeologii

Jedyną nadzieją na zdobycie nowych i w miarę pewnych informacji była archeologia. Jeszcze przed II wojną światową Józef Kostrzewski zbadał na Górze Lecha w Gnieźnie pozostałości potężnych wałów, których wiek określił na koniec VIII w. Potwierdziło to relacje Galla Anonima i innych autorów, którzy w Gnieźnie upatrywali rodowej siedziby Piastów. W mrokach spowijających początki Polski pojawił się jeden bardzo jasny punkt.

W późniejszych dekadach archeologia dostarczyła kolejnych śladów budowy państwa, między innymi podczas tzw. badań milenijnych w latach 50. i 60. W całej Wielkopolsce odkryto dziesiątki zniszczonych grodów zwanych plemiennymi, a także – budowane w tym samym czasie przez Piastów nowe grody. Były to wyraźne ślady państwotwórczej działalności poprzedników Mieszka, którzy obalali stary porządek, by stworzyć swój własny. Z czasem, dzięki wprowadzanym nowym metodom badawczym archeologia dostarczała coraz więcej informacji. Jednak nie zawsze potwierdzają one dawne relacje i hipotezy.

Pozostałości Palatium na Ostrowie Lednickim (ryc. Magda Felis [CC BY-SA 3.0 pl], z Wikimedia Commons)

Na przełomie lat 80. i 90. zaczęliśmy w Wielkopolsce na nowo analizować materiały archeologiczne z głównych grodów piastowskich badanych w okresie milenijnym i doszliśmy do wniosku, że zespoły ceramiki naczyniowej oraz towarzyszące im tzw. zabytki wydzielone (w tym luksusowe „importy”) z najstarszych warstw kulturowych tych grodów pochodzą dopiero z I połowy X w. – opowiada dr hab. Michał Kara, który kieruje zespołem Pracowni Wczesnego Średniowiecza Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Równolegle do tych badań dostępne polskim badaczom stało się datowanie dendrochronologiczne pozwalające bardzo dokładnie określać wiek drewna w oparciu o jego słoje. Pod koniec lat 90. daty uzyskane tą metodą z belek w wałach na Wzgórzu Lecha ujawniły, że Józef Kostrzewski pomylił się o grubo ponad sto lat. Fortyfikacje te powstały bowiem dopiero około 940 r. Coś, co uznawano za pewnik potwierdzony jednocześnie przez źródła historyczne i archeologiczne upadło z łoskotem. Gniezno okazało się zdecydowanie zbyt młode jak na pierwszy gród Piastów. Rodowej siedziby Piastów trzeba było szukać od nowa. Zaraz potem zaczął chwiać się kolejny, jak się wydawało, mocny element wczesnych dziejów Polski. Coraz więcej badaczy zaczęło dopuszczać myśl, że Polanie nigdy nie istnieli. Powróciły też głosy o znaczącym udziale wikingów w stworzeniu Polski, a nawet o skandynawskim pochodzeniu Mieszka. W jakim więc stanie jest nasza wiedza o początkach Polski?

Jak powstała Polska
Hełm odkryty w Gieczu

Wiking Dago podbija Słowian

Początki Polski pogrążone są niemal w całkowitych mrokach. Stan niewiadomej od dawna prowokował badaczy do wysuwania przeróżnych hipotez. Wśród nich były i takie, które przypisywały powstanie naszej ojczyzny przybyszom z zewnątrz.

W 1858 r. Karol Szajnocha zaprezentował tezę, że w VI w. na ziemie polskie napłynęli skandynawscy imigranci zwani Lachami. Wedle jego wizji Słowianie byli w stanie „historycznego niemowlęctwa”, co przejawiało się chociażby niezdolnością do stworzenia państwa. Dzięki temu przybysze łatwo stali się społeczną elitą.

Kolejną wersję tej hipotezy przedstawili w 1918 r. dwaj niemieccy historycy Lambert Schulte i Robert Holtzmann. Odwołali się do dokumentu zwanego Dagome iudex, w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieżowi. Pierwszy historyczny władca Polski jest w nim nazwany Dagome. Na tej podstawie Niemcy uznali, że był to najpewniej duński wódz imieniem Dago, który około 960 r podbił na czele swojej drużyny ziemie nad Wartą.

Ich teza okazała się niezwykle żywotna i znalazła również zwolenników w Polsce. Obecnie najbardziej znanym adwokatem Mieszka-Dago jest archeolog Zdzisław Skrok. − Nie zgadzam się z poglądem, że z kręgu lokalnych „królików” plemiennych nagle wyłonił się jeden, który zaczął podbijać innych. Sądzę, że była to interwencja z zewnątrz – mówił w 2009 r. „Archeologii Żywej”. Jego zdaniem Dago przybył jednak ze wschodu na czele wspomnianych przez ibn Jakuba trzech tysięcy wojów i ulokował się w grodzie na Ostrowie Lednickim. Skrok powołuje się na znalezione tam groby normańskie oraz liczne znaleziska w Jeziorze Lednickim broni pochodzenia skandynawskiego.

Jeden dokument a tyle problemów

Identyfikowanie Mieszka z niejakim Dago opiera się jedynie na wspomnianym „Dagome iudex”. A jest to wyjątkowo zwodnicze i ryzykowne źródło. Nie dysponujemy bowiem oryginalnym dokumentem, ale kopią niedokładnego streszczenia, które wykonał około 1080 r. włoski kardynał Deusdedit. Fakt donacji był mu potrzebny w pewnej jurystycznej rozprawie. Kardynała nie interesowało, kto i jaki kraj oddał blisko sto lat wcześniej pod opiekę Stolicy Apostolskiej (sądził zresztą, że dokument dotyczy Sardynii). Nie przyłożył się więc do szczegółów i najwyraźniej zniekształcił nieznane sobie nazwy.

Budzące poważne wątpliwości niedbałe streszczenie autorstwa Deusdedita przegrywa w konfrontacji z innymi źródłami wspominającymi o pierwszym historycznym księciu piastowskim. Imię Dago bądź podobne nie pojawia się w nich ani razu. Nikt też nie wspomina o niesłowiańskim pochodzeniu tego władcy. Co więcej, wymienione przez Galla Anonima imiona przodków Mieszka są w stu procentach słowiańskie.

Z tych też powodów hipoteza o wikingu Dago nie ma żadnego poparcia. „Trudno wiązać początki dynastii z obcymi etnicznie przybyszami, ponieważ nie upoważniają do tego źródła pisane, ani tym bardziej dane archeologiczne” − stwierdził w książce „Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej” prof. Andrzej Buko, dyrektor IAE PAN. − Nie ma żadnych dowodów na to, że Mieszko był wikingiem. Dynastia Piastów jest przyrodzona, a nie obca − stwierdza zdecydowanie dr Kara.

A może tylko drużyna?

Inaczej jest jednak z drużyną Mieszka. Polskim historykom i archeologom częściej zdarza się pisać, że w znacznej mierze (albo nawet w całości) składała się ona z wojowników skandynawskich.

Jako dowód na poparcie takich twierdzeń przedstawia się często znajdywaną w Polsce skandynawską broń z X i XI w. oraz pochówki przypisywane przybyszom ze Skandynawii bądź wareskiej Rusi.

Na takie znaleziska natrafiono nie tylko na Lednicy, ale i na wielu stanowiskach rozsianych po całej domenie pierwszych Piastów. Do najgłośniejszych należą odkrycia w Łubowie nieopodal Ostrowa Lednickiego, Sowinkach i Luboniu pod Poznaniem, Kałdusie koło Chełmna, czy Lutomiersku koło Łodzi. Ich interpretacja jako śladów masowej obecności wikingów w czasach Mieszka nie jest jednak tak oczywista, jakby niektórzy chcieli.

− Wydaje się, że w jakimś momencie w drużynie pierwszych Piastów zaczęli pojawiać się doskonale wyekwipowani wojownicy skandynawskiego pochodzenia – uważa dr Michał Kara. Dodaje, że w tym czasie w Europie udział cudzoziemców w siłach zbrojnych był normą. Jednak w przypadku drużyny piastowskiej zwyczaj najmowania obcych mamy najlepiej poświadczone dopiero w znaleziskach datowanych na czasy Bolesława Chrobrego i Mieszka II, choć niewielkie grupy wojowników z rejonu basenu Morza Bałtyckiego mogły już wcześniej służyć polskim władcom.
Kara wskazuje, że pochówki Normanów na ziemiach polskich pochodzą najwcześniej z przełomu X i XI w., ze wskazaniem na pierwszą połowę XI stulecia.

Północna tradycja pochówków

− Zawsze są to tylko nieliczne pochówki na słowiańskich cmentarzyskach, wyróżniające się specyficznym rytuałem pogrzebowym o północnych nawiązaniach – podkreśla archeolog. W Łubowie na kilkadziesiąt przebadanych grobów tylko dwa cechują się obrządkiem skandynawskim, w Sowinkach na około sto grobów– pięć lub sześć, z kolei w Lutomiersku na sto kilkadziesiąt grobów jedynie około piętnastu łączyć można z obcym rytuałem funeralnym. Tak chętnie opisywane przez Zdzisława Skroka cmentarzysko z Ostrowa Lednickiego ma ponad 1600 grobów słowiańskich i tylko… cztery, które można wiązać z wikingami.

Za pochówki Skandynawów uchodzą m.in. tzw. groby komorowe. Jednak, jak tłumaczy dr Jerzy Sikora z Uniwersytetu Łódzkiego, mogiły tego typu występowały na ziemiach polskich już w pradziejach. W początkach wczesnego średniowiecza można je natomiast spotkać na terenach zamieszkanych przez Franków, Alemanów, czy Longobardów, a także na Wyspach Brytyjskich. W IX w. groby nawiązujące do komorowych występują w Państwie Wielkomorawskim. Zdaniem archeologa można je łączyć głównie z wykształcaniem się państwowych elit, a nie jakimś etnosem.

− Szczegółowe analizy obrządku pogrzebowego nie pozwalają na wysuwanie kategorycznych sądów o obecności większych grup Skandynawów na obszarze wczesnego państwa Piastów, a już na pewno nie o ich szczególnym znaczeniu w procesie powstawania tego państwa – przekonuje Sikora. – Niewątpliwie przybysze ze Skandynawii gościli w Polsce, a zapewne także wchodzili w skład książęcych drużyn i dworu pierwszych Piastów. Jednak zakres tej penetracji trudny jest do ustalenia i zapewne często przeceniany.

Sceptycznie do masowej obecności wikingów w Polsce podchodzi też historyk dr Michał Bogacki z Zakładu Historii Wojskowej Instytut Historii UAM w Poznaniu. Jego zdaniem informacje o rzekomych stosach skandynawskiej broni są przesadzone. – Jeśli porównamy liczbę tych znalezisk z ogólną liczbą znanych nam militariów sprzed tysiąca lat, to wówczas zobaczymy, że broni skandynawskiej jest tak naprawdę niewiele. W dodatku, w odniesieniu do niektórych zabytków występujących w świadomości “masowej” jako skandynawskie, są wątpliwości do do ich rzeczywistego pochodzenia – tłumaczy historyk. Z dna Jeziora Lednickiego lub samego Ostrowa wydobyto blisko 300 sztuk broni – ostrza toporów, groty włóczni, kilka mieczy. Z tego najwyżej parę zabytków może być proweniencji skandynawskiej – dodaje.

Dr Bogacki podkreśla, że znaleziska broni skandynawskiej nie muszą za sobą pociągać obecności wikingów. – Słowiański wojownik mógł ją zdobyć w walce, kupić, albo dostać w podarunku – podkreśla historyk.

Wikingowie nie są jedynymi kandydatami na obcych twórców państwa polskiego. W ostatnich dwóch wiekach wspominano choćby o szlachcie jednego z zachodniosłowiańskich ludów (np. Obodrytów), która pod naciskiem Sasów miała ujść na ziemie polskie i tam stworzyć własne państwo. Źródła imigrantów ze skłonnościami państwowotwórczymi upatrywano też na Wielkich Morawach. Część tamtejszych elit miała uciec na północ po zniszczeniu ich kraju przez Węgrów. Jednak tezy te trudno poprzeć jakimiś dowodami.

W świetle obecnych źródeł nie powinno więc być wątpliwości, że Piastowie są miejscowym rodem. Czy jesteśmy jednak w stanie wskazać gród, który był ich pierwszą siedzibą?

Miecz i hełm odnalezione na Ostrowie Lednickim (ryc. Konarski [CC BY-SA 4.0], z Wikimedia Commons)

Skąd twój ród, Piaście?

Wyniki datowania dendrochronologicznego wałów w Gnieźnie spowodowały, że piastowskiego gniazda trzeba było szukać od nowa.

Badacze uznali, że powinno ono być wśród tych niezniszczonych plemiennych grodów, które w czasach Mieszka i Bolesława odgrywały istotną rolę. Na Giecz, położony 25 km od Gniezna, jako jedyny ważny ośrodek ziemi gnieźnieńskiej mający korzenie w okresie plemiennym wskazała prof. Zofia Kurnatowska.

Atutami miejsca są bogate relikty kamiennych budowli: rotundy, palatium i okazałego kościoła z początków XI w. Co prawda palatium najpewniej nigdy nie było dokończone, ale za to kościół jest uznawany za ewenement powstały na ziemiach polskich w tym okresie. Wyjątkowość grodu podkreślają też datowania dendrochronologiczne wskazujące, na to, że je go wał powstał już w drugiej połowie IX w. Wart wspomnienia jest fakt, iż Gall Anonim wymienił Giecz obok Poznania, Gniezna i Włocławka, opisując wojskową potęgę Bolesława Chrobrego. Gród miała dawać władcy 300 pancernych i 2000 tarczowników.

-Osadnictwo wokół Giecza charakteryzuje się ciągłością. W pozostałych regionach Wielkopolski centralnej taka ciągłość nam się nie rysuje – wylicza kolejną mocną stronę tego ośrodka władzy dr Kara.

Słaby punkt teorii nobilitującej Giecz na mapie wczesnopiastowskich grodów związany jest z najazdem Brzetysława I. Otóż po reakcji pogańskiej i najeździe księcia czeskiego (lata 30. XI w.) Piastowie odbudowali wszystkie kluczowe grody ziemi gnieźnieńskiej z wyjątkiem… Giecza właśnie. Czyżby tak łatwo zapomnieli o swojej rodowej siedzibie?

Giecz nie jest jedynym kandydatem na grodowego lider. Prof. Buko wskazuje na odsunięty trochę od ziemi gnieźnieńskiej Kalisz. Tutaj również mamy do czynienia ze starym grodem, którego Piastowie nie zniszczyli. Co więcej znacznie go rozbudowywali, a wokół prowadzili intensywną akcję kolonizacyjną osiedlając ludzi sprowadzonych z innych terenów. W Kaliszu znaleziono również unikalne pozostałości drewnianego kościół z XI w., a więc jednego z najstarszych na ziemiach polskich.

Kalisz w odróżnieniu od Giecza posiada świadectwa kultury elitarnej, a znalezione tam skarby są starsze od gieckich. Giecz nie może pochwalić się tak bogatym zapleczem osadniczym, jakie widzimy wokół Kalisza

wylicza prof. Buko

„Koncepcja kaliska” nie jest pozbawiona wad. – Kronika Galla Anonima wyraźnie wskazuje, ze początki państwa Piastów związane są z Ziemią Gnieźnieńską. Wydaję się, że jeśli Kalisza był siedzibą rodową Piastów, to źródła pisane by o tym wspominały – mówi dr Michał Kara. Podkreśla jednak, że koncepcja prof. Buko jest bardzo ciekawą alternatywą dla hipotezy gieckiej.

Fundamenty palatium i rotundy w Gieczu (ryc. Radomil [GFDL or CC-BY-SA-3.0], z Wikimedia Commons)

Obie koncepcje wcale nie muszą być postrzegane jako wykluczające się alternatywy. Zdaniem prof. Buko, Kalisz i Giecz mogły należeć do pierwotnej domeny Piastów obejmującej ziemie nad Prosną i południową część Ziemi Gnieźnieńskiej. – Grody te stworzyły układ dwubiegunowy, który po zajeciu przez Piastów północnej części Ziemi Gnieźnieńskiej oraz zachodniej Wielkopolski został zastąpiony nowym układem Gniezno-Poznań.

Kalisz znalazł się wówczas na peryferiach tworzonego państwa i w efekcie jego ranga polityczna i ideologiczna zmalała jeszcze przed panowaniem Mieszka – mówi prof. Buko.

Archeolodzy również w Poznaniu odkryli ślady wczesnego osadnictwa. Dotąd powszechny był pogląd, że tamtejszy gród założyli dopiero Piastowie w X w. Daty dendrochronologiczne wskazały jednak, że na Ostrowie Tumskim istnieją pozostałości drewnianych domostw z końca IX w. – Wygląda na to, że mogły być otoczone jakimś systemem obronnym, chroniącym również przed powodziami – informuje archeolog prof. Hanna Kóčka-Krenz z UAM w Poznaniu. Podkreśla jednak, że konieczne są dalsze badania. Daleka jest też od wysuwania Poznania jako kandydata na pierwotną siedzibę przodków Mieszka. – Piastowie pochodzili z jednego z grodów w centralnej Wielkopolsce, ale ja bym się nie odważyła wskazać z którego. Nie mamy żadnych możliwości ustalenia tej siedzi – mówi prof. Kóčka-Krenz.

Z problematyką rodowej siedziby Piastów wiąże się pytanie o pierwszą stolicę Polski. Przez dziesiątki lat historycy spierali się o to, czy tytuł ten należy się Poznaniowi czy Gnieznu.

Na wyjątkowe znaczenie Gniezna wskazywał już Gall Anonim. W grodzie tym za panowania Chrobrego ulokowano arcybiskupstwo, złożono szczątki św. Wojciecha i goszczono Ottona III. Na Gniezno wskazuje też użyta w Dagome iudex nawa państwa civitas Schinesghe, choć w tym wypadku można mieć już pewne wątpliwości.

Poznań walczy o prym dużo większym rozmachem inwestycji w grodzie, ulokowaniem tu siedziby pierwszego biskupa Jordana, a także domniemanymi pochówkami Mieszka i Bolesława w miejscowej katedrze.

Obecnie jednak badacze przychylają się ku tezie, iż w przypadku pierwszy Piastów nie można mówić o stolicy. Władca przemieszczał się z miejsca na miejsce odwiedzają wszystkie części państwa. Było ku temu kilka ważnych powodów. Do najważniejszych należą, słaba komunikacja, która powodowała, że wódz musiał osobiście kontrolować sytuację we wszystkich regionach, oraz ograniczone możliwości wyżywienia przez jeden gród świty i drużyny księcia.

Stolica była tam, gdzie był książę. Taka sama sytuacja panowała wówczas w większości krajów Europy. Notorycznymi „włóczęgami” byli w X w. np. władcy Niemiec, Francji, Anglii, Norwegii, czy Węgier. Według prof. Strzelczyk, jeszcze nawet Władysław Jagiełło rządził, nie zagrzewając nigdzie miejsca na dłużej.

Polan nie było?

Piastowie mieli zacząć swą karierę jako władcy żyjących nad Wartą Polan. Co do istnienia tego plemienia nie było wątpliwości, choć ani razu jego nazwa nie pojawia się w źródłach sprzed panowania Bolesława Chrobrego. Historycy zazwyczaj tłumaczyli ten fakt oddaleniem Wielkopolski od ziem, gdzie istniało rozwinięte piśmiennictwo albo też tym, że był to początkowo mały lud.

Badacze podejmowali próby znalezienia śladu Polan w dawnych źródłach. Tzw. Geograf Bawarski wspomina około 845 r. o ludzie Glopeani, który miał mieć aż 400 civitates (nie jest jasne, co autor dokumentu rozumiał przez ten termin, najczęściej historycy tłumaczą go jako grodu, ale mogło chodzić o coś innego). Polscy historycy dawno temu uznali ten lud za Goplan i przyznali mu siedziby nad Jeziorem Gopło. Pojawiały się nawet hipotezy o walkach Polan z Goplanami, czego śladem miała być właśnie opowieść o Popielu, który w końcu ginie w wieży nad Jeziorem Gopło. Sęk w tym, że według Galla Anonima Popiel zginął w Gnieźnie. Miejsce jego śmierci zaczęto lokować nad Gopłem dopiero w XIV w.

Geograf Bawarski prezentował Glopean-Goplan jako ogromny lud. Wiele plemion wyliczonych w dokumencie miało, czasem dużo mniej, niż 100 civitates. Tymczasem, poza wspomnianym dokumentem, nikt o nich nie pisze. Czyżby tak wielki lud zniknął bez śladu? W oparciu o te wątpliwości powstała więc hipoteza identyfikująca Glopeani z Polanami.

Działanie takie przypomina wspomniane wcześniej „poruszanie się po omacku”. Istnieją wątpliwości, czy w ogóle należy przywiązywać uwagę do wzmianki o Glopeani. Geograf Bawarski nie jest bowiem rzetelnym słownikiem geograficznym doskonale poinformowanych badaczy. Jak wskazywała prof. Zofia Kurnatowska konkretne informacje zanikają w nim w miarę oddalenia się od granic państwa frankijskiego, aż do pojawienia się nazw zupełnie zagadkowych, wśród których są właśnie Glopeani. Jeszcze dalej idzie z krytyką prof. Urbańczyk, który w „Trudnych początkach Polski” wywody na temat „Geografa” kończy stwierdzeniem: „Analizowany dokument mógł więc być typowym produktem >>służb specjalnych<<, którym zlecono przygotowanie konkretnego raportu, ale nie chciały się one przyznać do swojej niewiedzy.”

Wspominany denar Bolesława Chrobrego

Dotąd więc najmocniejszym dowodem istnienia Polan, którzy zdaniem przeważającej liczby badaczy mieli dać nazwę naszemu państwu, jest wybita najpewniej kilka lat po roku tysięcznym moneta Bolesława Chrobrego z napisem Princes Polonie. Jednak i ów numizmat spotkał się z krytyką. Co więcej, zdaniem prof. Urbańczyka, zabytek ten niesie informację, iż… Polan nigdy nie było.

Cała sprawa swój początek bierze w hipotezie wysuniętej kilka lat temu przez niemieckiego historyka Johannesa Frieda, że nazwę Polonia nadał naszemu krajowi cesarz Otto III podczas wizyty w Gnieźnie. Weryfikując ją, prof. Urbańczyk stworzył chronologiczną listę pierwszych wzmianek nazwy Polonia bądź podobnej w źródłach. Teza niemieckiego badacza nie znalazła potwierdzenia, ale okazało się, że wzmianki o Polonii układają się w ciąg prowadzący z Polski do Rzymu!

Najstarszym źródłem, który używa takiej nazwy jest „Żywot św. Wojciecha” spisany w Rzymie przez Jana Kanapriusza w latach 999-1001. Autor określa Bolesława Chrobrego terminem Palaniorum dux. Według prof. Urbańczyka. Według prof. Urbańczyka zrobił to, by odróżnić tego władcę od jego czeskiego imiennika z tego samego okresu. Do tego momentu autorzy zachodni wspominając Chrobrego najczęściej pisali po prostu o księciu słowiańskim. Wywodzącą się od pola nazwę miała zasugerować Kanapriuszowi towarzysz św. Wojciecha Bogusza-Bedenykt, urodzony najpewniej właśnie w państwie Piastów.

Kolejne wzmianki użytej przez Kanapriusza (bądź bardzo podobnej) nazwy układają się chronologicznie w trasę wiodącą z Rzymu, przez Niemcy do Polski. Nowa nazwa, zdaniem prof. Urbańczyka, wędrowała przekazywana ustnie, gdyż w każdym miejscu zanotowano ją nieco inaczej (np. Polonia w Reichenau w 1001 r., Polonia w Kwedlinburgu i Polenia w Merseburgu w 1002 r., Poliani w Hildesheim w 1003 r.). W końcu nazwa dociera do Polski gdzie Chrobry bije wspomnianą już monetę z napisem Princes Polonie.

Tym samym – zdaniem prof. Urbańczyka – Bolesław sam zostawił dowód na to, że Polan nigdy nie było. Gdyby bowiem był ich księciem to nazwa brzmiałaby Polania. Prof. Urbańczyk wskazuje również, że nazwa Polani, a więc najbliższa Polanom pojawi się w polskich kronikach dopiero w XIII w.

Zdaniem prof. Urbańczyka początków Polski nie należy więc upatrywać w jakimś związku plemiennym Polan, ale w wodzostwie Piastów. Przyjęcie tej tezy oznacza, że Polska i narów Polski powstały w wyniku prywatnej inicjatywy jednego rodu. I nie jest to jakiś wyjątkowy radykalizm jednego badacza. Podobnie uważa np. archeolog prof. Władysław Duczko z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Jego zdaniem, rodzące się w Wielkopolsce państwo było prywatną własnością klanu. Trzy lata temu w wywiadzie dla magazynu „Sprawy Nauki” nazwał Polan tworem historyków.

Ale bynajmniej nie mamy tutaj do czynienia ze sporem na linii archeolodzy i historycy.

– Wczesne państwa nie wyrastały z plemion, one je pożerały – tłumaczy historyk dr. hab. Pleszczyński z Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – To widać wszędzie tam, gdzie zachowały się jakieś informacje o tworzeniu władzy. Jakaś grupa, czasami nawet jeden człowiek zbierał wokół siebie gotowych na wszystko ludzi, awanturników z różnych ludów i tworzył coś na kształt organizacji mafijnej, którą nazywano drużyną. Następnie ów wódz za pomocą swoich druhów niszczył strukturę władzy w plemionach, które zdołał podbić. Jednocześnie jednak tego rodzaju organizacja chroniła poddanych przed rabunkiem ze strony innych, podobnych grup. W celu wzmocnienia więzi władzy i ludu kreowano mit o wspólnym pochodzeniu, tworzono nowe plemię, wczesny naród.

Podobnie choć inaczej rozkładając akcenty, podchodzi do zagadnienia dr Kara. – Żeby państwo (monarchia) mogły zaistnieć politycznie i przestrzennie musi funkcjonować jakaś wspólnota zdolna do przyjęcia ustroju władczego, chyba że ustrój ów jest instalowany siłą, za pomocą podboju. Nie ulega jednak wątpliwości, że istotną, a nawet kluczową rolę w genezie państwa Piastów odgrywał rodzimy charyzmatyczny ród o strukturze wodzowskiej – twierdzi archeolog. W jego ocenie wspólnota Polan mogła uformować się nie jako struktura plemienna, ale jako skoncentrowana wokół Piastów organizacja polityczna o charakterze wczesnopaństwowym. Jej powstanie było zaś rezultatem procesów społeczno-kulturowo-politycznych, które zachodziły w granicach ziemi gnieźnieńskiej w X w., a zwłaszcza w drugiej połowie tego stulecia.

– Nie odstępowałbym całkowicie od obecności Polan – w sensie wspólnoty terytorialnej zamieszkującej tereny rdzennej Wielkopolski. Nie mamy jednoznacznych argumentów, by już teraz przesądzać sprawę – uważa prof. Buko. Dodaje, że społeczność, która tworzyła zręby państwa polskiego mogła po prostu nosić inną nazwę i dlatego Polanie pojawiają się w źródłach późno.

Wiemy coraz więcej

W obliczu mizerii źródeł historycznych, archeologia jest jedynym sposobem na lepsze poznanie najwcześniejszych dziejów Polski. Ma ona jednak znaczne ograniczenia. nie pozwala odtworzyć imion władców, nazw plemion, dokładnego przebiegu granic państwa, ani wielu innych informacji. Pozwala jednak zobaczyć efekty działań tych bezimiennych książąt i ludów – spalone grody, nowe inwestycje, przesiedlenia ludności. I choć archeologia zostawia nie mniej niż historia na snucie domysłów i przypuszczeń, to pozwala nam w ogólnym zarysie odtworzyć wydarzenia sprzed panowania Mieszka.

– Materialne ślady pojawienia się najstarszego organizmu państwowego – patrymonialnej domeny piastowskiej – można datować na 1. połowę X w. Proces państwowotwórczy musiał jednak zacząć się trochę wcześniej, pod koniec IX stulecia – mówi dr Kara. – Wprawdzie trwa dyskusja czy uformowana w X w. domena Piastów to już organizm państwowy, ale nie ulega wątpliwości, że w tym czasie system władczy musiał już istnieć na obszarze Ziemi Gnieźnieńskiej. Widzimy to w planowanym układzie tamtejszych grodów, w przesiedleniach ludności, kreowaniu nowego zaplecza osadniczego warowni. Od połowy X w. następuje zaś wielokierunkowe rozszerzanie domeny Piastów, które następuje drogą podbojów, ale też drogą polityczną – opowiada dr Michał Kara.

Podobną chronologię proponuje prof. Buko. – W drugiej połowie IX w. mamy do czynienia z organizowaniem pierwszych ośrodków domeny piastowskiej (Giecz i Kalisz). Pierwsze 20-lecie X w. to początek ekspansji na pozostałą część Ziemi Gnieźnieńskiej i zachodnią Wielkopolskę – mówi.

Ślady podboju są bardzo wyraźne np. w rejonie górnego i środkowego Nadobrza i w wybranych enklawach Polski Centralnej – spalone grody z porzuconym dobytkiem i elementami uzbrojenia, w tym grotami strzał.

Łącznie z około 90 wielkopolskich grodów do czasu Mieszka zachowało się tylko kilkanaście. Jednak, jak podkreśla dr Michał Kara, należy ostrożnie podchodzić do interpretacji, że każdy spalony gród padł ofiarą działań militarnych. Mogły być porzucane także z innych powodów, a palono je by nie pozostawiać niepotrzebnych już, niezasiedlonych fortyfikacji.

Są też obszary, gdzie Piastowie najwyraźniej rozciągnęli swoją władzę w bardziej pokojowy sposób. Na Kujawach, Pałukach, we wschodniej części obecnej Ziemi Lubuskiej i na Ziemi Kaliskiej nie ma wyraźniejszych śladów działań militarnych. – Wygląda na to, że te strefy Piastowie próbowali wciągnąć w orbitę swojej polityki innymi metodami, np. w drodze układów czy machinacji politycznych, także za pomocą mariaży – uważa dr Kara. Jak widać badacze różnią się, co do momentu wejścia w skład państwa Piastów Kalisza i okolic. Generalna wizja wydarzeń jest jednak podobna.

Od końca 1. połowy X w. Piastowie budują nowe grody, które lokują generalnie w dwóch skupiskach – gnieźnieńskim i kaliskim. Jedną z najważniejszych inwestycji była budowa grodu w Gnieźnie. W ten sposób, jak pisała prof. Kurnatowska, Piastowie uczynili dawne miejsce kultowe ośrodkiem mitycznym nowej wspólnoty.

Datowania dendrochronologiczne wskazują, że te rozległe inwestycje były prawdopodobnie dziełem ojca Mieszka, czyli Gallowego Siemomysła. Ten wielki budowniczy fundamentów Polski okazał się jednak strasznym pechowcem. Nie miał swojego Ibrahima ibn Jakuba i najpewniej na zawsze pozostanie jedynie władcą legendarnym.

22/09/2021

Źródło : https://archeologia.com.pl/jak-powstala-polska/

Wendland czyli pirackie Pomorze w XI-XII wieku

Ponad 2 miesiące nic nie dawałem na bloga, ale pani Justyna, którą serdecznie pozdrawiam, mieszkająca na stałe na Rugii w Niemczech napisała do mnie wczoraj mejla zaniepokojona, dlaczego nie ma żadnych tematów od dawna, i że ona chciałaby coś ciekawego poczytać w tematyce związanej z piratami morskimi, bo akurat zbliża się rocznica upadku Arkony 12 czerwca 1168…

Kobietom się nie odmawia, więc wrzucam prawie cały rozdział XVIII drugiej części mojej książki „Vandalowie i Wenedowie byli Przodkami Sławian Zachodnich”, nie ma tu chyba tylko opisu kątyny Świętowita, a w książce jest, bo skopiowałem to z moich notatek z brudnopisu, które się trochę różnią od oryginału, ale i tak wyszło prawie 60 000 znaków i około 30 stron w formacie A4, więc za dużo na post facebookowy ale na bloga pasuje idealnie.

Myślę, że nieźle to wyszło, sporo ciekawostek i cytatów z kronik opisujących naszych sławiańskich piratów morskich, o których do tej pory nie nakręcono żadnego fajnego filmu czy serialu!

WordPress pokazuje, że będzie tu 40 minut czytania, więc zapraszam do lektury 🙂

***************************************************************************

NA POCZĄTEK 10 CYTATÓW O WOLINIE, VINECIE i POMORZANACH 

1) Pisał o Wolinie w poł. IX wieku Geograf Bawarski:

„Wolinianie mają 70 grodów”

2) W 965 o Wolinianach Ibrahim ibn Jakub zanotował :

„Posiadają oni potężne miasto nad Oceanem, mające 12 bram. Ma ono przystań, do której używają przepołowionych pni. Wojują z Mieszkiem a ich siła bojowa jest wielka. Nie mają króla i nie dają się prowadzić 1 władcy, a sprawującymi władzę wśród nich są starsi”

3) Inny kronikarz arabski Ibn Said napisał :

„Powiadają, że należało ono do najpotężniejszego z królów Słowian. Opisywane jest jako wielkie. Jego port na morzu otaczającym stanowi cel, w którym zbiegają się liczne okręty. Jest najpiękniejszy z portów owych stron”

4) Ciągnące się 3 km wzdłuż Dziwny miasto to było 6-8 tysięcy ludzi, na Vinecie czasami utożsamianej z Wolinem była jedyna latarnia morska na słowiańskim Bałtyku.

W XI wieku pisał Adam z Bremy:

„W jej /Odry/ ujściu przesławne miasto Jumne… Jest oczywiście największe z miast, jakie są w Europie. Zamieszkują je Słowianie łącznie z innymi narodami Grekami i barbarzyńcami. Także sascy przybysze otrzymują prawo zamieszkiwania, byleby tylko przebywając tam nie występowali z oznakami swego chrześcijaństwa. Jest tam latarnia morska, którą mieszkańcy zwą ogniem greckim”

5) O rybołówstwie w XII wieku pisał Herbord:

„Jest tam niewiarygodna obfitość ryb tak z morza, jak z rzek, jezior i stawów, za denara zaś otrzymujesz wóz świeżych śledzi”

6) Herbord o Pomorzanach :

„Lud doświadczony w walkach na lądzie i morzu, przyzwyczajony żyć z rabunku i łupieży w przyrodzonej jakiejś dzikości zawsze nieposkromiony”

7) Ten sam autor dalej:

„Taka zaś między nimi jest wiara i społeczna świadomość, że całkiem nie znajdziesz między nimi złodziei lub oszustów”

Wolin był ośrodkiem kultu Trzygłowa, stał tam jego złoty posag.
Sensacją archeologiczną stała się 4-twarzowa figurka Świętowita, którego głównym ośrodkiem kultowym była Arkona na wyspie Rugii, datowana na II poł. IX wieku.

8) Wielką czcią cieszyła się w Wolinie włócznia o zardzewiałym grocie. Wg „Żywotu z Prüfening” mieszkańcy wierzyli że :

„W niej znajduje się ich obrona i rękojmia zwycięstwa”

9) O uroczystościach w mieście pisał Ebo:

„Julin zwykł był na początku każdego lata obchodzić święto jakiegoś bożka przy tłumnym udziale ludzi i pląsach”

10) A Mnich z Prüfening dodaje :

„W całym mieście urządzano przedstawienia sceniczne, wszystko zmieszane z gwarem i hałasem…”

Badania cmentarzysk pozwoliły ocenić średnią wieku zmarłych Wolinian na 28 lat czyli żyli krótko i intensywnie.

ae2d3431a691dd94d5dcc20d6183a661

Każdy zna termin stworzony w XIX wieku czyli „wikingowie”, który odnosi się do skandynawskich piratów i handlarzy, niemalże bohaterów romantycznych i wyniesionych do poziomu popkulturowego. 
Wiking to nazwa nieznana przed XIX wiekiem, która oznaczała „piractwo”. 
Ludzie robili „wiking”, nie mogli być „wikingami” kiedyś w swoich czasach ale są Wikingami dziś dla historyków czyli piratami morskimi.
Językowe niuanse dotyczące współczesnego używania słowa „Wiking” odłóżmy na bok, faktem jest, że grupa historyczna znana jako „Wikingowie” nie była jednorodnym narodem. 
Pierwotne znaczenie słowa Wiking/Viking nie miało narodowości. 
Inskrypcje runiczne sugerują, że Viking był człowiekiem, który opuścił swoją ojczyznę, szukając przygód i zysku za granicą, z sugestią, że planuje wrócić do domu ze swoją nowo zdobytą fortuną i sławą.

Słowo to istniało zarówno w formie rzeczownika (víkingr – człowiek podróżujący w poszukiwaniu przygody), jak i w formie czasownika (viking – uczestnictwo w jednej z tych przygód), nawet jego pochodzenie jest dyskutowane.
W staronordyckim języku víkingr oznacza człowieka z vík, gdzie vík może mieć znaczenie zatoki, lub konkretnej zatoki zwanej Víkin na południu Norwegii.
Być może nazwa została tutaj zastosowana, ale zanim Sagi Islandczyków zaczęły powstawać po końcu epoki Wikingów, słowo víkingr wciąż miało sens taki jak „najeźdźca”, lub poszukiwacz przygód, który podróżował po morzach i oceanach szukając sławy i fortuny.

statek 2

Kultura pomorska została zbudowana na starszych kulturach, tak starożytnych, jak kultura ceramiki sznurowej czy późniejsza kultura łużycka, a także na wielu młodszych kulturach lokalnych wywodzących się głównie z kultury wielbarskiej.
Jednak plemienna świadomość Wendów została zbudowana na brzegach Morza Bałtyckiego, aż czasem wielkie wody stały się bardziej naturalnym środowiskiem dla nich niż rozległe ziemie, które kontrolowali. 
Morze było dla Wendów nie tylko źródłem żywności i zasobów, ale przede wszystkim drogą do bogactwa i siły militarnej.
W powszechnej świadomości okres średniowiecza w kontekście tematów „morskich” czyli piractwa, łupieżczych wypraw jakie miały wtedy miejsce na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, kojarzy się prawie wyłącznie z Vikingami pochodzącymi ze Skandynawii czyli Germanami w rozumieniu Teutonami. 
To bardzo zafałszowany obraz rozpowszechniany metodą tzw.”hollywoodzką”.
Tymczasem przez jakieś 250 lat (950-1200 r) lub więcej (skąpe dane o czasach przed X wiekiem) na wodach tych dominowali Sławianie. 
Winę za ten fałszywy obraz ponosi strona nasza czyli sławiańska (polska) nie dbająca o propagowanie tej wiedzy na zachodzie. 
Trwające wciąż prace archeologów i historyków przedstawiają zgoła inny obraz tego czasu jaki miał miejsce w rejonie mórz Bałtyckiego i Północnego a nawet północnego Atlantyku od wybrzeży Norwegii aż do Islandii i być może Grenlandii (prawdopodobnie potwierdzające to odkrycia to tylko kwestia czasu). 
Poczynając od końca X wieku dominującą rolę na tych morzach przejmowali Sławianie Zachodni skutecznie eliminując element germański.
Sławianie jako lud byli znacznie liczniejsi od Skandynawów i większą liczbą dokonywali wypraw. 
Wszystkie wybrzeża bałtyckie i wyspy były regularnie napadane przez Wagrów (jedno z plemion Obodrzyców), Ranów i Pomorzan co doprowadziło do poważnego wyludnienia tych ziem. 
Jednak w mniejszym stopniu od Skandynawów zasiedlali oni zdobyte tereny. 
Średniowieczne piractwo na Bałtyku zawsze kojarzono z erą Vikingów. 
Sam fakt, że Sławianie nieźle poczynali sobie w tym rzemiośle jest mało znany.

Dla Pomorzan, piraci skandynawscy z którymi mieli dość dobre stosunki byli Skandami (ludzie ze Scandia), lub po prostu Niemcami, nazwy które teraz odnoszą się do Niemców, i z grubsza tłumaczy się jako „mutes”, ale w przeszłości można go było wykorzystać do ludzie z pewnego rodzaju opóźnieniem – od niemocy – z „brakiem”, czyli np. brakiem siły fizycznej i witalności, lub brakiem wspólnej mowy a który we współczesnym języku czeskim oznacza po prostu „chorobę”. 
Napewno Niemcy były ogólnie zbiorową nazwą dla wszystkich ludzi, którzy nie mówili językiem sławiańskim. 
Natomiast wszyscy, którzy mówili językiem sławiańskim i byli wzajemnie zrozumiałymi, byli Sławianami. 
Nie jest to wcale dziwne: języki sławiańskie zaczęły się oddzielać bardzo późno, dopiero w X wieku.
Pomorscy  piraci są zwykle określani jako Chąśnicy, co może być etymologicznie tłumaczone jako napad (chąsa) czy „morski atak”, a przez niektórych historyków jako Wiciędze, która jest rzadką nazwą, pochodzi od słowa Witeź ( rycerz), używanego dla bohaterów.
W źródłach zagranicznych Pomorzanie i Sławianie Połabscy określani są jako Wendy, Pomorze nazywa się Vendland (czasem używane też dla Polski), albo Slavia.

CHĄŚNICY

Piraci pogańscy których „domem i miłością” było Morze Bałtyckie.
Natura sławiańska to hardość ducha i wrodzona waleczność
Każdy był krzepkiej postury i dysponował dużą siłą fizyczną.
Używali toporów bojowych, mieczy, oszczepów, tarczy i łuków.
Rzadko ubierali się w kolczugi, częściej w kaftany z nabijanymi ćwiekami.
Okręty były zaliczane do łodzi długich tzw. Langskipów.
Napęd stanowil żagiel i 10-14 par wioseł.
Załoga to 24-30 ludzi i czasem 2-4 konie.
Okręty sławiańskie były mniejsze od skandynawskich, ale szybsze i zwrotniejsze.
Często robiono rekonesans przed ważną wyprawą, tak było np na Konungaheli gdzie wcześniej szpiedzy Racibora w przebraniu kupców zrobili rozeznanie portu i miasta.
Nalotów często dokonywano nocą z zaskoczenia.
Pirackie rajdy cechowała duża szybkość i sprawność.
Brano niewolników, kosztowności, broń, czasem bydło.

KALENDARIUM WAŻNYCH WYDARZEŃ :

950-1121 – niezależność chąśników wolińskich
952 – bitwa z Dunczykami koło Rugii
975 – inwazja na Danie, układ z dunskim królem Haraldem Sinozębnym
986 – bitwa pod Hedeby z Olafem Trygvasonem i bitwa na wodach Hiorung
994 – wyprawa z Danami na Anglie, walki z królem norweskim Olafem Trygvasonem u wybrzeży Norwegii.
1000 – bitwa pod Svold na Oresundzie dunskiego Swena Widlobrodego i szwedzkiego Olafa Skoltkonunga z norweskim Olafem Trygvasonem – chąśnicy walczyli po stronie szwedzko-duńskiej.
1002 – bitwa pod Odense
1006 – kolejna wyprawa wraz z Danami na Anglię
1042 – najazd na Danie
1043 – bitwa na pustkowiu Lyrskog z królem duńskim Swenem Estrydsenem
1044 – bitwa pod Helganen z Duńczykami
1045 – chąśnicy palą duński port Aarhus
1062 – bitwa pod Nisaa, chąśnicy po stronie Estrydsena przeciw Haraldowi Hardrade
1068 – bitwa pod Frysem, chąśnicy z Danami przeciw Norwegom
1069 – wspieraja króla norweskiego Haralda Hardrade w wyprawie na Anglię, bitwa pod Stamford Bridge (Londyn)
1072 – chąśnicy palą starą Uppsalę
1096 – napad na duński Aarhus
1108 – napad na ważny port szwedzki Birke
1109 – oblegają i zajmują Ujście
1135 – chąśnicy łupią i palą Roskilde – stolicę Danii
1136 – spalenie i złupienie do szczętu norweskiej Konungaheli
1138 – rajd na Hedeby
26.VI.1147 – obodrzyccy chąśnicy łupią Lubekę, wycinają krzyżowców pod Dębinem
jesień 1170 – najazd na Danię (6 grudnia bitwa u brzegów Falster)
1178-1180 – rajdy łupieżcze w Meklemburgii i na Łużycach
1184 – klęska i utrata floty pomorskiej pod Zingst
1185 – hołd lenny ks. Bogusława I kończy epokę chąśników

Głównymi pirackimi gniazdami byly: Wolin, Barda, Dobin, Wołogoszcz (Wolgast), Uznam, Lubusz, Choukówo, Szczecin, Jarosławiec, Jomsborg czy Starogard Wagryjski.

Pozatym wyspy – Rugia, Webrza (obodrzyccy Wagrowie), Borholm i płd. Skania.

vendland róz

WINETA / WOLIN / JOMSBORG

Wineta – legendarna wyspa była centrum handlu, w którym można było znaleźć ludzi z aż do Arabii lub Grecji. Jej bogactwo i egzotyczny, wieloetniczny charakter sprawiły, że Wolin został skojarzony z legendarną wyspą Wineta.
Związany był także z Jomsborgiem, kolejną legendarną bazą tzw. Jomsvikingów.
Prawdopodobnie o Jomsborgu pisał Adam z Bremy, kiedy opisywał osadę Jumne.
Część źródeł, takich jak: Fagrskinna, Knytlinga saga i Saxo Gramatyk, wskazują na króla Danii Haralda Sinozębego, z namiestnictwa którego Jomswikingami dowodził Szwed Styrbjörn, z kolei Jómsvikinga saga, Saga o Olafie Tryggvasonie i Eyrbyggja saga sugerują jarla Palnatokiego.

WINETA 1

Ponieważ teksty te powstały w drugiej połowie XIII wieku i zawierają wiele podobieństw do Jómsvikingasagi, przyjmuje się, że była ona źródłem informacji dla ich autorów. 
Natomiast rozbieżności dotyczące założyciela Jomsborga mogą wynikać z tego, iż opierano się na jednej z młodszych wersji Jómsvikingasagi, która swoje źródło mogła mieć w jednym z wcześniejszych, dziś zaginionych tekstów. 
Z kolei Fagrskinna czy Knytlinga saga wzorują się na najstarszej, niezachowanej do dziś wersji Jómsvikingasagi, która wskazywała Haralda Sinozębego jako założyciela Jomsborga.
Wszystkie źródła mówią natomiast o bardzo podobnym motywie założenia osady, którym miały być zbrojne starcia i najazdy wymierzone w Sławian. 
Wyprawy te doprowadziły do opanowania Vendlandu i w konsekwencji do powstania grodu, który początkowo funkcjonować miał jako wojskowy obóz. 
Według sag Jomsborg stał się z czasem rozległym miastem z fortecą i dużym portem, przy którym znajdowała się kamienna wieża z katapultami. 
Najstarsze zapiski mówią, że port mógł pomieścić trzy statki, ale w późniejszych tekstach jest wzmianka o 360 okrętach.

Osadę zamieszkiwała zbrojna grupa wojowników zwana Jomswikingami, która miała za zadanie strzec duńskiego panowania nad okolicznym terytoriami. 
O jej kształcie i działaniach decydował zarządzający grodem jarl. 
Z czasem Jomswikingowie zaczęli podbijać także sąsiednie ziemie oraz najeżdżać wybrzeża Danii i Norwegii.
Ostateczny kres ich działalności położył w XI wieku Magnus Dobry, który najechał i zniszczył Jomsborg, z osadą łączy się także postać norweskiego króla Olafa Tryggvasona, który miał tam spędzić 3 lata. 

Już w X wieku Jomsborg uznał zwierzchność Mieszka I który opanował Wolin w 967 roku a potem też Bolesława Chrobrego a polski książe / król wyznaczał kolejnych poszczególnych jarlów / dowódców Jomsborga.
Natomiast u ujścia Odry, na Ranie (Rugii) i w innych okolicach południowego pobrzeża bałtyckiego, aż po Wagrię zaginął wszelki ślad po bytności wikińskiej. 
Prymat w całości przejęli Sławianie, pod koniec XI wieku już nie Vikingowie pustoszą Europe kontynentalną, lecz piraci sławiańscy napadają na wybrzeża duńskie, szwedzkie i norweskie, bałtyckie Wendy brały też prawdopodobnie udział w wyprawach Knuta Wielkiego na Anglię.
Statki Sławian przeprawiają się przez Bałtyk aż do dalekiej Birki, którą doszczętnie niszczą, dalej do Gotlandii, czy też okolic dzisiejszego Sztokholmu.

A FURRORE SCLAVORUM LIBERA NOS DOMINE – „od furii Sławian uwolnij nas Panie!” – tak modlili się mieszkańcy wybrzeży duńskich i skandynawskich, a dlaczego to o tym niżej

Pomijając legendarne walki Wizymira, który miał odebrać Danii m.in. Rugię i Skanię, główne działania chąśników przypadają na XII wiek, pomorscy piraci używali niemożliwych do pomylenia czarnych żagli. 
Na dziobie umieścili czaszki zwierząt lub ich wrogów, albo od czasu do czasu wyrzeźbili jakiegoś potwora w drewnie. 
Byli ubrani w dzikie drapieżniki, przeważnie wilki, rzadziej dziki i niedźwiedzie, a przed atakiem wydali wyjące dźwięki. 
Przed walką ochlapali swoje tarcze morską wodą i rytmicznie uderzyli bronią. 
Niektóre grupy intonowały pieśni bitewne, ale ci bardziej zorganizowani milczeli podczas walki, aby lepiej słyszeć rozkazy.
Pomorzanie i Ranowie byli z reguły ogoleni i podgalali też włosy do gołej skóry, co później robiła również polska szlachta, związku tu chyba nie ma ale powodowało to, że różnili się od praktycznie wszystkich swoich sąsiadów.
Zwyczaj podgalania głów był znany i praktykowany u wszystkich plemion lechickich czyli zachodniosławiańskich, chodząc w 1000 roku po Wolinie młode Sławianki szukające męża – wojownika wiedziały odrazu kto jest od Lechitów a kto jest na przykład ze Skandynawii, Ragnar z serialu Vikings z podgoloną łepetyną i ogoloną facjatą przypomina bardziej Rana czy Pomorzanina niż człowieka ze Skandynawii, to tak na marginesie.

Skandynawscy i sławiańscy piraci byli oczywistymi rywalami, jednak ich motywacje i cele były zupełnie inne, Skandynawowie potrzebowali nowych ziem i ludzi ze względu na problemy wewnętrzne. 
Brakowało im środków na utrzymanie ich niewielkiej, ale rosnącej populacji i cierpieli na problemy zdrowotne z powodu chowu wsobnego wywołanego przez trudny teren, który oddzielał nawet stosunkowo bliskie wioski i miasta. 
I odwrotnie, Pomorzanie mieli wszystko, czego potrzebowali do dostatniego życia; jedynymi motywami, którymi dzielili się z Norsemenami, była pasja do bogactwa i chwały. 
Mimo że bałtyckie Wendy nie miały ambicji kolonialnych, możemy powiedzieć, że to, czym są obecnie wyspy w południowej Danii, które znajdowały się pod ich kontrolą w tym czasie, miało status kolonii. Wiadomości te potwierdzają nazwy miejscowe z południowych wysp duńskich, niewątpliwie sławiańskie.
Wzdłuż południowych wybrzeży wysp duńskich powtarzają się nazwy takie, jak „Vindeby”, „Vindehalle”, Vindeltrp”, na wyspach Langeland, Aero, Tasinge, także Vindebyhalt na Zelandii.
Fakty te potwierdzają wyniki prac archeologicznych.
Na Falsterii przy rzeczce Fribrodre (Przybrodzie?) odkryto stocznię z końca XI w. w której dokonywano remontów łodzi bez użycia nitów żelaznych – drewnianymi kołkami, co uznaje się za charakterystyczne dla sławiańskiego szkutnictwa.

Prawdopodobnie największą różnicą pomiędzy piratami sławiańskimi i normańskimi jest fakt, że Sławianie kontynuowali to rzemiosło nawet po chrystianizacji; ich „złoty wiek” piractwa datowany jest na X-XII wiek, Skandynawowie przez cały wiek XII mieli stały kontakt południowym wybrzeżem Bałtyku, na ich penetrację kupiecką wskazują różne “importy” skandynawskie: ozdoby, narzędzia, broń. 
Dowodem obecności kupców – wojowników są również groby wikińskie.
Przybysze z drugiej strony Bałtyku bywali również współpracownikami Sławian w ich zbójeckich zajęciach. 
W późniejszych czasach, z których zdaje nam relację Sakso Gramatyk, Sławianie napadali na Danię tak często i intensywnie, że część mieszkańców wysp nawiązała z nimi współpracę i się im wysługiwała.
Szczególnie mieszkańców Laalandii i Falsterii podejrzewano wręcz o sprzyjanie słowiańskim piratom i o donoszenie im o ruchach duńskiej floty. 

I tak mieszkańcy Falstrii i Lolandii wykupywali się Sławianom dorocznym haraczem.
Wyprawę duńską na Sławian w roku 1158 organizowano w tajemnicy przez Laalandczykami i Falsterczykami: 

“Później Lalandczycy i Falstriaci dostali rozkaz przyłączenia się do floty, żeby wiedząc wcześniej nie powiadomili skrycie Słowian o sprawie”

Mieszkańcy Falsterii mieli też współpracować czynnie ze Sławianami, przetrzymując uprowadzonych przez nich jeńców, w duńskiej kronice czytamy : 

“Gdy Słowianie podążali powoli, Absalon zdziwiony opóźnieniem skierował się na Falstrię, skąd wysłał dwie łodzie z całej floty, żeby wybadały co wrogowie robią. Jednej z łodzi kazał powtórzyć Zelandczykom, drugiej zaś Falsterczykom, że, jak sądzę, jeśli u nich zdarzy się jeniec od wroga, reszta floty zaatakuje, żeby go uwolnić. Zelandczycy, którzy to usłyszeli, przywołali łódź i zapewniali, że dołożą starań, żeby nie było konieczności uwalniać niesprawiedliwie więzionych”

Swoich szpiegów miała również druga strona, dla biskupa Absalona pracował niejaki Nicolas Falstericus, donoszący o poczynaniach Sławian:

“Mikołaj Falsterski, ponieważ znał język narodu słowiańskiego, w celu wybadania wroga oddzielnie wysłany został do Jaromara”

Szpieg duński działał również na wyspie MØn, skąd miał donosić w zamian za srebro szpieg miał donosić o ruchach floty sławiańskiej:

“To mianowicie w tym miejscu umówione było płacenie 12 grzywien srebra rocznie. Ustalili więc, że jeśli więcej niż cztery pirackie okręty zaatakują Danię, powiadomi Absalona. Nie co innego skłoniło go do tego niż obietnica ocalenia, ponieważ przed układem z sobą zawartym wspierał piratów”

Był to więc przekupiony współpracownik piratów, używając współczesnego terminu – podwójny agent, po stronie duńskiej walczyli również uciekinierzy ze Slawii, jak na przykład, Przycław, syn Niklota, brat obodrzyckiego Przybysława.

flota

PRZYCZYNY PIRACTWA SŁAWIAN
Helmold włożył w usta księcia Przybysława słowa oskarżenia wobec Niemców, którzy zmusili Sławian do szukania szczęścia na morzu: 

„Wasi książęta bowiem z taką surowością nas łupią, że z powodu danin i najtwardszego poddaństwa nam lepsza jest śmierć niźli żywot. Oto tego roku my, mieszkańcy tego maleńkiego skrawka kraju, zapłaciliśmy księciu owe tysiąc grzywien, dalej hrabiemu tyleż set, a jeszcze nie wywiązaliśmy się ze wszystkiego, lecz uciska się nas codziennie i krzywdzi aż do całkowitego wyniszczenia”.

I dalej:

”W jakiż sposób znajdziemy czas na tę nową religię, by budować kościoły i przyjmować chrzest my, którym codziennie się zapowiada usunięcie z ziemi? Gdyby chociaż była okolica, do której moglibyśmy zbiec. Oto gdy przechodzimy Trawnę, czeka nas tam podobna klęska, gdy kierujemy się do rzeki Piany, spotyka ona nas również. Cóż więc pozostaje nam innego, jak opuścić ziemię,udać się na morze i zamieszkać w głębinach? Gdzie jest nasza wina, jeśli wypędzeni z ojczyzny siejemy niepokój na morzu i wymuszamy środki do życia od Duńczyków i kupców żeglujących po morzach? Czyż nie jest to wina książąt, którzy nas popychają do tego?”

W opinii Helmolda,przybywającego na probostwie w Wagrii i opisującego dzieje podboju i chrystianizacji tamtejszych ziem, Sławianin jest wręcz synonimem pirata, już we wstępie do swojej kroniki scharakteryzował pirackie zajęcia mieszkańców wybrzeża sławiańskiego: 

„To są plemiona Winulów rozsypane po krainach , ziemiach i wyspach morskich. Cały ten lud oddany jest bałwochwalstwu, przebywa stale w ruchu i podróży, uprawia piractwo godzące z jednej strony w Duńczyków, z drugiej – w Sasów. Dlatego już nie raz i na wszelkie sposoby wielcy cesarze i kapłani zadawali sobie trud , by owe buntownicze i niewierne szczepy przywieść w jakiś sposób do uznania imienia Bożego i łaski wiary świętej”

Pomorze na tamte czasy było bogate, na planszy wojownik bałtyckich Wendów i całe spektrum rodzajów broni której mógł potencjalnie używać.

wendy 1

Helmold wskazuje, że głównym obiektem ataków piratów była Dania:

“Albowiem Dania po większej części składa się z wysp otoczonych zewsząd morzem, przeto niełatwo ustrzec je przed najazdem piratów. Znajdują się tam bowiem przylądki bardzo odpowiednie na kryjówki dla Słowian, wyruszając z nich niepostrzeżenie napadają na nie spodziewających się z zasadzki. Słowianie bowiem są szczególnie mocni w nagłych i nieoczekiwanych najazdach. Dlatego to w ostatnim czasie ten zbójecki zwyczaj u nich do tego stopnia się zadomowił, że porzuciwszy niemal w całości pożytki, jakie daje uprawa roli, skierowali swe siły ku wyprawom morskim. Jedyną przeto pokładali nadzieję w okrętach i one stanowiły dla nich jedyne bogactwo”

Musimy pamiętać, że powyższe słowa Helmolda odnoszą się do późnego etapu podboju ziemi Obodrytów i Wagrów, uprawa roli na wciąż pustoszonych przez wojnę terenach nie miała sensu, oprócz tego Sławianie byli wypierani przez nowych osadników z zachodu w ramach niemieckiego Drang nach Osten. 

00

W tej sytuacji pozostało im tylko zdobywanie środków do życia na morzu, interesujące jest, że kapłani chrześcijańscy nie wahali się przyjmować u piratów gościny. Helmold przebywał u piratów – Cieszymira i Przybysława i pisał w swojej Kronice że nie ma ludu serdeczniejszego i bardziej gościnnego niż słowiański.

Po chrystianizacji Ranów mieszkańców Rugii nie nazywa się już piratami, choć trudno przypuszczać, że od razu pozbyli się starych przyzwyczajeń, trwało to napewno jedno lub dwa pokolenia zanim piractwo całkiem zarzucono.
Można sądzić, że dopóki Sławianie – Pomorzanie, Obodryci, Wieleci, znajdowali się „poza” ówczesna cywilizacją, a więc byli Poganami i nie podlegali chrześcijańskiemu księciu, każda ich działalność wojenna mogła być zwana „rabunkiem”, a oni sami „barbarzyńcami” czy „piratami”. 
Duńczycy mieli też swoich korsarzy, z usług których korzystali duńscy królowie. 
W roku 1164 duński król Waldemar pozostawił w zdobytej Wołogoszczy pirata Wethemanna, a dla piratów i rabusiów, rabujących swoich współplemieńców, również na Pomorzu nie znano litości. 
Na wolińskim Wzgórzu Wisielców odkryto grób interpretowany jako skazańca.
W grobie leżał mężczyzna bez głowy, która leżała obok, a między jego nogami odnaleziono ślady słupa. 
Wiemy, że obcięcie głowy i wystawienie jej na słupie koło uczęszczanego szlaku wodnego było w późnym średniowieczu sposobem karania piratów, widać więc że i wśród Sławian nie każdy pirat znajdował schronienie, a za wystąpienie przeciw miejscowemu prawu srogo karano.

e1865c2c2ceae1798ab00ae3c056920f

Bardzo opłacalne było uprowadzanie ludności, niewykluczone, że handel ludźmi mógł być jednym z fundamentów bogactwa Pomorza w X-XII wieku, ciężko jednak oszacować jego skalę. O handlu tym wspomina Gall Anonim:

„A ilekroć łupiąc Polskę przyprowadzali (Pomorzanie) ze sobą jeńców z działu Bolesławowego, to natychmiast wysyłali ich na sprzedaż na wyspy barbarzyńców, jeśli zaś cokolwiek , czy to łupy, czy ludzi, przez pomyłkę zagarnęli z działu Zbigniewowego, to bezzwłocznie i bez zapłaty mu to odsyłali”

Być może dlatego że brat Krzywoustego – Zbigniew był ze związku sławiańskiego Władysława Hermana i był „urodzony z Pomorzanki”

Pomorze było pośrednikiem przekazującym srebro ze szlaków bałtyckich do Wielkopolski i na Śląsk.
Wniosek z tego, że stąd pochodziła co najmniej część towaru – niewolników, jaki wymieniono na arabskie srebro, uprowadzaniem ludzi zajmowali się np. sławiańscy Obodrzyce. 

I tak w czasie wyprawy na Wagrię Niklot odszedł z łupem i jeńcami, a po jego śmierci proceder ten wcale nie zanikł, bo po zdobyciu Orle przez Niemców i Duńczyków: 

„Polecił książę, by ktokolwiek z Duńczyków znajdował się w grodzie jako jeniec odzyskał wolność. I wyszła ich olbrzymia liczba”

Podobne łupy uprowadził z Pomorza biskup Absalon, jak pisał Saxo : 

“Absalon jednak, pamiętając, że pomoc ta została przez niego przyniesiona wbrew rozkazowi króla, aby nie doświadczyć jego niechęci, postanowił łaskę , którą zraził sobie lekceważeniem,odzyskać za cenę łupów. Kazał więc pędzić przed sobą do obozu szeregi bydła i prowadzić jeńców i tym widokiem ułagodził nieco wzrok króla na swoje przybycie”

Po ostatecznym podboju Sławianie nadal napadali na Danię, ale tym razem na rozkaz saski:

„Książę [Henryk Lew] pełen oburzenia zwołał książąt słowiańskich i wezwał ich, by pomścili się na Duńczykach”. 

Następnie :

„Przybyło wojsko słowiańskie, zajęło całą ową ziemię, zburzyło kościoły, lud wzięło do niewoli, a każdego stawiającego opór zabijało mieczem”

Korzyści z jeńców były trzech rodzajów. Po pierwsze służyli jako siła robocza, o czym świadczy choćby wzmianka u Helmolda o rezultacie wyprawy krzyżowej z 1147 roku: 

„Z niewoli słowiańskiej zwolniono wszystkich starców i niezdatnych, zatrzymując pozostałych, których krzepki wiek czynił zdolnymi do pracy”

Po drugie można było jeńca sprzedać, wiemy, że niewolnikami handlowano na targu w Mechlinie – Meklemburgu: 

“Słyszałem od innych, że w Mechlinie naliczono w dzień targowy 700 jeńców duńskich przeznaczonych na sprzedaż, gdyby tylko było dość kupujących”

Po trzecie wreszcie, można za nich było otrzymać okup, którego cena była zróżnicowana w zależności od osoby jeńca, mniej cenni jeńcy nie mogli oczekiwać dobrego traktowania w niewoli: 

“Widzieliśmy kajdany i rozmaite narzędzia tortur, którymi dręczono chrześcijan przywiezionych z Danii. Ujrzeliśmy tam kapłanów Pana wycieńczonych długotrwałym przebywaniem w więzieniu i nie był w stanie pomóc im biskup ani siłą, ani przez wstawiennictwo”

Jeden dobry jeniec mógł być warty więcej, niż cała gromada innych.
Szczeciński możny, Miecław (‚Mizlao’), za namową biskupa wypuścił swoich brańców, ale najcenniejszych zatrzymał: 

„Gdy usłyszał, że wchodzi, jeniec trzymany w tamtym miejscu wydał z siebie płaczliwy głos i wyciągnął z jamy rękę. Poruszony tym sługa Boży Wodalryk zbliżył się, żeby widzieć kim on jest. Zobaczył młodzieńca nieszczęśliwie za kark, kolana i stopy związanego żelazem. I w najpewniejszej relacji tak od niego usłyszał: Sługo boży, ulituj się nade mną i wyślij swoich ludzi, żeby mnie wyciągnęli z tego straszliwego jarzma niewoli. Jestem synem księcia duńskiego i książę Miecław trzyma mnie tu związanego, aby mój ojciec dał mu pięćset grzywien”

Ataki na Danię miały być jednym z głównych powodów i pretekstów do wyprawy krzyżowej na Wendów w roku 1147 która generalnie zakończyła się fiaskiem: 

„Trzecia armia krzyżowców złożyła śluby podjęcia wyprawy na ludy Słowian, przede wszystkim na ludy Obodrytów i Luciców, którzy z nami graniczą, by pomścić śmierć i zagładę, którą przynieśli wyznawcom Chrystusa, szczególnie zaś Duńczykom”

Piractwo nasiliło się wraz z niemieckim podbojem, jednak kwitło także wcześniej i na innych terenach. 
Nie da się jednak tym samym wytłumaczyć ekspansji morskiej Pomorza, czy takich arcypiratów, jak Ranowie, wydaje się, że jedną z przyczyn była słabość Danii. 
Sławianie korzystali z walk wewnętrznych Duńczyków, rabując zajętych wojną domową, a także sami biorąc w niej udział w charakterze najemników, albo strony wspierającej któregoś pretendenta. 
Aktywność korsarska Sławian bynajmniej nie zaczęła się w XI czy XII wieku, ale dużo wcześniej… już norweski skald Guthorm Sindri opiewając czyny Hakona Dobrego (920-961) wspomniał, że Skania stanowiła siedzibę dla sławiańskich wojowników.

Wg przekazu Adama Bremeńskiego w ręce piratów sławiańskich wpadł król duński Swen Widłobrody, ale o tym samym wydarzeniu Thietmar napisał, że król duński musiał wykupywać się od Normanów.
Kwestia ta jest nie do rozstrzygnięcia, ponieważ z jednej strony Adam Bremeński korzystał z miejscowej i skandynawskiej tradycji, za to był bardziej oddalony w czasie, z kolei Thietmar, który nienawidził Sławian co można wyczytać między wierszami jego kroniki i choć niemal współczesny – wszystkie napady morskie z reguły przypisywał Normanom.

Ciekawą sprawą jest również fakt że cesarz niemiecki wymienia Morze bałtyckie jako „Mare Rugianorum” w liście w 946 roku.

mare rugianorum

Z wieku XII mamy wiele szczegółowych informacji między innymi od Saxo Gramatyka i Helmolda, wynika z nich, że piraci sławiańscy, byli wręcz zadomowieni w Danii. Flota Sławian pojawiała się koło Fiony:

 „Krótko potem siły Słowian taką na Fionii uczyniły klęskę, że gdyby ponownie czegoś takiego doświadczyła, pozostałaby nieuprawiana, a dochody z niej zmniejszone do połowy, całkiem zostałyby zrujnowane”

Inny razem burza rozbiła flotę Sławian i wyrzuciła ją na wybrzeże Hallandu: 

„Tejże nocy flota Słowian płynąca na Hallandię w sile 1500 statków rozbiła się. Ci, którzy żywi wydostali się na brzeg, byli zabijani żelazem”

Gdy wojsko Sławian pustoszyło Falsterię i Zelandię, Sakso Gramatyk narzekał:

„W tym czasie bezczelność Słowian długo karmiona nieszczęściami Danii, (…) zaatakowała nas okrutnie piractwem”

Wyspy wykupywały się piratom, nie dowierzając swojej sile militarnej.
Na pustkowiach powstawały siedziby piratów, którzy z bliska nękali Duńczyków.
Ciągły rabunek rujnował rolnictwo, bano się przewozić pieniądze między wyspami w obawie przed napadami. Sławianie nękali także napadami siebie nawzajem.
I tak pretendujący do tronu księstwa obodrzyckiego:

“Henryk, syn Gotszalka, opuścił Danię, by powrócić do ziemi swoich ojców. Atoli ponieważ mu Krut zamknął w całości dostęp, ów zebrawszy pewną liczbę okrętów duńskich i słowiańskich uderzył na Starogard i cała prowincję nadmorską Słowian i uprowadził z niej ogromny łup. A gdy dokonał tego po raz drugi i trzeci, powstał wielki popłoch wśród wszystkich Słowian zamieszkujących wyspy i brzeg morza”

Podobnie postąpił niejaki Race z rodu Kruta, tyle ze wobec Lubeki.
Jak widać odwetowym, rabunkowo – niszczycielskim najazdom wewnątrz sławiańskim sprzyjały konflikty dynastyczne, osobne miejsce należy się Ranom.
I tak Helmold wspomina o dwóch najazdach Ranów na Lubekę.
Wyprawa za życia księcia Henryka zakończyła się ich porażką dzięki posiłkom niemieckim, natomiast po śmierci Henryka Lubeka została przez Ranów spalona:

“ Wszakże niewiele upłynęło czasu, a oto Rugianie uderzyli na pozbawione okrętów miasto i zburzyli przedmieście wraz z grodem”

Wg Helmolda Sławianie napadali też Sasów i to razem z Duńczykami:

„Również Duńczycy, korzystając z pomocy Słowian pustoszą najpierw Nordalbingów, następnie Sasów załabskich, napawają też Sasów wielkim przerażeniem”

Sakso Gramatyk pisał o wzajemnych rabunkach między plemionami niemieckimi:

„Rozumie się, że Fryzowie wraz z Holzatami i Ditmarszami, liczący na bezkarność z powodu nieobecności zarządcy, przybywali za dnia dla rabunku, w nocy dla kradzieży, i, gdzie władza nie sprostała, grabili nawet najgłębsze części grobów rozkopując je motykami, w podkopach ukrywali się przed strażami”

Tak więc wszyscy mieszkańcy wybrzeży Bałtyku rabowali u sąsiadów nie wyłączając nadmorskich plemion niemieckich – Nordalbingów, Helmold nie miał o nich najlepszego zdania: 

“[Hrabia Adolf] wiele zaś trudu włożył w poskramianie buntów Holzatów. Lud to bowiem był wolny i zawzięty, nieokrzesany i nieujarzmiony, odmawiający dźwigania jarzma pokoju”

Trudno w tym wszystkim odróżnić działalność zbójecką od wojennej.
Kronikarz napadanego ludu nazywa napastników rabusiami i piratami, natomiast swoich gdy napadają i rabują uważa za wojowników.

Siedziby piratów znajdowały się wzdłuż całego wybrzeża sławiańskiego.
Sakso pisał o brzegach rugijskich i lutyckich zatokach jako o siedzibach piratów: 

“[Absalom i Krzysztof] nie zadowolili się rodzimymi morzami, ale przeszukiwali i wybrzeża rugijskie i zatoki lutyckie”

Złą sławą siedziby pirackiej cieszyło się wybrzeże Wagrii. 
Starogardzkie możnowładztwo trudniło się niewątpliwie korsarstwem.
Już Adam Bremeński wspomniał o piratach zamieszkujących sąsiednią wyspę Fehmarn, a Helmold napisał, że Starogard i cała Wagria była zamieszkana przez najwaleczniejszych mężów ze względu na ciągłe walki z Sasami i Duńczykami. 
Przez całą pierwszą połowę XII wieku pobliskie wybrzeża pełne były siedzib pirackich, a wśród nich Starogard zajmował czołowe miejsce.

Wyprawy morskie nie mogły być podejmowane przez wyzutych z ziemi wieśniaków.
Organizacją łupieskich wypraw zajmowali się możni, bądź sami książęta.
U Wagrów był to na przykład, wspomniany przez Helmolda Rochel:

„a książę tego kraju zwał się Rochel; pochodził on z rodu Kruta, a był straszliwym piratem i bałwochwalcą [pirata et idolatra maximus]”

Ten stan rzeczy utrzymał się jeszcze jakiś czas po opanowaniu Wagrii przez Adolfa Holsztyńskiego, mimo podboju niemieckiego pozostawiono wybrzeże dawnym mieszkańcom :

„Zaś Starogard i Lutjenburg oraz inne ziemie położone nad morzem dał hrabia do uprawy Słowianom, zobowiązując ich do płacenia czynszu”

W kronikach są też ciekawe paradoksy, Sławianie – Poganie są „barbarzyńcami czcącymi demony” ale już po chrzcie dla tych samych ludzi jest zachwyt i podziw np. Helmold zachwycał się jak to „nasi Sławianie” dali łupnia Duńczykom :

“Syn zaś królewski imieniem Krzysztof, urodzony z nałożnicy, udał się z tysiącem pancernych, jak podają, do Starogardu,który po duńsku nazywa się Brandenhuse i spustoszyli jego nadmorskie tereny. (…) Gdy Duńczycy wycofywali się, poszli Słowianie za nimi w ślad i odbili swoje straty dziesięciokrotnie”

Wspomniany Rochel od Kruta nie był jakimś wyjątkiem, możnym organizującym wyprawy pirackie był np. Wyszak – właściciel 6 statków, cudownie ocalony z duńskiej niewoli. Jego pomnik stoi dziś na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

00

Możnym jest również Mścisław, przetrzymujący zakładników.
Oprócz tych postaci, niewątpliwych piratów, w źródłach występują też inni pomorscy, obodrzyccy i rugijscy panowie. 
Kimś takim był wyżej wspomniany Przybysław, który tłumaczył misjonarzom przyczyny sławiańskiego piractwa. 
Inny możny to Cieszymir, u którego przetrzymywano uprowadzonych chrześcijan.
Z Pomorza znamy kolejną postać, Niedamira, właściciela co najmniej 3 łodzi.
Nie wiemy o jego dokonaniach pirackich, ale z pewnością odbywał dalekie podróże, ponieważ chrześcijaninem został w Saksonii, inny Pomorzanin, mieszkaniec Szczecina, Domasław, również został chrześcijaninem zapewne na obczyźnie, natomiast po małżeństwie ze Szczecinianką wrócił do obyczaju pogańskiego.
Duże znaczenie kupców – wojowników potwierdza relacja Sakso Gramatyka o Domaborze, możnym rugijskim, prowadzącym negocjacje z Danią w imieniu Ranów.

Szczególnie wyraźnie widoczne jest znaczenie polityczne możnych na Pomorzu. 
W żywotach Ottona z Bambergu ciągle jest mowa o jakichś radach możnych, spotkaniach i o negocjacjach z nimi, a oprócz księcia, także “sclavicae nobilitatis” składają hołd duńskiemu królowi po podboju Pomorza. 
“Sapientiores”, “primores”, “primates”, “nobiles acpotentes”, “maiores natu ac sapientiores” – ludzie ci decydowali o losach miast. 
Była to niewątpliwie warstwa kupiecko-piracka opierająca się również na własności ziemskiej, posiadająca do dyspozycji siłę niewolną i ludność uzależnioną w wyniku rozmaitych procesów gospodarczych. 
Wydaje się, że to działalność przede wszystkim tej grupy była motorem morskich wypraw rabunkowych ponieważ mieli środki, mieli łodzie i cieszyli się autorytetem.
Wyprawy na Duńczyków były też organizowane przez książąt pomorskich – wyprawę na Konungahelę o której zaraz będzie poprowadził Racibor zwany Królem Morskim.

Helmold wspomina również o “jaskini zbójów” – przystani piratów nad rzeczką Krempiną, w rejonie dzisiejszego Neustadt.
Zatoki i ujścia rzek od Trawny aż do Piany dawały schronienie piratom. 
Siedzibą piracką był niewątpliwie gród Orle nad Warnawą, gdzie przetrzymywano mnóstwo jeńców duńskich, również Dubin był wg Sakso siedliskiem piratów: 
“Wkrótce Dubin, znany piracki gród, został oblężony z dwóch stron…”
Nie inaczej postrzegano wyspę Rugię. W relacjach Sakso i Helmolda każdy mieszkaniec tej wyspy to w zasadzie synonim rozbójnika morskiego. 
Bardzo złą sławą okrutnych zbójów cieszyli się Wkrzanie, którym w 954 roku w walkach z Niemcami pomagał Siemomysł – ojciec Mieszka I.

Również miasta nad Pianą – Wołogoszcz, Uznam, Godźków – dały się we znaki mieszkańcom duńskich wysp, zamknięcie ujścia Piany dla piratów było jedną z przyczyn najazdów duńskich roku 1163: 

„Co więc dla nich przed królem postanowił, że nie tylko sami będą poddanymi, ale także nikogo z piratów do ujścia swojej rzeki nie dopuszczą i tym samym postanowieniem będą trzymać je bezpiecznym”

i w 1164 :

“Następnie latem ponowili wyprawę; ponieważ Wołogoszczanie podwójnie złamali sojusz; oto i rugijskich sojuszników przez bramę poza mury wypędzili i piratom pozwalali wypływać przez ujście rzeki Piany”

Z tym wszystkim wiązać się miało wciąż uprawiane, mimo niemieckiego podboju, „bałwochwalstwo” czyli pogaństwo : 

„Nadal bowiem składali oni ofiary demonom a nie Bogu i dokonywali łupieskich napadów na ziemię duńską”(Saxo Gramatyk)

Takie połączenie, morskiego rabunku, groźniejszego niż lądowego, bo bardziej nieprzewidywalnego,współżycia z dzikim i wzbudzającym strach morskim żywiołem, oraz trwanie w pogaństwie czyniło ze Sławian w oczach okolicznych chrześcijańskich ludów prawdziwe demony w ludzkiej skórze. 

Należy dodać, że także organizacja plemienna Sławian, nie tylko wczesnofeudalna, niejako sankcjonowała rozbój. W sławiańskiej kątynie losowano gdzie ma odbyć się wyprawa (pieszo czy łodziami), więc to bóg Wendów wskazywał cel napadu. 
Część łupów oddawano na ofiarę bóstwu plemienia, resztę zachowywano.
W ten sposób piractwo nie było moralnie złe, bo rabunek dokonywał się „przy współudziale i za zgodą” sławiańskich bogów.
SWAROŻYC (wróżba z konia i włóczni) i WELES (losy zakopane wcześniej z ziemi) dawali „zielone światło” na viking i byli niejako „wspólnikami’ pirackich wypraw jeśli obie wróżby wypadły pomyślnie. W rzeczywistości dla niektórych pomorskich plemion głównym źródłem wzrostu gospodarczego było piractwo, np dla Ranów.

wends 5

Rani lub Rujani (niemiecki : Ranen , Rujanen) czyli Ranowie były plemieniem zachodniosławiańskim mieszkającym na tej wyspie która dziś leży w północno-wschodnich Niemczech.
Mówi się że Ranowie byli odpryskiem Obodrzyców jak również mogli być czy poprostu byli związani ze starożytnymi Rugiami, Skirami i Swebami których są potomkami.
Jako ciekawostkę dodam że Ranowie też używali czarnych żagli, jak Pomorzanie którzy w listach książąt pomorskich nazywają ich „naszymi braćmi” czy „serdecznymi przyjaciółmi” (być może wspólny rodowód od Kruta jak pisał Żeromski) zupełnie jak 500 czy 600 lat wcześniej flota Genzeryka na Mare Vandali (Mare Nostrum – Morze Śródziemne) bo Vandali też śmigali na czarnych żaglach, czy to zbieg okoliczności czy poprostu pamięć o przodkach czyli Vandalach? 
Byli jednym z ostatnich, którzy najdłużej trzymali się slawiańskiego Pogaństwa, a wpływ ich centrum religijnego na Arkonę sięgał daleko poza plemienne granice.

„Ranowie zaś, których inni nazywają Rujanami, są ludem okrutnym, mieszkającym w środku morza. Nade wszystko oddani bałwochwalstwu, dzierżą pierwszeństwo wśród wszystkich ludów słowiańskich, posiadają króla i bardzo sławną świątynię. Stąd też z powodu szczególnej służby bożej w tejże świątyni zajmują pierwsze miejsce w poważaniu i choć sami nakładają jarzmo poddaństwa na innych, sami żadnego jarzma nie znoszą…” (Helmold)

Na karty historii dostali się dzięki kilku ówczesnym kronikarzom, głównie biskupom pełniących rolę dzisiejszych ‚rzeczników prasowych’ pracujących na rzecz władców ościennych (Dania, Polska, Cesarstwo Niemieckie). 
Każdy z nich kombinował jak tylko mógł by zawładnąć bogatą wyspą i przebogatym skarbcem pogańskiej świątyni w Arkonie stanowiącej centrum kultowe całej zachodniej Slawii.
Ostatnie w Europie wielkie sanktuarium kultu Świętowita leżało w miejscu obronnym, na wysuniętym w morze cypelku półwyspu Wittow, dla pewności odcięte od reszty wyspy głęboką fosą i masywnym wałem.

arkona szkic

Punkt szczytowy słowiańskiego piractwa przypada na pierwszą połowę XII wieku. 
Król duński Magnus Dobry, który najczęściej wyprawiał się na Sławian, był świadkiem początków ich korsarstwa.
Około 1043 roku Magnus wyprawia się na Wolin, niszczy dawny wikiński gród Jomsborg, po czym w drodze powrotnej w pobliżu Rany przegrywa bitwę morską z tymi wyspiarzami.
Jednak około 1059 roku Ranowie zostali zmuszeni do płacenia trybutu królowi duńskiemu Swenowi Estrydsenowi. 
Zależność ta była także tymczasowa, trwała bowiem do około 1086 roku.
Pomimo owej zależności Ranowie przejawiali ogromną aktywność na morzu. 
Pisał o nich około 1070 r. Adam Bremeński a „Saga rodu Knytlingów” wielokrotnie wspomina o napadach Ranów i Pomorzan na statki kupców skandynawskich. 
Ale nie tylko źródła pisane mówią o agresywnej działalności Ranów na morzu.
Ponownie musieli Ranowie ugiąć się pod jarzmem duńskim około 1100 roku, w tym bowiem czasie król duński Eryk Dobry (Eiegod), pamiętając, że byli oni niegdyś zależni od króla Swena Estrydsena, przedsięwziął wyprawę zbrojną.
Źródła skandynawskie nie wspominają o żadnych większych przedsięwzięciach piratów słowiańskich na przestrzeni lat 1100-1136. 
Ale był to spokój tylko pozorny. 
Ranowie szczególnie dali się we znaki mieszkańcom wybrzeży duńskich.
Wyspa Rana wraz z sąsiednimi wysepkami, półwyspami, głęboko w ląd wciętymi zatokami oraz płytkimi cieśninami, wreszcie samym położeniem na skrzyżowaniu wielkich szlaków handlowych na Bałtyku, stwarzała wymarzone warunki do morskiego rozbójnictwa, nie ominęli też Ranowie tej sprzyjającej okoliczności. 
W rozboju znaleźli tyle uroku, że z czasem uznali go za nie przynoszący ujmy zawód.
Organizowane przez nich niewielkie ekspedycje wyprawiały się po żywność, zaspokajając równocześnie podstawowe potrzeby powstającej klasy feudałów. 
Siła tych wypraw leżała w nagłym, niespodziewanym ataku. 
Szybkie i zwrotne statki Ranów mogły w krótkim czasie przerzucić całą ekspedycję na wrogie wybrzeże a ich siły zwiększyły się do kilkudziesięciu, a nawet setek łodzi, z których wszystkie mogły również transportować konie. 

ŁODZIE

Pomorskie okręty przeznaczone do piractwa na otwartym morzu były zazwyczaj adaptacjami statków handlowych. 
W tym przypadku dokonano modyfikacji drewnianych osłon po bokach, które zostały dodatkowo podniesione w celu ochrony przed pociskami. 
Część statku została zarezerwowana dla trzymania dwóch koni na pokładzie. 
Największe pomorskie okręty wykorzystywane do piractwa w XII wieku mogły pomieścić 44 ludzi i 2 konie i miały około 20 m długości. 
Oczywiście potrzebne były też lżejsze i bardziej wyspecjalizowane jednostki dla rzek i wybrzeży. 

Łodzie sławiańskie z okresu wczesnego średniowiecza miały charakterystyczne cechy konstrukcyjne: wykonywano je z dębiny, w sylwecie przypominały łodzie wikingów, dna miały spłaszczone (chociaż wytwarzano je z klepek łączonych na zakładkę).
Technika budowy wywodziła się ze sposobu, w jaki modyfikowano dłubanki, przytwierdzając do nich klepki burtowe, a następnie mocując do ich boków usztywnienia, wręgi.
Łodzie klepkowe budowano podobnie.
Do stępki mocowano najpierw dziobnicę i tylnicę.
Wycinano je z naturalnie wyrośniętych krzywulców, nadając zazwyczaj ich zewnętrznym krawędziom łukowe, zaokrąglone kształty.
W rezultacie łodzie miały podobnie uformowane dzioby i rufy, a połączone ze sobą stępka, dziobnica i tylnica stanowiły tzw. zestaw trzonowy.
Gdy był gotowy, układano kolejno, na zakładkę, pasy poszycia i mocowano je od tylnicy ku dziobnicy tak, by ewentualne łączenia dwóch klepek w pas zamykane były zgodnie z opływem wody.
Styki uszczelniano mchem i spajano drewnianymi kołkami o średnicy 10–15 mm, które z powodzeniem zastępowały żelazne gwoździe, wówczas jeszcze rzadko stosowane na Słowiańszczyźnie.
Po umocowaniu znacznej części poszycia lub po zakończeniu jego układania, wstawiano do środka usztywnienia (taki sposób budowy kadłuba nazywany jest techniką skorupową).
Były nimi denniki – belki lub krzywulce dopasowywane do miejsca przylegania, oraz przedłużające je na burtach wręgi.
Nad dennikami układano poziomo belki, które pełniły też funkcje ław. Usztywnienia były mocowane do klepek poszycia drewnianymi kołkami o większej niż w szwach poszycia średnicy (do 30 mm).
Do zachowania kierunku używano steru-wiosła lub specjalnej szerokiej płetwy mocowanej przegubowo do burty (zawsze prawej) w rufowej części kadłuba.
Głównym napędem słowiańskich łodzi morskich był od około X wieku prostokątny żagiel, rozpinany na maszcie stawianym w specjalnym klocu mocowanym do wręgów.
W wypadku braku wiatru poruszano łódź wiosłami opieranymi w dulkach-widełkach z naturalnych krzywulców, mocowanych do górnych krawędzi burt lub w specjalnie wyciętych otworach w klepkach burtowych.
Z końca XII wieku pochodzi najstarsze przedstawienie łodzi sławiańskiej, ukazanej na jednej z kwater drzwi katedry gnieźnieńskiej, obrazujących sceny z życia św. Wojciecha.

Główną przewagą okrętu słowiańskiego nad skandynawskim było to, że mógł on pływać po płytkich wodach. 
Piraci rzucali długie haki, aby złapać wrogie statki i przyciągnąć je bliżej. 
Czasem wiązali kilka statków, tworząc „mury” lub „mosty” na rzekach i w taki sposób mogli przechytrzyć swoich wrogów. 

Na zdjęciu Królowa południowego wybrzeża Bałtyku czyli łódź bojowa Orunia I która miała :
9 par wioseł, 18-20 piratów na pokładzie, wymiary w przybliżeniu :
13 metrów długości, 2,5 metra szerokości, 0,7 metra wysokości.

Odnaleziona w 1931 roku w Oruni koło Gdańska. 

aało

A tu zdjęcia po jej odrestaurowaniu, skleiłem cztery w jedno :

Łodzie z Ralswieku (Rugia) – w 1967 i 1968r. znaleziono tam fragmenty statków handlowych z IX – X w. z których największy miał 13-14 m długoci i 3-4 m szerokości.
Zbudowane były z desek dębowych, miały poszycie klinkierowe a poszczególne klepki łączone były z wręgami przy pomocy drewnianych kołków.
Szczeliny zapychano pakułami i zalewano smołą.

00

W 1153 roku Duńczycy stworzyli rozkaz rycerski, który działał na morzu i który istniał, aby chronić duńskie wybrzeże przed piratami.
Helmold opisuje, że duńscy żołnierze obawiali się szalonych Ranów którzy, jak twierdzi, szczególnie lubili walczyć z Duńczykami i atakowali w środku nocy.
Opisuje również, w jaki sposób jeden rycerz, znany ze swojej odwagi, gdy zobaczył czarne żagle na otwartym morzu, podniósł żagle w przeciwnym kierunku i, jak twierdzi Helmold, nawet zaszył dodatkowe kawałki materiału, aby złapać więcej wiatru i szybciej uciec, ale strach nie zawsze był jednostronny. 
Czasami zdarzały się dość niedorzeczne sytuacje, kiedy dwie floty czekały, aż mgła się podniesie, tylko po to, by zacząć uciekać na widok drugiej floty.
Czasami zdarzały się przypadki „grywania myśliwego i zdobyczy”. 

Lekka kawaleria, którą także transportowano morzem, zapewniała szybkość na lądzie, co decydowało niejednokrotnie o zaskoczeniu osad położonych dalej od brzegu morza. 
Konie pozwalały równocześnie na szybką ucieczkę w wypadku grożącego niebezpieczeństwa.
Zupełnie inny charakter miała wspólna wyprawa Ranów, Pomorzan, Obodrytów i Luciców na stolicę Danii Roskildę w roku 1135. 
Jakie były przyczyny tej wyprawy, jaki przebieg działań, czy zdobyto tylko miasto, czy także i gród, nie da się niestety odpowiedzieć. 
Sam fakt jednak, że zaatakowano stolicę nieprzyjacielskiego kraju, a więc miejsce zazwyczaj dobrze bronione, świadczy o dużym rozmachu tej wyprawy.

Ale największy sławiański i piracki rajd odbył się pod przewodnictwem pomorskiego księcia Racibora I z dynastii Gryfitów. 
Wielu badaczy sugeruje, że zainspirował i zasponsorował go Bolesław Krzywousty, który chciał w ten sposób osłabić Duńczyków.
Inna wersja mówi że był to niejako atak wyprzedzający bo Duńczycy potajemnie zjednoczyli się z Saksonami, aby zakończyć sławiański „terror” na Bałtyku. 
Pomorscy szpiedzy odkryli spisek, a Racibor zgromadził olbrzymią flotę, by rzucić się na duńskie wybrzeże i zniszczyć całą flotę wroga, po czym spalił chrześcijańskie serce Skandynawii, Konungahelę.
To położone w głębokim, utworzonym przez uchodzące do morza wody rzeki Götafeld fiordzie, w odległości 10 km od jej ujścia miasto pełniło rolę ważnego ośrodka morskiego i lądowego handlu Norwegii. 
Od strony morza broniły go wysokie i strome brzegi fiordu, od lądu natomiast potężny gród.

Wyprawa miała charakter ogólnosławiański. 
Jak podaje Snorre Sturlason, miało być 650 statków sławiańskich, na każdym z nich 44 ludzi i dwa konie. 
A zatem 28600 ludzi! 
Być może jest to zawyżona liczba co wcale nie umniejsza rozmachowi tej wyprawy.
Ludność Rany oblicza się dla tego okresu w granicach 15,000-20,000 ludzi.
Według obliczeń historyków-demografów dla społeczeństw rolniczych – do nich bowiem zaliczamy Sławian połabskich, a wśród nich i Ranów – w XII wieku wystawienie 1 wojownika na 10 mieszkańców to maksimum możliwości. 
A przecież dziejopisowie zgodnie świadczą, że Ranowie mieli obok Pomorzan najpotężniejszą flotę, czyli wg tych obliczeń byli zdolni wystawić 2000 wojowników. 
Tyle samo Pomorzanie, a nieco mniej Lucice i Obodryci. 
Liczba 10,000 wojowników przedstawia realne możliwości Sławian połabskich i Pomorzan, do tego jakieś zaplecze cywilne jeśli było, to wszystkich ludzi atakujących Konungahellę mogło być w granicach 15,000 co w sumie tylko jest na plus Sławian bo 2 x mniejszymi silami niż opisują to Skandynawowie zgnietli te dobrze ufortyfikowaną twierdzę.
Mieszkańcy Konungaheli zostali zaskoczeni całkowicie. 
Czytałem opisy bitwy po angielsku i wg nich np. Racibor musiał dyscyplinować wściekłych i agresywnych Ranów którzy wtedy byli Poganami i wpadali w szał bitewny, a on był już chrześcijaninem i były z tym problemy plus komplikacje wynikały z tego że książe pomorski nie chciał mieć reputacji pirata i łupieżcy tak oficjalnie do końca natomiast Ranowie łupili wszystko i wszystkich bez wyjątku nie zważając na „reputację” 

Większość mieszkańców była na wczesnej mszy, gdy do kościoła wpadł konno niejaki Ejnar z wieścią, że nieprzyjacielski statki ukazały się we fiordzie. 
Natychmiast też ludność przystąpiła do obrony, ale już Sławianie, którzy szczęśliwie ominęli wbite w dno fiordu pale, stoczyli bitwę z flotą norweską. 
Mieli stracić w niej 170 okrętów, jednocześnie flota norweska przestała istnieć. 
Po bitwie w porcie Wendy wysiadły na ląd i przystąpili do oblężenia grodu.
Miasto stało się łupem najeźdźców, jedynie potężnie obwarowany gród bronił się zaciekle, ale po długiej walce obrońcy Konungaheli musieli ulec. 
Wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn i kobiety Sławianie wzięli do niewoli, rannych, niedołężnych lub zbyt młodych podobno zabili. 
Ruiny grodu i miasta stały się ofiarą ognia. 
Konungahela, jedno z największych miast handlowych, przestała istnieć.
Dotkliwa klęska Norwegów stała się przyczyną kilku następnych po sobie wypraw odwetowych. 
W następnym roku roczniki duńskie odnotowują 3 starcia Skandynawów ze Sławianami.
Sigurt Slembe, wielmoża norweski, którego interesy zapewne bezpośrednio zostały naruszone w Konungaheli, przedsięwziął na własną rękę 2 wyprawy przeciwko grasującym na Bałtyku statkom sławiańskim. 
W pierwszej bitwie w okolicach Zelandii zwyciężył, zniszczył 8 statków, a ich załogi wymordował. 
Niedobitków, którzy dotarli do lądu, powiesił, jak to zwykle czyniono z piratami. 
Podobny był wynik drugiej bitwy morskiej Sigurta Slembe z piratami sławiańskimi, która się rozegrała między wyspami Man i Arö.
Podczas gdy Sigurt Slembe zdobywał na polach bitew ze Sławianami opiewaną później przez skaldów sławę, w Danii trwały przygotowania ogólnopaństwowe do rozprawy ze sławiańskimi rozbójnikami morskimi. 
Król duński Eryk II Emune zdecydował się wyprawić na Ranów, gdyż ci swymi napadami na wybrzeża wysp duńskich najbardziej dawali się we znaki. 
Ogromna flota duńska, licząca według Saxo Grammatyka 1100 łodzi morskich, co oczywiście jest znowu kronikarską przesadą, wypłynęła na podbój Rany. 
Celem ataku stała się Arkona – centralny ośrodek kultu religijnego wyspiarzy. 
Uprzedzeni Ranowie zamknęli się w grodzie i rozpoczęło się długotrwałe oblężenie.
Ranowie zorganizowali odsiecz: idąc nocą wzdłuż brzegu po znanych tylko rybakom mieliznach, zaatakowali nie spodziewających się z tej strony uderzenia Duńczyków. 
Mimo olbrzymich strat we flocie Duńczycy nie odstąpili od grodu, który nie był przygotowany na długotrwałe oblężenie i zmożona głodem Arkona poddała się. 
Obrońcy jej zobowiązali się przyjąć chrześcijaństwo pod warunkiem, że świątynia i posąg Świętowita nie zostaną zniszczone.
Król Eryk Emune pozostawił na wyspie biskupa misyjnego i towarzyszących mu misjonarzy, aby szerzyli chrześcijaństwo, a sam, zaniepokojony zamieszkami w Danii, zmuszony został do zwinięcia wyprawy i pośpiesznego powrotu do kraju, gdzie wkrótce zginął w wirze walk dynastycznych.
Skoro tylko zniknęły w morskiej dali żagle duńskich statków, Ranowie wypędzili duńskiego biskupa, sami natomiast pozostali wierni pogańskiemu Świętowitowi.
Duńczycy brali udział w krucjacie 1147 roku mimo uciążliwych dla kraju pirackich napadów Sławian. 
Ranowie wyludnili duńskie wybrzeża na całe dziesięciolecia!!!

Nic w tym dziwnego, w nieszczęsnym bowiem dla Danii okresie między śmiercią króla Mikołaja w 1134 roku a objęciem władzy przez Waldemara I Wielkiego w 1157 roku, wyspy duńskie wielokrotnie stawały się łupem korsarzy sławiańskich. 
Krucjata z 1147 nie odwróciła Sławian od rozbójniczego procederu na morzu. 
Wprost przeciwnie, Ranowie, których powaga wśród innych plemion Sławian połabskich po zwycięstwie przy ujściu Warnawy nad Duńczykami wzrosła do maksimum, zaczęli przejawiać nie spotykaną dotąd inicjatywę. 
Ich korsarska działalność doprowadziła do zamarcia handlu bałtyckiego, niejednokrotnie też uniemożliwiła swobodną żeglugę pomiędzy poszczególnymi wyspami duńskimi.

Mnisi z klasztoru w Kołbaczu zamieścili w swym roczniku pod datą 23 i 24 maja 1150 roku następującą notkę: 

„Była bitwa koło Arkony w Slawii, po czym Sławianie wyprawili się na Skanię”. 

Niewątpliwie przyczyną wyprawy Skanów na Ranów była chęć odwetu za sromotną porażkę, którą ci ponieśli w czasie nieszczęsnej krucjaty przed trzema laty przy ujściu Warnawy, ale były i głębsze przyczyny tego przedsięwzięcia. 
Zamknięcie handlu bałtyckiego oraz łowisk śledzi przy brzegach wyspy Rany dla chrześcijan postawiły Skanów wobec rozpaczliwej wprost sytuacji gospodarczej. 
Groził głód. 
Jedynym wyjściem było uderzenie w sprawców tego stanu, ale duńska wyprawa nie powiodła się. 
Skanowie ponieśli klęskę, na domiar złego Ranowie wyprawili się natychmiast na wybrzeże skandynawskie, które pirackim zwyczajem spustoszyli, doprowadzając kraj do jeszcze większej ruiny gospodarczej.
Nie słabnąca aktywność Sławian zmusiła Duńczyków do pewnych kroków obronnych, konieczność tego zrozumiał jeden z pretendentów do tronu duńskiego Swen Grade, który u brzegu wyspy Fionii i Zelandii zbudował dwa grody….

„aby były postrachem dla piratów i schronieniem dla mieszkańców”

jak pisał Saxo Gramatyk, ale nie na wiele się zdało to przedsięwzięcie. 
Przypuszczalnie w roku 1151 Sławianie nagłym atakiem zburzyli doszczętnie oba nowo zbudowane grody, po czym stoczyli bitwę, w której Swen Grade, „walcząc z wielkim męstwem”, poniósł klęskę.

W roku 1153 stolica Danii Roskilde już po raz drugi stanęła w obliczu niebezpiecznego najazdu Ranów i pomorskich Wendów. 
Sławianie, dysponujący olbrzymią liczbą statków, rycerzy i koni, dowiedziawszy się, że książę Waldemar wyjechał ze stolicy, postanowili ją zaskoczyć. 
Dlatego też nie palili osad w okolicy, aby ich dymy pożarów nie zdradziły. 
Konnica zdołała dotrzeć do murów miasta, gdzie doszło do starcia z oddziałem pod dowództwem rycerza Ratulfa. 
To pierwsze starcie zadecydowało o losie wyprawy. 
Duńczycy zdołali w tym czasie zorganizować obronę, a przedłużenie się bitwy pozwoliło im przejść do ataku. 
Sławianie musieli pośpiesznie powrócić na statki, nie był to jeszcze koniec działań zbrojnych. 
Swen Grade, w polityce wewnętrznej przeciwnik Waldemara, rozumiejąc, jaką groźbę stanowią Sławianie dla Danii jako całość, uderzył na ich powracającą z Zelandii flotę i odniósł nad nią zwycięstwo. 
Nie na wiele się to zdało. 
Najazdy Sławian nie tylko nie ustały, lecz przeciwnie, jeszcze się wzmogły!!!

W Roskildzie, która już dwukrotnie przeżywała najazdy piratów sławiańskich, utworzono specjalny zakon rycerski, którego celem miało być zabezpieczenie wybrzeży duńskich przed podobnymi najazdami. 
Początkowo „zakon”, który zresztą nie różnił się od innych organizacji korsarskich, posiadał zaledwie 28 statków, ale wojna z rozbójnikami sławiańskimi pozwoliła mu zgarnąć 82 statki, które zasiliły jego flotę. 
Nie znamy dalszych losów tej organizacji. 
Mimo uznania, jakim cieszyła się w Danii, nie przyniosła ona spokoju na Bałtyku.
Mniejsze i większe wyprawy pustoszyły nadal wybrzeża duńskie. 

Oto jak opisuje zniszczenia spowodowane przez sławiańskich piratów Saxo Grammatyk: 

„W owym czasie rozzuchwalili się piraci; od granic Sławian aż po Eidorę wszystkie wsie od wschodu, opuszczone przez mieszkańców, leżały bez uprawy roli. Zelandię od południa zalegała pustka”.

Łupieskie wyprawy Sławian nie ograniczały się zasięgiem do południowych wysp duńskich. Niejedna z nich sięgnęła północnych części Jutlandii. 
Roczniki duńskie odnotowują kilkakrotnie olbrzymie dewastacje w posiadłościach biskupa w Aarhus. 
O wysokości strat poniesionych przez biskupów w Aarhus może świadczyć spisany w roku 1183, a więc 15 lat po upadku Rany i podboju Pomorza przez Waldemara, testament, w którym biskup Swen określa swe majątki jako :

„wielkie w liczbie, ale małe w cenie z powodu położenia nad morzem i narażenia na najazdy Pogan”.

Okres działalności piratów słowiańskich na morzu zamyka duża wyprawa floty w 1184, liczącej według jednych źródeł 600, a innych 1500 statków, która pojawiła się w Sundzie. 
W chwili, gdy przepływała koło wyspy Joluholm, gwałtowna burza morska zniszczyła większość statków.

Podsumowując temat – Przewaga militarna Sławian w XII wieku na Bałtyku była miażdżąca.. 
Sławą i opinią rozbójnictwa morskiego Skandynawowie muszą podzielić się ze Sławianami, niestety niewiele jest relacji kronikarskich, które by mówiły bezpośrednio o pirackiej działalności Sławian. 
Jeżeli z tych nielicznych przekazów pisemnych rysuje się obraz takiej potęgi morskiej Słowian, to trzeba przyznać, że…..
MIT NIEPODZIELNEJ ERY WIKINGÓW ZOSTAŁ BRUTALNIE UNICESTWIONY PRZEZ BAŁTYCKICH WENDÓW!!!

Kamil Vandal

10/06/2021

https://ridero.eu/pl/author/baczewski_kamil_hmcux/